Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
          VAKIF MALLARIN TAKSİTLE SATILMASI VE KİRAYA         
          VERİLMESİ VE SATIŞ PARALARININ KULLANILMASI         
            VE EMANETEN İDARE EDİLEN MÜLHAK             
            VAKIFLARDAN İDARE VE TAHSİL MASRAFI           
              ALINMASI HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası      : 2950                      
  Kabul Tarihi       : 20/4/1936                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 27/4/1936 Sayı:3289           
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 3 Cilt: 17 Sayfa: 260         
                                        

  Madde 1 - 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 10 ve 12 nci maddelerinde yazılı  
hayrat vakıflar ile mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve topraklardan kıymet- 
leri (2000) liradan fazla olanları, bedeli azami beş senede alınmak üzere tak- 
sitle de satılabilir.Bu takdirde satılan mal,bedeli tamamen ödeninciye kadar ev-
kaf lehine birinci derece ve sırada ipotek gösterilir.             
  Satış paralarından 10 uncu maddeye aid olanları (Hayrat Vakıflar satış bede-
li) ve 12 nci maddeye aid olanları da (Mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve  
topraklar satış bedeli) adlarile Vakıflar Umum Müdürlüğü Bütçesinin varidat kıs-
mında açılacak hususi fasıllara irad ve aynı zamanda masraf kısmında açılacak  
hususi fasıllara da tahsisat kaydolunur.                    
  Eski hükümlere göre satılan bu kabil vakıf mallar bedelinden 1935 mali yılı 
nihayetine kadar sarfedilmiyen paralar da nevilerine göre bu fasıllara ilave  
edilir.                                     
  Bu tahsisatın yılı içinde sarfolunmıyan kısmı ertesi yıl bütçesine devredi- 
lir.                                      
                                        

  Madde 2 - Mazbut ve mülhak vakıflara aid satış bedelinden (200 000) lirası- 
nın (Hayrat vakıflar satış bedeli) faslına naklile abidatın esaslı tamirlerinde 
sarfına umum müdürlük mezundur.                         
   Şu kadar ki bu para tamamen ödeninciye kadar hayrat vakıflar satışından el-
de edilecek paralar (Mazbut ve mülhak vakıflara aid akar ve topraklar satış be- 
deli) faslına irad kaydolunur.                         
                                        

  Madde 3 - 2762 sayılı Vakıflar Kanununun hükümleri mucibince Vakıflar Umum 
Müdürlüğü tarafından niyabeten idare edilecek mülhak vakıfların emaneten idare 
edildiği müddet zarfındaki tahsilatından % 10 idare ve tahsil masrafı alınarak 
Umum Müdürlükçe irad kaydolunur.                        
                                        

  Madde 4 - (Mülga: 21/5/1970-1262/2 md.)                   
                                        

  Madde 5 - Bu kanun 1 Haziran 1936 tarihinden muteberdir.          
                                        

  Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil memurdur.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     2950 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
     Yürürlükten Kaldırılan       ___________________________________
    Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi  Sayısı Maddesi   
_____________________________________________  _________ _______ __________  
                                        
20/4/1936 tarih ve 2950 sayılı Kanunun 4 üncü                 
maddesi                     21/5/1970  1262   2    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     2950 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
Kanun                              Yürürlüğe   
 No.        Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
__________  _______________________________________________ _______________ 
 1262              ___               29/5/1970