Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
        BAZI ASKERİ HASTANELERE DÖNER SERMAYE              
            TAHSİSİNE DAİR KANUN                  
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2957                       
  Kabul Tarihi      : 17/11/1983                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/11/1983 Sayı: 18226          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 967          
                                        
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanun, subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş   
ve uzman erbaş emeklileri ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka- 
nununun 69 uncu maddesinde belirlenen ailelerinden kimsesiz olup da devamlı   
bakım ve gözetime muhtaç olanların barındırılma, bakım, tedavi ve gözetimlerini 
sağlamak amacıyla bazı askeri hastanelere döner sarmaye tahsisine ilişkin esas 
ve usulleri kapsar. (1)                             
                                        
  Döner sermaye tahsisi                            

  Madde 2- Birinci madde kapsamına girenlerden devamlı bakım ve gözetime muh- 
taç olanların barındırılma, bakım, tedavi ve gözetimlerini sağlamak üzere, Milli
Savunma Bakanlığınca özel bakım için, uygun görülecek askeri hastanelere toplam 
l00 milyon liraya kadar döner sermaye tahsis edilir.              
                                        
  Kaynak                                   

  Madde 3 - Döner Sermaye; Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek-
lerle Hazinece yapılacak ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde  
edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.                 
  Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye ile sınırlı olmaksızın sermaye tu- 
tarına eklenir. Ancak, bu şekilde artışlarla orantılı olarak Milli Savunma Baka-
nının teklifi ve Maliye Bakanının uygun görüşüyle sermaye artırımı sağlanır.  
  Ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra karlar hesap dönemini izleyen   
yılın 4 üncü ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili say- 
manlığa yatırılır.                               
                                        
  Gelir ve giderler                              

  Madde 4 - Özel bakım veren hastanelere kabul edilen kişilerden alınacak ya- 
tak ve yemek ücretleriyle döner sermaye faaliyetlerinden sağlanan diğer hasılat 
döner sermayenin gelirlerini; döner sermayenin memur ve işçi kadrolarında çalış-
tırılan personole ödenen ücretler ile diğer hizmetler için yapılacak harcamalar 
döner sermayenin giderlerini oluşturur.                     
-----------------                                
(1) 18/3/1986 tarih ve 3296 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile bu maddede geçen 
  uzman çavuş tabiri "uzman erbaş" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Döner sermaye ve alım satım işleri                     

  Madde 5 - Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ta-
bi değildir.                                  
  Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali-yılın 
sonundan itibaren en geç iki ay içinde düzenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve 
gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı 
birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.       
                                        
  Ücret                                    

  Madde 6 - Döner sermaye işlerinde ek görevle görevlendirilen subay ve astsu-
baylara, Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca 50 - 250 ara- 
sında, tespit edilecek gösterge rakamının her yıl bütçe kanunlarında gösterilen 
aylık katsayısı ile çarpılmasından elde edilecek miktar, aylık ek görev ücreti 
olarak ödenir.                                 
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 7 - Döner sermayenin işletilmesiyle ilgili her türlü mali ve idari iş-
lemlerin yürütülme şekli, muhasebe usulleri, iştirak payları, alınacak yatak ve 
yemek ücretleri, hastaneye kabul ve taburcu edilme ve disiplin işlerine ve Dö- 
ner Sermaye Yönetim Kuruluna ait esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzeri-
ne Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikte gösterilir.      
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütur.