Endeksler
                                        
           SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN            
             KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
  Kanun Numarası     : 298                        
  Kabul Tarihi      : 26/4/1961                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 2/5/1961 Sayı: 10796            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 2553          
                    *                    
                   * *                    
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.       
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"       
              Cilt: 2    Sayfa: 657              
                    *                    
                   * *                    
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                   İlkeler                  
  Kanunun kapsamı:                              

  Madde 1 - (Değişik: 28/3/1986 - 3270/21 md.)                
  Özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, be- 
lediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği,
ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunla-
rın halk oyuna sunulmasında bu Kanun hükümleri uygulanır.            
  Seçim esasları:                               

  Madde 2 - Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre ya-
pılır.                                     
  Seçmen oyunu kendisi kullanır.                       
  Oy gizli verilir.                              
  Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.    
  Seçim çevresi:                               

  Madde 3 - Özel kanunlarındaki çevre ayırmaları saklı kalmak şartiyle, seçim-
lerde her il bir seçim çevresidir.                       
  Seçim bölgesi:                               

  Madde 1 - Seçimlerde, her muhtarlık, bir seçim bölgesidir.         
-----------------------                             
(1) Bu Kanunun maddelerinde geçen "Cumhuriyet Senatosuna dair hükümler"10/6/1983
  tarih ve 2839 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile kaldırılmıştır.      
                                        
                                        
  Sandık bölgesi:                               

  Madde 5 - (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.) (1)               
  Seçimlerde, her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır.   
  (Değişik İkinci fıkra: 28/12/1993 - 3959/1 md.) Bir sandık bölgesi esas   
itibariyle köylerde (200),kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.Birden çok 
mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her  
birinde yukarıdaki seçmen sayılarının varlığı aranmaksızın, mesafe durumu ve  
ulaşım güçlükleri dikkate alınarak, gereken sayıda sandık bölgesine ayrılabilir.
  (Son fıkra Mülga: 28/12/1993 - 3959/1 md.)                 
  Seçmen:                                   

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 27/10/1995 - 4125/1 md.)                
  Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma 
hakkına sahiptir.                                
  Oy kullanamıyacak olanlar:                         

  Madde 7 - Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar:             
  1. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple 
olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),              
  2. Askeri öğrenciler.                            
  3. (Ek: 10/6/1983 - 2839/44 md. Değişik: 27/10/1995-4125/2 md.) Ceza infaz 
kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar                     
  Seçmen olamıyanlar:                             

  Madde 8 - Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar:               
  1. Kısıtlı olanlar,                             
  2. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar.                    
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
                 Seçim Kurulları                
                                        
  Seçim işlerinin yürütülmesi:                        

  Madde 9 - (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.)                 
  Seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür.                 
  Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevli- 
leri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının  
istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak gönder- 
meye mecburdur.                                 
  Seçim kurulları:                              

  Madde 10 - (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.)                
  Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu,
her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerine konulacak her sandık için 
bir sandık kurulu bulunur.                           
  İl merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe seçim kurulu teşkil olunur.    
  Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000'i aşan ilçelerde, köy ve mahalle sı- 
nırları (seçim bölgeleri) esas alınarak ve mümkün olduğu nispette nüfus sayısın-
da eşitlik gözetilerek; birden fazla ilçe seçim kurulu teşkil edilir.      
  İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri dışında; ilçe dahilindeki (merkez ilçe
dahil) diğer belediyeler; bölünme yapılmaksızın, mahalleleri ile birlikte bir  
bütün olarak ilçe seçim kurullarından birine bağlanır.             
----------------                                
(1) Bu maddede,28/12/1993 tarih ve 3959 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin ilk 
  genel yerel seçimlerde uygulanmayacağı aynı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile
  hükme bağlanmıştır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yüksek seçim kurulu: