Endeksler
              TOPLU KONUT KANUNU (1)               
                                        
  Kanun Numarası        : 2985                     
  Kabul Tarihi         : 2/3/1984                   
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 17/3/1984 Sayfa: 18344        
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 53        
                                        
                 *                       
                * *                       
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                 *                       
                * *                       
  Amaç ve kapsam:                               

  Madde 1 - Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi  
olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun en-
düstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve Devletin  
yapacağı desteklemeler için Toplu Konut Fonunun meydana getirilmesi ve kullanıl-
ması bu Kanun hükümlerine tabidir.                       
  Toplu Konut Fonu:                              

  Madde 2 - Bu Kanunla öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla  
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde "Toplu Konut Fonu" kurulmuştur.   
  Bu Fonun kaynakları;                            
  a) Tekel İdaresi ve Tekel dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler tarafından  
imal edilen alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün mamülleri, ispirto ve ispirtolu 
içkiler ve her türlü içki imalinde kullanılan alkollü ve alkolsüz özütlerin is- 
tihsal vergisine esas matrahları üzerinden en fazla % 15 nispetinde hesaplana- 
cak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktardan (Bu maddelerin istihsal vergisi-
nin fona ödenecek meblağı karşılamaması veya istihsal vergisinin mevcut olmaması
halinde de yukarıda açıklanan şekilde hesaplanacak miktar Tekel İdaresi ve Tekel
dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler tarafından Fona Ödenir.),         
  b) (Mülga: 14/6/1989-3571/16 md.)                      
  c) Diğer kanun ve kararnamelerle Toplu Konut Fonu için verilmesi öngörülen 
paralardan,                                   
  d) (Değişik: 1/7/1992 - 3827/1 md.) Yurtdışı çıkışlardan çıkış başına alına-
cak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekis- 
tan Cumhuriyetleri için çıkış başına en çok bunun dörtte biri kadar Amerikan Do-
ları karşılığı Türk Lirasından, (Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmenlerin, 
geldikleri ülkeye yılda bir defa yapacakları seyahatler bu harçtan muaftır. Ay- 
rıca Bakanlar Kurulu, Hac çıkışları dahil, kimlerin bu harçtan muaf tutulacağı- 
nı veya istisnadan yararlanacağını tespite yetkilidir.) (2)           
  e) 3 üncü maddeye göre verilecek krediden faydalanacak hak sahiplerinin Fona
yapacakları geri ödemelerden,                          
---------------------                              
(1) a - 28/12/1987 tarih ve 304 sayılı KHK'nin 5 inci maddesi ile; bu Kanundaki
  "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu", "Koordinasyon Kurulu" ve "Kamu Or- 
  taklığı Kurulu" ibareleri, "Yüksek Planlama Kurulu" olarak değiştirilmiş ve 
  daha sonra bu hüküm 3701 sayılı Kanunla aynen kabul edilmek suretiyle ka-  
  nunlaşmıştır.                                
  b - 3701 sayılı Kanundan önce 9/4/1990 tarih ve 412 sayılı KHK'nin geçici  
  3 üncü maddesi ile de "Yüksek Planlama Kurulu" ibaresi "Toplu Konut İdaresi 
  Başkanlığı" olarak değiştirilmişti.                     
(2) 21/3/1996 tarih ve 96/7887 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 1/4/1996    
  tarihinden itibaren Yurt dışına çıkan kişilerin Toplu Konut Fonu harcından 
  muaf tutulması kararlaştırılmıştır. (Bkz. R.G.: 31/3/1996-22597 Mük.)    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak maksadıyla çıkarılacak Hazine kefalet-
li döviz veya Türk Lirası esaslı tahvillerin satışından sağlanacak gelirlerden, 
(Çıkartılacak tahvil miktarı, her sene bütçe kanunu ile tespit edilecek miktarı 
geçemez.),                                   
  g) Fona yapılacak bağış ve yardımlardan,                  
  h) Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet be-  
dellerinin en çok % 25'ine kadar alınacak katılım payından,           
  i) Bu Fona açılacak kredilerden,                      
  j) Tekel İdaresinin ithal ettiği maddelerden alınan fonlardan,       
  k) (Ek: 1/5/1985-3189/1 md.) Tüketilen elektrik enerjisinin satış kilowatt 
saat bedeli üzerinden en fazla % 10 nispetinde hesaplanacak miktarlardan,    
  Meydana gelir.                               
  (Değişik: 1/5/1985-3189/1 md.) Yukarıdaki bentlerde belirtilen nispet ve  
miktarları tespite, azaltmaya veya bir misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.                                   
  Toplu Konut Fonunun kullanma sahası:                    

  Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 20/6/1987-3397/1 md.) Toplu Konut Fonu;  
ferdi ve toplu konut kredisi, konut kredisi faiz sübvansiyonu, toplu konut alan-
larına arsa temini, araştırma, turizm altyapıları, konut altyapıları, okul, ka- 
rakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları,  
benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kre- 
disi ile iş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait işyerleri ve  
küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi ve afet hizmetlerinin 
karşılanması alanlarında kullanılır.                      
  Fonun ne şekilde kullanılacağı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun ha- 
zırlayacağı öneriler de dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunun tanzim edeceği tü- 
zükle tespit edilir.                              
  (Ek: 28/5/1986-3291/10 md.) Fon bakiyelerinin tamamen veya kısmen Türkiye  
Cumhuriyet Merkez Bankası dışında nemalandırılmasına ait esas ve usuller Bakan- 
lar Kurulunca düzenlenir.                            
  İskan sahalarının tespiti, kamulaştırma ve kadastro:            

  Madde 4 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit edeceği esaslar  
çerçevesinde toplu konut iskan sahaları valiliklerce belirlenir. Bu sahalar ge- 
rektiğinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü eliyle kamulaştırılabilir. Toplu Konut  
İskan sahalarının kadastro çalışmalarının yapılması ve imar planının hazırlanma-
sı ile ilgili esasları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu tespit eder.    
  Projelerin teşviki:                             

  Madde 5 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit edeceği esaslar  
çerçevesinde teşvik edilen projeler, teşvikle ilgili mevzuat hükümlerine tabi- 
dir.                                      
  Uygulanmayacak kanunlar:                          

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde, 70 sayılı Kanun  
Hükmünde Kararnamenin 38 ve 50 nci maddeleri, 1050 sayılı Muhasabei Umumiye Ka- 
nunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri  
uygulanmaz.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Toplu Konut Fonunun denetimi:                       

  Madde 7 - Toplu Konut Fonunun denetimi 20/10/1983 tarihli ve 72 sayılı Baş- 
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına  
tabidir.                                    

  Madde 8 - 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. "Kamu 
Konut Fonu" bakiyesi "Toplu Konut Fonu" na aktarılmıştır.            

  Ek Madde 1 - (Ek: 9/4/1990-KHK-412/1 md.)                  
  Başbakanlığa bağlı ve kamu tüzel kişiliğine sahip Toplu Konut İdaresi Baş- 
kanlığı kurulmuştur. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevleri aşağıda belir- 
tilmiştir.                                   
  a) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul
kıymetler çıkarmak,                               
  b) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut Fonunun kullanma alanlarında ya- 
rarlanmak üzere kredi almaya karar vermek,                   
  c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri  
almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına  
ilişkin usulleri tesbit etmek,                         
  d) Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek, 
  e) Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan konut inşaatıyla ilgili 
şirketlere iştirak etmek,                            
  f) Memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Ya-
pılması Hakkında 3320 sayılı Kanunu uygulamak ve bu Kanun ile ilgili her türlü 
iş ve işlemleri yürütmek,                            
  g) Toplu Konut Fonu ile Geliştirme ve Destekleme Fonu'nu idare etmek,    
  h) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleş- 
meyle yaptırılmasını temin etmek,                        
  i) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.         

