Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
         BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ               
         BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN               
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2974                       
  Kabul Tarihi      : 31/1/1984                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/2/1984 Sayı: 18306           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 16          
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Ekonomik ve mali istikrar tedbirlerinin etkinliğini artırmak ama- 
cıyla bu Kanun kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşların birbirlerine olan borç-
ları bu Kanun esasları çerçevesinde tahkim olunur.               
                                        
  Banka hüviyetindeki kuruluşların; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına olan 
borçlarından yalnız bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarla ilgili olan- 
ları tahkime tabi tutulur.                           
                                        
  Kamu kurum ve kuruluşlarının borçları                    

  Madde 2 - Bu Kanuna ekli cetveldeki daire, idare, teşekkül, banka, kurum ve 
kuruluşların 31/12/1983 tarihinde birbirlerine olan birinci maddede sözkonusu  
borçları (Hazine kısa vadeli avansı hariç) takas ve mahsup yoluyla tasfiye edil-
dikten sonra Hazinece devralınarak tahkime tabi tutulur ve Türkiye Cumhuriyet  
Merkez Bankası bilançosunda aktifleştirilir.                  
                                        
  Takas ve mahsuba, itfaya, devire ve aktifleştirilmeye tabi tutulacak borç  
miktarları ilgili kuruluş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine ve Dış  
Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde tespit edilir.                      
                                        
  Bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılan borç ödemeleri geri talep edi- 
lemez.                                     
                                        
  Tahvil çıkarma ve bütçelendirme yetkisi                   

  Madde 3 - Bu Kanunun uygulanması nedeniyle işlemlerin gerektirdiği miktarla-
rı aşmamak kaydıyla; özel tertip tahvil çıkarmaya ve tahvil şartlarını tespit  
etmeye, Başbakan; yılı bütçesinde mevcut ya da açılacak yeni tertiplere gereğine
göre ödenek, gelir ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.   
                                        
  Vergi muafiyeti                               

  Madde 4 - Bu Kanun uyarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim ve  
harçtan muaftır.                                
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 6 - Bu Kanun hukümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
            2 nci Maddeye Ekli Cetvel                
                                        
                                        
 1. Hazine                                   
 2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası                     
 3. T. C. Ziraat Bankası                            
 4. Sosyal Sigortalar Kurumu                          
 5. Belediyeler                                
 6. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü                     
 7. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi                    
 8. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu                     
 9. Sümerbank                                 
10. T.Çimento Sanayi T.A.Ş.                          
11. T. Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü               
12. S.E.K.A.                                  
13. Etibank                                  
14. Türkiye Elektrik Kurumu                          
15. Petkim - Petrokimya A.Ş.                          
16. Türkiye Petrolleri A.Ş.                          
17. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu                      
18. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.                      
19. Azot Sanayi T.A.Ş.                             
20. Et ve Balık Kurumu                             
21. Toprak Mahsulleri Ofisi                          
22. T. Süt Endüstrisi Kurumu                          
23. T. Şeker Fabrikaları A.Ş.                         
24. T. Zirai Donatım Kurumu                          
25. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü                      
26. D.B. Deniz Nakliyatı A.Ş.                         
27. T. Denizcilik Kurumu                            
28. T.C.D.D.                                  
29. T.H.Y.                                   
30. Tarım Satış Kooperatifleri                         
31. Tarım Kredi Kooperatifleri                         
32. Petrol Ofisi A.Ş.                             
33. P.T.T.                                   
34. D.Y.B.                                   
35. TÜPRAŞ                                   
36. Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğü               
37. Yem Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü