Endeksler
                                        
                                        
                                        
         DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN           
                                        
                                        
   Kanun Numarası      : 2976                      
   Kabul Tarihi       : 2/2/1984                    
   Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 15/2/1984 Sayı: 18313         
   Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt:23 Sayfa:20           
                                        
   Amaç ve kapsam                               

   Madde 1 - Dış ticaretin, ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak
amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benze-
ri yükümlüler dışında ek mali yükümlülükler konulması ve kaldırılması, bu yüküm-
lülüklere ilişkin esasların tespit edilmesi ve oluşan fonların kullanılması bu 
Kanun hükümlerine göre yürütülür.                        
                                        
  Yetki                                    

  Madde 2 - Bakanlar Kurulu bu Kanun kapsamındaki konularda düzenlemeler yap- 
maya yetkilidir.                                
                                        
  Ek mali yükümlülükler                            

  Madde 3 - İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek ma-
li yükümlülüklerin nevi, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye 
irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım esasları Bakanlar Ku- 
rulu kararında gösterilir.                           
  Ek mali yükümlülüklerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  
Usulü Hakkında Kanun uygulanır.                         
                                        
  Müeyyide                                  

  Madde 4 - Bakanlar Kurulu kararıyla tahsil edilen ek mali yükümlülükleri ye-
rine getirmeden ithalat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçekleşti-
renler, noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar.   
  Yürürlük                                  

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.