Endeksler
         TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU (1)             
                                        
  Kanun Numarası     : 2954                        
  Kabul Tarihi      : 11/11/1983                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/11/1983 Sayı: 18221           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 925          
                   *                     
                  * *                     
   Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız            
   "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"          
             Cilt: 2  Sayfa: 1259                
                   *                     
                  * *                     
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                   *                     
                  * *                     
                BİRİNCİ KISIM                  
                Genel Hükümler                  
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Amaç, Kapsam ve Tanımlar              
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, radyo ve televizyon (...)(2) yayınlarının düzen-
lenmesine, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ve Türkiye Radyo - Televizyon  
Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri be-
lirlemektir.                                  
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim al- 
tında olursa olsun elektromanyetik dalga yoluyla yurt içine ve yurt dışına yapı-
lan radyodifüzyon ve televizyon yayınları ile ilgili hususları kapsar.     
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen deyimlerden:                   
  a) Radyodifüzyon (Radyo yayını): Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın  
doğrudan alması maksadıyla yapılan ses yayınlarını,               
  b) Televizyon yayını: Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alma-
sı maksadıyla yapılan, hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı 
olmayan yayınını,                                
  c) Elektromanyetik dalga: Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir  
fiziki ortamda ışık hızı ile yayılan, suni olarak üretilmiş elektrik ve manyetik
özellikleri olan dalgayı,                            
-----------------------                             
(1) Bu Kanun'un Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'na ilişkin hükümleri 13/4/1994
  tarih ve 3984 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
(2) Bu maddede geçen "İstasyonların kurulmasına,işletilmesine" ibaresi 12/1/1989
  tarih ve 3517 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış daha 
  sonra mezkür madde Anayasa Mahkemesinin 18/5/1990 tarih ve E. 1989/9, K.  
1990/8 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Radyo ve televizyon verici istasyonu: Radyo ve televizyon yayını yapmak 
üzere donatılmış her türlü hareketli veya sabit tesisi,             
  e) Kablo televizyon: Televizyon yayınının kablo, cam iletken ve benzeri bir 
fiziki ortam üzerinden halkın alması maksadıyla abonelere ulaştırıldığı yayın  
türünü,                                     
  f) Kapalı devre televizyon sistemi: Televizyon yayını dışında eğitim, öğre- 
tim, güvenlik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbi-
ri ile ilişkili binalar grubunda kullanılan kablo televizyonu,         
  g) Radyo alıcısı: Radyo yayınlarını almaya veya alıp kaydetmeye ve dinletme-
ye yarayan cihazları,                              
  h) Televizyon alıcısı: Televizyon yayınlarını almaya ve seyrettirmeye yara- 
yan cihazları,                                 
  i) Video: Televizyon yayınlarını alıp, kaydetmeye ve bir ekran vasıtasıyla 
seyretmeye yarayan cihazları,                          
  j) (Değişik: 4/12/1984 - 3093/9 md.) Birleşik cihaz: Radyo ve Televizyon  
alıcısını veya televizyon alıcısını ve videoyu veya radyo, televizyon alıcısı ve
videoyu ihtiva eden cihazlar ile müzik setleri ve benzerlerini.         
  İfade eder.                                 
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
             Temel İlkeler ve Yayın Esasları            
                                        
  Temel ilkeler:                               

  Madde 4 - Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, işletilmesi, idare-
leri ve yayınlarının düzenlenmesine ilişkin temel ilkeler şunlardır:      
  a) Radyo ve televizyon (...)(1) yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içine ve 
yurt dışına yayın yapılması, Devletin tekelindedir. Bu tekel, Türkiye Radyo-Te- 
levizyon Kurumu tarafından kullanılır. Ancak, bu Kanunda belirtilen esaslara uy-
gun yayın yapmak şartıyla polis ve meteoroloji teşkilatlarının devamlı ikaz ve 
duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve kesintili radyo yayını 
yapmaları Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir.         
  b) Radyo ve televizyon yayınlarının dinleyici ve izleyiciye seçme hakkı ta- 
nıyacak şekilde birden fazla kanaldan ve bütün yurt sathına yapılması esastır. 
  c) (Mülga: 12/1/1989 - 3517/7 Md.)                     
  d) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin kapalı
devre televizyon sistemi kurmaları ve işletmeleri Radyo ve Televizyon Yüksek Ku-
rulunun iznine tabidir.                             
  e) Yurt içine yapılan radyo ve televizyon yayınları ile kapalı devre tele- 
vizyon yayınlarının bu Kanunda belirtilen esaslara uygunluğu, Radyo ve Televiz- 
yon Yüksek Kurulu tarafından gözetilir, denetlenir ve değerlendirilir.     
  f) Her türlü radyo ve televizyon yayını için frekans planlama, tahsis ve  
tescil işlemleri 5 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine  
tabidir.                                    
  Yayın esasları:                               

  Madde 5 - Genel yayın esasları şunlardır:                  
  a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak;Devletin ülkesi ve milletiyle bö-
lünmez bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi,
kamu yararını korumak ve kollamak,                       
---------------------------------                        
(1) Bu bentte geçen "verici istasyonlarının kurulması, işletilmesi", ibaresi  
  12/1/1989 tarih ve 3517 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile yürürlükten kaldı- 
  rılmış daha sonra mezkür madde Anayasa Mahkemesinin 18/5/1990 tarih ve   
  E. 1989/9, K. 1990/8 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin çağ- 
daş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçek-
leştirmek,                                   
  c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin ge-
 reklerine uymak,                                
  d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir  
sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve  
Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yarat-
mak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Dev- 
let düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer verme- 
mek,                                      
  e) Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözet- 
 mek,                                      
  f) Türk milli eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak,       
  g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak,    
  h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek,  
  i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duy- 
gular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,        
  j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dü- 
rüstlük anlayışına bağlı kalmak,                        
  k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk
ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,  
  l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,   
  m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendire-
cek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir
siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine 
alet olmamak.                                  
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
             Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu           
                                        

 

 
  Madde 6-7 - (Mülga: 13/4/1994 - 3984/36 md.)                
                                        
                                        
  (Dikkat: Devamı 6261 inci sayfadadır.)                   
                                        
                                        
                                        
                 626O                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                 
             Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu           
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                Kuruluş ve Görevler               
  Kuruluş:                                  

  Madde 8 - Tarafsız bir kamu tüzelkişiliğine sahip Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu kurulmuştur. Kısa adı TRT'dir. Merkezi Ankara'dadır.           
  Bu Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda 
Kurum hakkında kamu iktisadi kuruluşlarına uygulanan genel hükümler uygulanır. 
  Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hükümet ile ilişkilerini Başbakan aracılı-
ğıyla yürütür.                                 
  Görevler:                                  

  Madde 9 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevleri şunlardır:     
  a) (Değişik: 12/1/1989 - 3517/6 md.; İptal: Ana. Mah.nin 18/5/1990 tarih ve 
E. 1989/9, K. 1990/8 sayılı Kararıyla.)                     
  b) Radyo ve televizyon yayınları için haber toplama ve program yayın ve ya- 
pımı maksatlarıyla gerekli birimleri oluşturmak,                
  c) Bu Kanun çerçevesinde, milletlerarası radyo ve televizyon kuruluşları ve 
yabancı radyo ve televizyon kurumları ile ilişkileri düzenlemek, yürütmek ve  
Başbakanlığın onayını alarak gerektiğinde anlaşma, sözleşme ve protokoller imza 
etmek,                                     
  d) (...)(1) Tesislerde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araştırmalar
yapmak veya yaptırmak, bunların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve 
gerekli hallerde işletme için zorunlu olan alet ve cihazları imal etmek veya et-
tirmek,                                     
  e) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri  
türlerde eğitici, aydınlatıcı ve eğlendirici nitelikte her türlü yayınlarla   
  1. Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyetinin çağ- 
daş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflerin gerçekleşmesi- 
ne,                                       
  2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü-
ğünün, toplumun huzurunun, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan hak-
larına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demokratik, laik ve sosyal  
hukuk devleti niteliklerinin korunmasına ve güçlendirilmesine,         
  3. Milli eğitim ve milli kültürün geliştirilmesine,             
  4. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin ko-
runmasına,                                   
  5. Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda serbestçe ve sağlıklı bir şe- 
kilde oluşmasına,                                
  Yardımcı olmak.                               
------------------                               
(1) Bu bendin başındaki "İstasyon ve", ibaresi 12/1/1989 tarih ve 3517 sayılı 
   Kanunun 7 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış daha sonra mezkür madde 
   Anayasa Mahkemesinin 18/5/1990 tarih ve E. 1989/9, K. 1990/8 sayılı Kara- 
   rıyla iptal edilmiştir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Yurt dışına yapılacak yayınlarla:                    
  1. Devletin her alanda tanıtılmasına,                    
  2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişki-
lerinin sürdürülmesine,                             
  Yardımcı olmak.                               
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
             Organların Teşkili ve Görevler             
  Organlar:                                  

  Madde 10 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun organları şunlardır:    
  a) Yönetim Kurulu,                             
  b) Genel Müdürlük,                             
  c) Koordinasyon Kurulu.                           
  Yönetim Kurulu:                               

  Madde 11 - Kurumun en yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulu;  
elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme veya ekonomi, sosyal bilim dalları 
ile sanat ve kültür alanında temayüz etmiş kişiler arasından seçilen ve atanan 
altı üye ile Genel Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri; Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen oniki aday arasından Bakanlar Kurulu ka- 
rarı ile atanır.                                
  Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında 
bir başkan yardımcısı seçer.                          
  Yönetim Kurulu üyeliği dört yıldır. Süresi biten üyeler ile herhangi bir se-
beple Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine yeniden atama yapılır. Süreleri so-
na eren üyelerin yeniden atanmaları mümkündür. Herhangi bir sebeple üyeliğin  
normal süreden önce sona ermesi halinde eski üyenin kalan süresini tamamlamak  
üzere aynı usulle yenisi atanır. Bir yıl içinde mazeretsiz iki toplantıya katıl-
mayanların üyeliği kendiliğinden sona erer.                   
  Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarını en az 
dört üyenin oyu ile alır. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulu en az onbeş 
günde bir defa toplanır. Yönetim Kurulunun çalışma esasları bir yönetmelikle dü-
zenlenir.                                    
  Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görev ve yetki-
lerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu ko- 
nularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasi partilere üye olamazlar.       
  Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile
tespit edilir.                                 
  Görevler: