Madde 10 - (Değişik: 22/5/1986 - 3290/4 md.)                
  a) Bu Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya  
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu 
sahiplerince yapılmış yapılar, 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirildik- 
ten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve  
bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine 
"Tapu Tahsis Belgesi" verilir.                         
  Tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan  
sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder.            
                                        
  (Ek: 18/5/1987 - 3366/4 md.) Ancak islah imar planı veya kadastro planları 
ile belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine doğrudan  
tapuları verilebilir.                              
  b) Üzerinde imar mavzuatına aykırı olarak toplu binalar inşa edilmiş hisseli
veya özel parselasyona dayalı arsa veya arazilerde, kişilerin hisse miktarları 
ve fiili kullanma durumları dikkate alınarak valilik veya belediyelerin talebi 
üzerine:                                    
  1. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde, kadastro müdürlüklerince bu Kanunda
belirtilen mülkiyet tespitine dair hükümler de uygulanarak,           
  2. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış yerlerde ise bu Kanunla verilen  
yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanılarak,                 
  Islah imar planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın: onayların alın- 
masına ve ilanların yapılmasına (askı ilanları hariç), komisyonların kurulmasına
lüzum kalmaksızın 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri veya 766 sayılı Tapulama 
Kanunu hükümlerine göre hak sahipleri tespit veya yeniden tayin edilerek adları-
na tescil edilir.                                
  Bu tespit sırasında özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar 
sonucu fiilen oluşan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha vs hizmet- 
lere ayrılan yerler ile bunlara ilişkin hisseler bedelsiz olarak resen tapudan 
terkin; okul, cami ve benzer kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz ola-
rak ilgili idareler adına tespit ve tescil edilir.               
  Hazine, belediye veya il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü-
nün idare ettiği arsa veya arazileri üzerinde yapıldığı tespit edilen gecekondu-
lar hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.            
  (Ek: 18/5/1987 - 3366/4 md.) Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Ge- 
nel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine gecekondu yapıldıktan  
sonra tespit edilerek kira kontratı düzenlenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu 
tahsis belgesi ve tapuları verilir.                       
  Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapuları resen iptal edi- 
lir.                                      
  c) İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış, hisseli arsa ve araziler veya özel 
parselasyona dayalı arazilerde, imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki 
alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye bunları yeni- 
den ada ve parsellere ayırmaya, yapılara yeniden doğan imar ada veya parseli  
içinde kalanları                                
-----------------                                
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.             
                                       * 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yapı sahiplerine, yapı olmayanları diğer hisse sahiplerine müstakil veya hisseli
veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye ve  
tescil işlemi dışında kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa 
göre tespit edilecek bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanuni 
ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya valilikler
resen yetkilidir. Belediye veya valiliklerin talebi halinde bu yetkiler kadastro
müdürlüklerince de kullanılır.                         
  Bu gibi arazilerde hisse sahiplerinin malik olduğu hisse üzerindeki temliki 
tasurruflar ve bunlarla ilgili takyitler 11/6/1945 tarih ve 4753, 19/7/1943 ta- 
rih ve 4486 sayılı Kanunlar, 775 sayılı Gecekondu Kanunundaki hükümler dahil,  
uygulamayı durdurmaz. Bu gibİ işlemlerde takyitler hisse sahibine isabet edecek 
müstakil parsele aynen nakledilir ve yapılan işlem Medeni Kanunun 927 nci madde-
sine göre hak sahibine bildirilir. Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutulan
arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya belediyelerce arsa
ve arazilerin durumuna göre düzenleme ortaklık payı alınabilir.         
  Bu gibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı 
olabilecek nitelikte olduğu belediye veya valiliklerce uygun görüldüğü takdirde 
aynen kabul edilerek tescil edilir.                       
  Üzerinde yapılanma bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler va- 
liliğin talebi üzerine, belediye veya özel idareler adına resen tapuya tescil  
edilir. Islah imar planlarında genel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere ayrılan veya ayrılacak olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu gö-
rülen arsa veya araziler eski sahibi kamu idarelerine veya o işe tahsil edilmek 
üzere hazineye aynı şartlarla geri verilir.                   
  Islah imar planı yapılmış ve yapılacak bölgelerde bu Kanun kapsamına giren 
ve tapu tahsis belgesi verilen hazine arsa ve arazileri, iktisap tarihine bakıl-
maksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili belediyelere devredilir.     
                                        
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
            Değerlendirme Esasları                  
                                        
  Muhafazası mümkün yapılara ruhsat ve kullanma izni verilmesi:        

  Madde 11 - Değerlendirmelerle aynen veya ıslah edilerek muhafazası mümkün  
olan yapılardan, komşu parsele çıkmalar da dahil tecavüzlü olarak yapılanlara, 
tecavüze uğrayan arsa ve arazi sahibi ile anlaştıklarını belgelemek ve tapu iş- 
lemlerini tamamlamak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. Tarafların an- 
laşması mümkün olmadığında yargı yoluna başvurulur.               
                                        
  Islah edilerek muhafaza edilecek yapılar:                  

  Madde 12 - a) Emlak sahibinin beyanına göre değerlendirme sonucu kendi par- 
seli içinde olan imar mevzuatına aykırı yapıların; yola veya imar yoluna veya  
kıyı kenar çizgisine veya 14 (g) maddede belirtilen karayolları yaklaşma sınırı-
na tecavüz durumları, yapının tecavüzlü durumları giderildikten ve ayrıca komşu 
parsele tecavüzü olanların taraflar arasında anlaşma sağlanarak gerekli işlemle-
ri tamamlandıktan sonra belirtilen durumlarına göre muhafazalarına karar veri- 
lir.                                      
  b) Kıyı tanımına giren yerlerde ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan diğer
yerlerde; kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait olan liman, iskele, rıh- 
tım, balıkçı barınağı ve dayanma duvarlarında valilik veya belediyelerce muha- 
fazasında milli ekonomiye katkısı veya kamu yararı olduğu kararlaştırılan Sanayi
ve Turizm tesislerinin bulunduğu arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca kullanan- 
lara ve tesis sahiplerine kiraya verilebilir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) İmar yoluna tecavüzlü yapılara, imar yolunun uygulanmasının 5 yıl içinde 
gerçekleşmeyeceğine belediye encümenince karar verilmesi halinde belediye encü- 
meni kararıyla 5 yıllık geçici ruhsat verilir. 5 yıl sonunda imar yolunun uygu- 
lamasına geçilmeyeceğine belediye encümenince karar verildiği takdirde 5 yıllık 
geçici ruhsat tekrarlanır.                           
  d) (Ek: 22/5/1986-3290/5 md.) Yapıların, bu Kanunda belirtilen tecavüzlü du-
rumları veya aykırı kısımları,tebliğ tarihinden itibaren (6) ay içinde yapı sa- 
hiplerince giderilir.                              
  Bu süre içerisinde ıslah işlemleri sahiplerince yerine getirilmeyen yapıla- 
rın tecavüzlü durumları veya aykırılıkları ilgili mevzuat hükümlerine göre bele-
diyeler veya valiliklerce giderilir.                      
                                        
  Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular:                  

  Madde 13 - Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular hakkında aşağıdaki uygu-
lamalar yapılır.                                
                                        
  a) (Değişik: 22/5/1986-3290/6 md.) Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek 
kimselerin; kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu beledi-
ye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya   
apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir 
yapıya sahip bulunmaması gerekir.                        
                                        
  b) (Değişik: 22/5/1986-3290/6 md.) Hazine, belediye, il özel idarelerine ait
veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya bu Kanun uyarınca mülki- 
yetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana ge-
tirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi 
de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa  
veya hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı 
bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya  
hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin bedeli 4/11/1983 tarih ve 2942 
sayılı Kanun veya 6/6/1984 tarih ve 3016 sayılı Kanuna göre tespit edilir.   
                                        
  (Ek fıkralar: 18/5/1987-3366/5 md.):                    
  14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri kapsamında kalmaları ne- 
deniyle, bulundukları yerde korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sıfa-
tı taşıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah bölgesinde veya yakın bölge- 
gelerde yapılmış ıslah imar planları içinde meydana gelen boş imar parselleri  
müstakil, hisseli veya katmülkiyeti esasına göre verilir. Bu gibi hallerde gece-
kondu sahibine ayrıca enkaz bedeli bu Kanunla kurulan fondan belediye veya vali-
likçe ödenir.                                  
                                        
  Islah imar planları sonucu, bu Kanun kapsamında kalan gecekondu hak sahiple-
rine yapılan tahsis işlemlerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait  
boş imar parselleri arsa bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit  
edilerek, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belirlenen hak sahiplerine vali- 
lik veya belediyelerce tahsis edilir.                      
                                        
  c) (Değişik: 22/5/1986-3290/6 md.) Islah imar planları belediye veya vali- 
liklerce mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak ve yapılanma şartları 
da belirlenerek yapılır veya belediye veya valiliklerce Yeminli Özel Teknik Bü- 
rolara yaptırılır. En geç (1) ay içinde belediye meclislerince kabul edilenler 
belediye meclislerince, büyük şehir yönetiminde ilçe belediye meclislerince Ka- 
bul edilenler ilçe belediye meclislerince, il idare kurullarınca kabul edilenler
valilikçe tasdik edi-                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lerek yürürlüğe girer. Bu planların tescili de (1) ay içinde ivedilik ve önce- 
likle yapılır.                                 
  İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları gerektiği takdirde ıslah imar 
planları şeklinde yeniden düzenlenir.                      
  d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar bu Kanunun uygulanmasında hiçbir hak 
talep edemezler.                                
  Bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar:              

  Madde 14 - Aşağıdaki durumlara uyan yapılar bu Kanun hükümlerinden yararla- 
namazlar:                                    
  a) Her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki sınai
kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli  
madde depoları için ayrılmış yerlerde bu depolar dışındaki her türlü ruhsatız  
yapılar,                                    
  b) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı  
yasağı koyduğu alanlarda veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tah- 
sissiz olarak Milli Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler  
üzerinde inşa edilen yapılardan;bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 
1 yıl içinde askeri makamlardan muhafazası için izin alınamayan yapılar,    
  c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş bulunan "Turizm 
Alanlarında" ve "Turizm Merkezlerinde" imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş veya 
inşaası devam eden ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içerisinde yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarıyla getirilmiş bulunan ka- 
rarlara uygun hale getirilmeyen yapılar,                    
  d) 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Sivil Ha- 
vacılık Anlaşması"nın 14 sayılı teknik mania esaslarına uymayan ve havaalanları 
civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 tarih ve 7/16130 sayılı Kararnameye  
göre, Ulaştırma Bakanlığınca 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirle- 
necek saha içinde bulunup da yapımcı veya yapı sahibine yapılan tebliğden itiba-
ren 1 yıllık süre içinde tebliğ esaslarına uygun hale getirilmeyen yapılar,   
  e) İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj, göl, gölet gi-
bi satıhda bulunan su kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme
ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları etrefında bırakılan koruma 
alanı içerisindeki yapılar,                           
  f) (Değişik : 22/5/1986 - 3290/7 md.) 10 Kasım 1985 tarihinden sonra yapılan
gecekondular ile inşaasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı 
yapılar ve (...) (1) Çanakkale Boğazında 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan
gecekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden sonra inşasına başlanan imar mevzuatına,
ruhsat ve eklerine aykırı yapılar,                       
  g) Karayolları kamulaştırma sınırına tecavüz edilen ve konut olarak kulla- 
nılan yapılarla kamulaştırma sınırına 10 m.'den daha yakın olan ve konut dışı  
maksatlarla kullanılan yapılar, (Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 ay içinde mal sahiplerine tebliğ edilmesinden en geç onsekiz ay içinde tecavüz
durumları giderilmeyen yapılar bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına 
girer.)                                     
  h) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, istasyon, lojman, liman  
sahalarıyla demiryolu güzergahları üzernde TCDD Genel Müdürlüğünün izni alınma-
dan yapılan yapılar,                              
-----------------                                
(1) Bu kısımda yer alan "İstanbul Boğazı sahil şeridi ve öngörünüm belgeleri  
  ile" ibaresi Anayasa Mahkemesinin 28/6/1989 tarih ve E: 1988/61, K:1989/28 
  sayılı kararıyla iptal edilmiştir.                     
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 - (Ek - 5)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  i) Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya hukuk tüzel kişilerine 
ait yapılar.                                  
                                        
  Yapı ruhsatı ve kullanma izni belgeleri: