Endeksler
                                        
         KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ            
         YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ,            
          RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI             
             TANINMASI HAKKlNDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası        : 2982                     
  Kabul Tarihi         : 24/2/1984                  
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 1/3/1984 Sayı: 18328         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 46         
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde
yapılacak yatırımların, vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla,  
teşvikidir.                                   
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun hükümlerine göre uygulanacak istisna ve muaflıklar; vera-
set ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, em-
lak vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan 
vergi, resim ve harçları kapsar.                        
  Arazi, arsa tedariki:                            

  Madde 3 - (Değişik: 19/6/1987-3393/6 md.)                  
  Konut inşaatı veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 
arazi veya arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya ivazsız devir, temlik,  
kamulaştırma, satış vaadi sözleşmesi, intifa hakkı, iştira hakkı, alım, satım, 
kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin te- 
sis ve terkini, ipotek tesis ve terkini, ıslah, değişiklik işlemler ve bu işlem-
ler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar, ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harç-
lardan müstesnadır. (1)                             
  Konut inşaatı:                               

  Madde 4 - a) Arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut  
olarak kullanılacak binalar, bağımsız bölümler veya katların (Eklentiler veya  
ortak yer payları dahil) meydana getirilmesi ve bunlardan ticari maksatla inşa 
edilenlerin, devir ve iktisapları ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla
düzenlenen kağıtlar,                              
  b) Konut edinmek isteyenlere kredi verilmesi (Köyler dahil) hakkındaki iş- 
lemler ile bu konuda düzenlenen kağıtlar ve bu kredi muameleleri dolayısıyla her
ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan paralar,           
------------------------                            
(1) 19/6/1987 tarih ve 3393 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi bu maddenin   
  31/12/1992 tarihinde yürürlükten kalkacağını hüküm altına almış ise de,   
  23/12/1992 tarih ve 3858 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile sözkonusu    
  geçici 2 nci madde yürürlükten kaldırıldığından madde muhafaza edilmiştir. 
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (Ek - 15)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) (Ek: 19/6/1987-3393/7 md.) Konut yapı kooperatifleri üyelerinin üyelik  
aidatı ile ek ödemeleri dolayısıyla konut yapı kooperatifleri lehine düzenledik-
leri kağıtlar. (1)                               
  İkinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır.        
  Ancak net 150 m2'yi geçen konutlara bu madde hükmü uygulanmaz.       
  Yatırımların teşviki:                            

  Madde 5 - Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile 
vakıfların kalkınmada öncelikli yörelerde yapacakları Devletçe teşviki öngörülen
yatırımlar dolayısıyla, her ne suretle olursa olsun bina iktisapları, arsa ve  
arazi üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız birimler veya 
katlar meydana getirmeleri ve bunların devirleri ile ilgili işlemler ve bu iş- 
lemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar ikinci maddede yazılı vergi, resim ve  
harçlardan müstesnadır.                             
  Emlak vergisi muafiyeti:                          

  Madde 6 - (Değişik: 23/12/1992 - 3858/2 md.)                
  Konut inşaatına veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara  
tahsis edilen arazi ve arsalar Emlak Vergisinden muaftır.            
  Teşviklerin sınırı:                             

  Madde 7 - Bu Kanunla tespit edilen vergi, resim ve harç muafiyet ve istisna-
larından faydalanılmış olması, diğer kanunlarla öngörülen teşvik hükümlerinden 
faydalanılmasına mani değildir.                         
  Cezalar:                                  

  Madde 8 - (Değişik: 23/12/1992 - 3858/3 md.)                
  Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalardan:               
  a) Konut inşaatı yapmak için yararlananların 9 uncu maddede yazılı süre   
içinde konut inşaatına başlayıp projenin tamamını bitirmemeleri veya konut   
dışında herhangi bir inşaat yapmaları veya inşa ettikleri binayı konut dışında 
başka bir amaçla kullanmaları halinde;                     
  b) Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapmak için faydalananların 9 uncu
maddede yazılı süre içinde yatırım projesinin tamamını gerçekleştirmemeleri ve- 
ya mahiyet ve miktar itibariyle başlangıçta öngörülen projeyi küçültmeleri veya 
yapılan yatırımı yatırımla öngörülen amaç dışında kullanmaları halinde;     
  Daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar Vergi Usul Kanununa göre ağır  
kusur cezalı olarak tahsil edilir.                       
  Plan ve projesi gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümler    
de ihtiva eden inşaatlarda vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları sadece  
konut olarak kullanılacak bölümlere (Köylerde samanlık, ahır, kümes ve ben-   
zerleri dahil) isabet eden arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanır. Ancak  
bu inşaatlarda inşaat izni alınmadan önce uygulanan istisna ve muaflıklar    
nedeniyle alınmayan vergi, resim ve harçlardan konut dışındaki bölümlere    
isabet edenler arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanarak inşaat izni    
tarihinden itibaren bir ay içinde cezasız olarak geri alınır.          
  Konut inşaatı ve yatırım projesinin tamamının fiziki olarak hangi hallerde 
gerçekleşmiş sayılacağının ölçü ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca be-  
lirlenir.                                    
----------------------                             
(1) 19/6/1987 tarih ve 3393 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu bendin  
  31/12/1992 tarihinde yürürlükten kalkacağı hüküm altına alınmış ise de;   
  23/12/1992 tarih ve 3858 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile sözkonusu geçici 
  2 nci madde yürürlükten kaldırıldığından bent muhafaza edilmiştir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Süre:                                    

  Madde 9 - (Değişik: 23/12/1992 - 3858/4 md.)                
  Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalar, 1995 takvim yılı sonuna kadar  
ugulanır. (1)                                  

  Madde 10 - Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethane-
ler, okullar, kütüphaneler, spor tesisleri ve bunların müştemilatı bu Kanunun  
uygulanması bakımından konut sayılır.                      
  Yürürlük:                                  

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
--------------                                 
(1) Bu maddede yer alan süre; 18/11/1995 tarih ve 4134 sayılı Kanunun 1 inci  
  maddesi ile 31/12/1997 tarihine kadar uzatılmıştır.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2982 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
  Kanun                             Yürürlüğe  
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi 
--------------- --------------------------------------------- ----------------- 
  3393      11 ve 12 nci maddeleri              1/1/1987  
         Diğer maddeleri                 30/6/1987  
                                        
 KHK/336            ---                5/8/1988  
                                        
  3858      1,2 ve 3 üncü maddeleri              1/1/1993  
         Diğer maddeleri                 27/12/1992  
  4134             ---                1/1/1996