Endeksler
        DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNCE GİRİŞİLECEK         
        SARİ TAAHHÜT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BONO          
         İHRACINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası    : 297                         
  Kabul Tarihi     : 20/4/1961                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/1961 Sayı: 10793            
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 2549            

  Madde 1 - Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki  
6200 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince girişilecek sari taahhüt işlerinde 
kullanılmak ve yıllık miktarı faizleriyle birlikte 110 milyon lirayı geçmemek  
üzere yeniden 400 milyon liraya kadar bono ihracına Maliye Bakanı mezundur.   
  İç taahhütler dolayısiyle ihraç edilecek bonoların miktarı yılda 60 milyon 
lirayı geçemez.                                 
  Çıkarılacak bonolar her sene Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bütçesine konu-
lacak tahsisattan itfa olunur.                         

  Madde 2 - Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce girişilecek sari taahhüt işle- 
rinde kullanılmak üzere 7030 sayılı kanunun 2 nci maddesi ile verilmiş olan 600 
milyon liraya kadar bono ihraç yetkisinin kullanılmıyan kısmı iptal edilmiştlr. 

  Geçici Madde 1 - (297 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
  Birinci maddede yazılı yıllık bono ihracı yetkisinin 1961 mali yılı içinde 
kullanılabilecek miktarı, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 7030 sayılı  
Kanunun ikinci maddesine istinaden aynı yıl içinde çıkarılmış bulunan bono mik- 
tarı tenzil edilmek suretiyle tesbit olunur.                  
  İç bonolara ait 60 milyon liralık takyitte de aynı esas tatbik edilir.   

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür.        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)