Endeksler
               KAMU KONUTLARI KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası    : 2946                        
  Kabul Tarihi     : 9/11/1983                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/11/1983 Sayı: 18218            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 866           
                   *                     
                   * *                    
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
   yönetmelik için, " Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre      
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.             
                   *                     
                   * *                    
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, 
kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemektir.     
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun;                             
  a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, 
belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara
bağlı döner sermayeli kuruluşlar,                        
  b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin ta-
mamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden faz- 
lası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı 
ortaklıklar,                                  
  c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel ka- 
nunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile 
kamu kurum ve kuruluşları,                           
  d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge mü- 
dürlükleri,                                   
  Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama  
suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için 
ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak kiralama zaruri hallerde ve kısıtlı ola- 
rak yapılabilir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir.           
  Kamu konut türleri ve konut tahsisi:                    

  Madde 3 - Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba 
ayrılır:                                    
  a) Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan  
makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.      
  b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahip- 
lerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis
edilen konutlardır.                               
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından   
yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile   
fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için   
bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalı- 
şan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek  
puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.                
  d) Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, 
araştırma, inşaat mahalli gibi, meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zor- 
lukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saat- 
leriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli  
olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi    
personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik  
yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve ben-  
zeri konutlardır.                                
  Konut tahsisinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenle- 
nir.                                      
  Oturma süreleri:                              

  Madde 4 - Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev 
veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.                  
  Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak; bu sürenin  
tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde,  
belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak oturmaya devam edilmesine izin  
verilebilir.                                  
  Kira bedeli:                                

  Madde 5 - ( 1 ila 4 üncü fıkralar Mülga: 20/8/1993-KHK-516/20-d md.)    
  Yurt içinde Cumhurbaşkanı T.B.M.M. Başkanı ve Başbakan yurt dışında     
ise büyükelçiler daimi delegeler maslahatguzarlar askeri temsil heyetleri    
başkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlardan    
ve hizmet tahsis konutlardan kira bedeli alınmaz.                
  (Dikkat Devamı: 6229 uncu sayfadadır.)                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Konutların aylık kira bedelleri, personelin aylık veya ücretinden peşin ola-
rak bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir ve genel bütçeye dahil ku-
rum ve kuruluşlarda hazineye, diğerlerinde kendi bütçelerine irat kaydedilir.  
  İşletme, bakım ve onarım:                          

  Madde 6 - (Mülga: 1/8/1996 - 4160/5 md.)                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Konuttan çıkma :                              

  Madde 7 - Bu Kanun kapsamına giren;                     
  a) Özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar;  
tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan  
çıkmak zorundadırlar.                              
  b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar; beş yıllık oturma süresinin bitimin- 
den itibaren onbeş gün veya yararlanacak başka biri olmaması nedeniyle oturmaya 
devam etmesine izin verilmiş ise çıkması için idarece yapılan tebligat tarihin- 
den itibaren bir ay içinde, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne  
sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişiklerinin kesildiği tarihten
itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar.            
  c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren  
iki ay içinde konutu boşaltırlar.                        
  d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim 
savcılık veya mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkıyönetim komutanlıkla-
rı emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi müdürlüklerine atananlar veya bu  
görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar ilişikleri-
nin kesildiği tarihten itibaren, sıkıyönetimin kalkması halinde görevleri nede- 
niyle konut tahsis edilenler sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten  
itibaren altı ay içinde konutları boşaltırlar.                 
  e) Tahsis yapıldıktan sonra oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar,
kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltır- 
lar.                                      
  f) Staj, kurs, tedavi maksadıyla ayrılanlardan kurum veya kuruluşlarıyla  
ilişiği kesilmeyenlerin aileleri normal oturma süresini tamamlayıncaya kadar ko-
nuttan çıkarılmaz.                               
  g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı görevine atananların 
ailesini beraberinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile  
sakınca görülenlerin aileleri, görevinin bu görevi sona erinceye kadar konuttan 
çıkarılmaz.                                   
  Konuttan çıkarılma:                             

  Madde 8 - Konutlar, 7 nci maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz  
ise, tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvu- 
rulur. Bu başvuru üzerine konut başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk  
kuvveti kullanılarak bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya 
karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra
ve infazını durdurmaz.                             
  Konut tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan ko- 
nutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bu- 
lunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin hu-
zur ve sükünunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlar-
da bulunmakta ısrar ettiği tesbit olunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmüne
göre işlem yapılır.                               
  Konutların nitelikleri:                           

  Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri ve-
ya satın alacakları konutların brüt inşaat alanı 2487 sayılı Toplu Konut Kanu- 
nunda sosyal konut için belirtilen alanı geçemez.                
  Özel tahsisli konutlar ile yönetmelikte belirlenecek görev tahsisli konutlar
hakkında bu hüküm uygulanmaz.                          
  Yasak hükümler:                               

  Madde 10 - Toplu iş sözleşmelerine ve özel sözleşmelere bu Kanuna aykırı  
hükümler konulamaz, idari yetki kullanımı yoluyla bu Kanuna aykırı işlem yapı- 
lamaz.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetmelik:                                 

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar;   
Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde, Maliye Bakanlığının koordina- 
törlüğünde, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji
ve İmar ve İskan bakanlıklarıyla müştereken hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca çıka-
rılacak yönetmelikle düzenlenir.                        
  Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanır.                  
  Yürürlükten kaldırılan hükümler:                      

  Madde 12 - 1/7/1944 tarihli ve 4626 sayılı Memur Meskenleri İnşası Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesi, 9/7/1953 tarihli ve 6126 sayılı Memur Meskenleri İnşası 
hakkında 4626 sayılı Kanuna Ek Kanun, 25/12/1953 tarih ve 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 52 nci maddesi,  
29/12/1960 tarihli ve 190 sayılı Milli Savunma Bakanlığına Muhassas Lojmanların 
Bakım, Onarım, İdame ve Muhafazalarına Dair Kanun, 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 194 üncü maddesi, 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 184, 185 ve 186 ncı maddeleri ve diğer ka-
nunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.         
   Kamu konutlarının tahsisi ve idaresine ilişkin hükümler ihtiva eden diğer 
kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.                

   Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarına  
girmiş olanlardan, durumu bu Kanunun 11 inci maddesine göre çıkarılacak yönetme-
likte belirlenen esaslara uymayanlar, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itiba- 
ren iki ay içinde konutu boşaltırlar.                      
   Bu süre içinde boşaltmayanlar hakkında da 8 inci madde hükmüne göre işlem 
yapılır.                                    

   Geçici Madde 2 - Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine ve Milli Güvenlik Kon- 
seyi yönetimi dönemindeki Başbakana özel nitelikli konut tahsis edilir. Bu ko- 
nutlar için de bu Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.  

   Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan kanun 
hükümlerine dayanılarak daha önce çıkarılmış bulunan yönetmeliklerin bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin ve 190 sayılı Kanunun uygulanmasına 30/6/1984 tari- 
hine kadar devam olunur.                            

   Geçici Madde 4 - 1984 yılına mahsus kira birim bedelleri, komisyonca    
1/5/1984 tarihine kadar tespit edilerek, takvim yılı başlangıcına bağlı kalmak- 
sızın, 1/7/1984 tarihinden itibaren uygulanır.                 
   Yürürlük:                                 

   Madde 13 - Bu Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü ile 6 ncı  
maddesi hükümleri 1/7/1984 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürür-  
lüğe girer.                                   
   Yürütme:                                  

   Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6232-1                    
                                        
      2946 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETEREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
  Kanun                          Yürürlüğe      
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
------------- ------------------------------------------ ----------------    
  3612            ---             16/2/1990      
KHK-516            ---             16/9/1993      
  4160            ---             5/8/1996      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6232-2                     
                                        
      2946 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                                        
                     Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın    
     Yürürlükten Kaldırılan                         
    Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi  Sayısı  Maddesi    
  ---------------------------------  ----------- -------- ---------    
   2946 Sayılı Kanunun değişik                        
   5 inci maddesinin birinci,                         
   ikinci, üçüncü ve dördüncü                         
   fıkraları              20/8/1993   516    20-d     
                                        
   2946 sayılı Kanunun 6 ncı                         
   maddesi               1/8/1996   4160     5