Endeksler
                                        
           GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU            
                                        
  Kanun Numarası      : 2955                       
  Kabul Tarihi       : 17/11/1983                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 19/11/1983 Sayı: 18226          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 948          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
             Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar          
                                        
   Amaç:                                   

   Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki yükseköğre- 
timle ilgili ilkeleri belirlemek, bu Akademinin ve bünyesindeki kurumların ve  
organların teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını; eğitim ve 
öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları, 
bir bütünlük içinde düzenlemektir.                       
   Kapsam:                                  

   Madde 2 - Bu Kanun; Gülhane Askeri Tıp Akademisini, bu Akademiye bağlı eği-
tim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.   
   Tanımlar:                                 

   Madde 3 - Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır:          
   a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi: Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda, bi-
limsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuur ve disiplini görev 
bilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma  
organı olan; lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma 
ve yayım yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde 
diğer sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren; kendisine ve bünye- 
sindeki Askeri Tıp Fakültesine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar, eğitim
hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay  
Başkanlığının gerek gördüğü sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran bir 
yükseköğretim kurumudur.                            
   b) (Mülga: 13/5/1986 - 3287/4 md.)                     
   c) Askeri Eğitim Hastanesi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının  
önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile vazifelendirilen, 211 sayılı TÜrk
Silahlı Kuvvetleri İç hizmet Kanununun ve Yönetmeliğinin öngördüğü personelin  
muayene ve tedavilerinin, tıpta uzmanlık öğreniminde bulunan askeri tabipler ile
diğer sağlık personelinin eğitimlerinin ve bu eğitim ile ilgili klinik ve labo- 
ratuvar çalışmalarının yapıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuruluş ve kadroların-
da gösterilen hastanelerdir.                          
-----------------------                             
(1) Bu Kanunda geçen "Başasistan" ve "Başasistanlar" deyimleri; 13/5/1986 tarih 
  ve 3287 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ve bu se- 
  beple metinden çıkarılmışlardır.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, değişik  
3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer  
kavram ve terimlerdir.                             
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                 Genel Hükümler                 
                                        
   Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki eğitim ve ögretimin amacı:        

   Madde 4 - Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretimin amacı şun- 
lardır:                                     
   a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisans ve lisanüstü düzeyde eğitim ve  
öğretim gören öğrencileri;                           
   (1) Atatürkçülüğü bilen ve benimseyen,                   
   (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 
taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,                
   (3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet 
sevgisiyle dolu,                                
   (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve 
bunları davranış haline getiren,                        
   (5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 
haklarına saygılı,                               
   (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekil-
de gelişmiş,                                  
   (7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap  
verecek, aynı zamanda sağlık bilimi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış 
ve genel kültürüne sahip,                            
   (8) Askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetişmiş, itaatkar, aldığı emri
can ve kanı pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışı kaza-
nan,                                      
   (9) Silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sarsılmaz bir bağla  
bağlı,                                     
   (10) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, insiyatif sahibi, fedakar ve 
doğruluktan sapmayacak karakterde,                       
   (11) Askerlik şeref ve haysiyetini herşeyden üstün tutan,         
   (12) Mesleğinin çetin koşullarında soğukkanlılığını muhafaza edecek bir  
iradeye, dayanıklı bir fiziki yeteneğe sahip,                  
   Elemanlar olarak yetiştirmek.                       
   b) Sağlık bilimleri alanında yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma 
yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda sağ- 
lık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş-
birliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin üyesi haline gelmek, evrensel 
ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak.                      
   Ana ilkeler:                                

   Madde 5 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisans ve lisansüstü düzeydeki  
eğitim ve öğretimin planlanmasında programlanmasında ve düzenlenmesinde aşağıda-
ki ana ilkeler gözönünde bulundurulur.                     
   a) Öğrencilere ATATÜRK inkilapları ve ilkeleri doğrultusunda, ATATÜRK mil- 
liyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özel- 
likleri korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuv- 
vetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.                  
  c) Eğitim ve öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, 
ülke ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazır-
lanır ve Genelkurmay Başkanlığınca sürekli olarak geliştirilir.         
  d) Sağlık bilimleri alanında bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretim yapacak 
yüksekokullar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kara- 
rıyla, fakülte ve enstitüler ise kanunla kurulur. Gerektiğinde, Genelkurmay Baş-
kanlığınca, uygulama ve araştırma merkezleri de kurulabilir.          
  e) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin geliştirilmesi, verim-
lerinin artırılması, genişletilmesi ve amacına yönelik olarak yenilerinin açıl- 
ması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmesi ve görevlendi-
rilmeleri, bu amaçlarla ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, Türk  
Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve öğretim ilke ve hedefleri doğrultusunda Genel- 
kurmay Başkanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.               
  f) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim sü-
resince Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, beden eğitimi ve
askeri eğitim zorunlu derslerdendir.                      
  Kuruluş:                                  

 