  Ek Madde 2 - (Ek: 9/4/1990-KHK-412/1 md.)                  
  Toplu Konut İdaresi personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine
tabidir.                                    
  Toplu Konut İdaresi Başkanı müşterek kararname ile, diğer personel Toplu Ko-
nut İdaresi Başkanının onayı ile atanır.                    
  Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile di-
ğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı ka- 
lınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel ça- 
lıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanlar sosyal güvenlik  
açısından T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir. 
  Bu İdarenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belir-
tilen unvanlarına ait kadroları ile Daire Tabibi Kadrosu karşılık gösterilmek  
suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar istekleri halinde T.C.  
Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bu suretle sözleşmeli çalıştırılacaklardan
T.C. Emekli Sandığından aylık alanların bu aylıkları kesilmez.         
  Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin  
taban ve tavanı ile diğer mali hakları, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak hizmet  
sözleşmesi esaslarına göre tespit edilir.                    
  Bu İdarede Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli maaşsız
izinli ve sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu kişilerin memuriyetleri ile 
buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri saklı tutulur. İzinli oldukları müd- 
det, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katıldığı gibi, bun- 
lardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme  
lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler.                      

  Ek Madde 3 - (Ek: 9/4/1990-KHK-412/1 md.)                  
  Toplu Konut İdaresinin bütçesi, Fondan sağlanacak ve Fonun % 1'ini aşmayacak
meblağdan oluşur.                                
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek-6)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 4 - (Ek:9/4/1990- KHK-412/1 md.)                  
  Bu Kanunla yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulan-
maz.                                      

  Ek Madde 1 - (Ek: 10/5/1990-3645/1 md.)                   
  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi, 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine
Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt  
Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri  
Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Deği- 
şiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar  
ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu 
harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin; dul eşi- 
ne, eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken, 
bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu ana veya babasına konut sa- 
hibi yapmak amacıyla Toplu Konut Fonundan faizsiz olarak kredi verilir.     
  Bu kredinin miktarı, başvuru esasları ile ödemesiz dönemi ve ödeme süresiyle
ilgili esaslar Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir.              

  Geçici Madde 1 - a) 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre kredilendirilmiş 
projelere, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçe-
vesinde 2487 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.                 
  b) 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre hak kazanmış projeler, Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde bu Kanun hüküm- 
lerinden yararlanırlar.                             

  Geçici Madde 2 - (Ek: 10/5/1990-3645/2 md.)                 
  Ek 1 inci madde kapsamında kalan ve bu Kanunun yürürlük tarihinden önce şe- 
hit olan veya hayatlarını kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren müracaatları halinde ek 1 inci maddede belirtilen
esaslar dahilinde faizsiz konut kredisi verilir.                
  Yürürlük:                                  

  Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                  *                      
                 * *                      
                                        
  2/3/1984 TARİHLİ VE 2985 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:      
                                        
                                        
  1 - 9/4/1990 tarih ve 412 sayılı KHK'nin geçici maddeleri:         

  Geçici Madde 1 - Toplu Konut İdaresinin 1990 Mali Yılı harcamaları Toplu Ko-
nut ve Kamu Ortaklığı bütçesinden karşılanır.                  

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar, hizmetleri Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı
personeli eliyle yürütülür.                           

  Geçici Madde 3 - Diğer mevzuatta Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ya-
pılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 
veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin düzenlemelerin ilgili hükümlerine 
yapılmış sayılır.                                
  2985 sayılı Kanunda, geçen Yüksek Planlama Kurulu deyimleri "Toplu Konut  
İdaresi Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2985 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
------------- --------------------------------------------- -----------------  
  3189            ---                8/5/1985    
  3291            ---                3/6/1986    
  3397            ---                27/6/1987    
  3571   a) 3, 5 ve 8 inci maddeler          1/1/1989 tari-    
                              hinden geçerli    
                              olmak üzere     
                               20/6/1989     
      b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler         1/7/1989     
      c) Diğer maddeler                20/6/1989     
 KHK-412          ---               10/4/1990     
  3645           ---               20/5/1990     
                                        
  3827           ---               11/7/1992     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek-13)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2985 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ           
              GÖSTERİR LİSTE                   
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
    Yürürlükten Kaldırılan Hüküm       Tarihi   Sayısı  Maddesi  
---------------------------------------------- ---------- --------- ---------- 
a) 2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci                 
  maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi                    
b) 7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci                
  maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ile                  
  13 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası                    
c) 29/5/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü                
  maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi                   
d) 7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun, 3418                 
  sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile eklenen                  
  Geçici 1 inci maddesi             14/6/1989   3571   16