Endeksler
                                        
          ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA          
              USULLERİ HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası       : 2949                      
  Kabul Tarihi        : 10/11/1983                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 13/11/1983 Sayı: 18220         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 874         
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Esaslar                 
  Kuruluş                                   

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yet-
kileri kullanmak üzere Ankara'da bir Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.       
  Üye sayısı                                 

  Madde 2 - Anayasa Mahkemesi, onbir asıl ve dört yedek üyeden oluşur.    
  Seçilme yeterliği                              

  Madde 3 - Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağı-
daki şartları haiz bulunmak gerekir:                      
  1. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sa-
yıştay'da başkan ve üye olmak; veya                       
  2. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını doldurmamış, yükseköğrenim görmüş 
ve kamu hizmetlerinde en az onbeş yıl fiilen çalışmış veya yükseköğretim kurum- 
larında en az onbeş yıl öğretim üyeliği yapmış olmak şartıyla:         
  a) Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında 
öğretim üyesi; veya                               
  b) Yükseköğretim Kurulu başkan veya üyesi veya Yükseköğretim Kurumu rektör 
veya dekanı veya müsteşar, müsteşar yardımcısı, general, amiral, büyükelçi, böl-
ge valisi veya vali,                              
  Olarak görev yapmak; veya                          
  c) Mesleğinde avukat olarak fiilen onbeş yıl çalışmış olmak; ve,      
  3. Hakimlik mesleğine alınmamayı gerektiren bir suçtan hüküm giymemek veya 
bu gibi suçlardan dolayı ceza kovuşturması altında bulunmamak ve hakimlik mesle-
ğine alınmasına engel bir hali olmamak.                     
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
        Üyelerin, Başkan ve Başkanvekilinin Seçimi            
                                        
  Üyelerin seçimi                               

  Madde 4 - Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve 
bir yedek üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri; bir asıl üyeyi
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk,  
iktisat ve siyasal bilimler dallarındaki öğretim üyeleri içinden; üye tamsayıla-
rının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; üç 
asıl ve bir yedek üyeyi ise 3 üncü maddenin (2/b) ve (2/c) bentlerinde sayılan- 
lar arasından doğrudan seçer.                          
  Bu maddede geçen Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesinin başkan ve üyeleri deyimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını, Yargı- 
tay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İda-
re Mahkemesi başsavcılarını da kapsar.                     
  Üye seçilenlere tebligat                          

  Madde 5 - Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliklerine seçi- 
lenleri, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bildirir. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
durumu, seçilenlere yazı ile tebliğ eder.                    
  Seçilenlerin ad ve soyadları Resmi Gazetede yayımlanır.           
  Seçilenlerin görevi kabul etmemesi                     

 

 
  Madde 6 - Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerden bu görevi kabul etmeyen-
lerin adları, Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından Cumhurbaşkanlığına ve aday  
gösterilmesi söz konusu ise ilgili kurula bildirilir. Bu tarihten itibaren bir 
ay içinde 4 üncü maddedeki usule göre yenileri seçilir. Aday gösterecek kurulla-
rın tatilde bulunması halinde aday gösterme ve üye seçimi, tatilin bittiği gün- 
den itibaren bir ay içinde yapılır.                       
  Andiçme                                   

  Madde 7 - Anayasa Mahkemesi üyeleri görevlerine başlamadan önce, Mahkeme  
Başkanının davet edeceği Cumhurbaşkanı,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,Baş-
bakan, yüksek mahkeme başkanları, Adalet Bakanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,
Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başsavcıları, Sayış- 
tay Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üniversite rektörleri, hukuk, iktisat
ve siyasal bilimler fakülteleri dekanları ve Anayasa Mahkemesinin emekli başkan 
ve üyeleri huzurunda, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyelerinin oluşturacağı  
kurul önünde aşağıdaki andı içerler:                      
  "Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet 
sevgisine emanet ve tevdi olunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma; 
görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, sadece vicdanımın 
emrine uyarak yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine andiçerim."        
  Başkan ve Başkanvekili seçimi                        

  Madde 8 - Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve asıl üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili  
seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.                 
  Süresinden önce boşalan Başkan ve Başkanvekilliğine dört yıl için, yukarıda-
ki fıkra gereğince yeniden seçim yapılır.                    
  Yönetim ve temsil                              

  Madde 9 - Anayasa Mahkemesinin yönetimi ve temsili Başkana aittir. Başkanlı-
ğın boş veya Başkanın özürlü veya izinli olması hallerinde Başkana ait görev ve 
yetkiler Başkanvekili tarafından yerine getirilir ve kullanılır. Başkanvekilinin
de bulunmaması durumunda mahkemeye en kıdemli asıl üye başkanlık eder.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üyeliklerde boşalma                             

  Madde 10 - Anayasa mahkemesi üyeliklerinde her ne sebeple olursa olsun bo- 
şalma olduğu takdirde, 4 ve 6 ncı maddelerde gösterilen şekilde işlem yapılır. 
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
               Üyeliğin Sona Ermesi               
                                        
  Üyelikle bağdaşmayan haller