 
  Madde 6 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Askeri  
Tıp Fakültesi, eğitim hastaneleri ve gerektiğinde kurulacak olan sağlık bilimle-
ri ile ilgili diğer eğitim ve öğretim kurumlarından oluşur. Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi ve bağlı birimlerinin teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve  
kadrolarında gösterilir.                            
  Görevler:                                  

  Madde 7 - Bu Kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak, çağdaş uygarlık, 
eğitim ve öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri- 
nin personel temin ve yetiştirme planları doğrultusunda, Gülhane Askeri Tıp Aka-
demisinin görevleri şunlardır:                         
  a) Muvazzaf askeri tabip yetiştirmek,                    
  b) Muvazzaf askeri tabip, diş tabibi ve eczacıların staj süresi devamında  
askeri ve uygulamalı eğitim ve öğretim yaparak tekamüllerini sağlamak,     
  c) Yedek askeri tabip, diş tabibi ve eczacıların askeri tababet yönünden ge-
rekli eğitim ve öğretimini sağlamak,                      
  d) (Değişik:27/12/1993-3955/1 md.) Sağlık astsubay ve Silahlı Kuvvetlerin  
ihtiyaç duyduğu diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimlerini sağlamak,  
  e) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu tabip, diş tabibi, eczacı ve veteri- 
ner hekimlerin uzmanlık ve lisansüstü eğitim ve öğretimini yapmak. Ayrıca Taba- 
bet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen diğer branşlarda uzman yetiştirmek,      
  f) Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin mesleki bilgilerini artırmak, barış
ve savaşta askeri sağlık vazifeleri bakımından tekamüllerini sağlamak amacıyla 
gerekli eğitim ve öğretimi yaptırmak,                      
  g) Askeri ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, yayımda
bulunmak, memleketin epidemiyolojik durumunu incelemek, Türk Silahlı Kuvvetle- 
rinde ortaya çıkacak salgınlarla mücadele etmek ve korunma için gerekli     
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1994 (EK - 19)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
önlemlerin alınması maksadıyla öneride bulunmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağ-
lığını ilgilendiren hertürlü sorunlarda danışmanlık ve hakem vazifelerini gör- 
mek,                                      
  h) Eğitim ve öğretim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak,  
Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimi ile yüksek lisans, dokto-
ra veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören elemanların ve diğer sağlık personelinin 
eğitimini ve her yönden tekamüllerini sağlamak,                 
  i) Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç  
Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askeri kurumlarda tedavileri öngörülen ki- 
şilerin hertürlü muayene ve tedavilerini yapmak,                
  j) Yüzde beşi geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek oranda ve esaslar  
çerçevesinde sivil kişilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak yap- 
mak.                                      
  Gülhane Askeri Tıp Akademisine, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve 
savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre Genelkurmay Baş- 
kanlığınca görev verilir. Bu amaçla Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birim-
lerinin görevleri, teşkilatı ve personelinin Silahlı Kuvvetlerde kullanılan yer-
leri ile planları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.             
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
               Organlar ve Görevleri               
                                        
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinin organları:                 

  Madde 8 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve yönetim işle- 
ri:                                       
  a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı,                  
  b) Akademi Kurulu,                             
  c) Yönetim Kurulu,                             
  Tarafından yürütülür.                            
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı:                   

  Madde 9 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
ve Askeri Tıp Fakültesinin asker profesörleri arasından, bu Kanun uyarınca yapı-
lacak yönetmelikte gösterilecek esaslara göre Genelkurmay Başkanlığının önerisi 
üzerine müşterek kararla atanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; Gülhane 
Askeri Tıp Akademisinin amiri ve Askeri Tıp Fakültesinin Dekanı olup, Akademi  
Kurulunun, Yönetim Kurulunun ve Askeri Tıp Fakültesi Kurulunun başkanıdır, Sağ- 
lık Bilimleri Enstitüsü, Askeri Tıp Fakültesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Eğitim Hastanesinin hertürlü işlerini yürütmekten sorumludur, aynı zamanda Üni- 
versitelerarası Kurulun üyesidir.                        
  Akademi Kurulu:                               

  Madde 10 - Akademi Kurulu; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının başkan- 
lığında, dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları ile  
enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komuta-
nının bulunmadığı hallerde, en kıdemli üye kurula başkanlık eder.        
  Akademi Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere  
yılda en az iki defa toplanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı gerekli  
gördüğü hallerde Akademi Kurulunu toplantıya çağırır.              
  Akademi Kurulunun görevleri şunlardır:                   
  a) Eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları 
hakkında karar almak,                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Gülhane Askeri Tıp Akademisinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik
taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,                  
  c) Bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya  
birleştirilmesi ile ilgili olarak öneride bulunmak,               
  d) Kuruluş ve görevleri yönetmelikte belirtilen profesörler Sağlık Kurulunu 
oluşturmak,                                   
  e) Yurt dışına gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personelinin sı- 
navlarını yaptırmak,                              
  f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.          
  Yönetim Kurulu: