Endeksler
                                        
         MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU        
              GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası     : 2945                        
  Kabul Tarihi      : 9/11/1983                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 11/11/1983 Sayı: 18218           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 859           
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                Amaç ve Tanımlar                
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Milli Güvenlik Kurulunun kuruluş, görev, çalışma
esas ve usulleri ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, gö- 
rev, yetki, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.              
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen,                         
  a) Milli Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğü-
nün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün men-
faatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve 
kollanmasını,                                  
  b) Devletin Milli Güvenlik Siyaseti; milli güvenliğin sağlanması ve milli  
hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler  
dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket 
tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti,                   
  İfade eder.                                 
                 İKİNCİ KISIM                  
               Milli Güvenlik Kurulu               
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                Kuruluş ve Görevler               
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Anayasanın 118 inci maddesi gereğince Milli Güvenlik Kurulu kurul-
muştur.                                     
  Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay
Başkanı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuv- 
vetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşur.           
  Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan 
ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilir.               
  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, fakat oylamaya 
katılamaz.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görevler                                  

  Madde 4 - Milli Güvenlik Kurulu;                      
  a) Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile  
ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konularında, gö-
rüş tespit eder;                                
  b) Devletin milli güvenlik siyaseti doğrultusunda tespit edilen milli hedef-
lerin ve hazırlanan milli plan ve programların gerçekleştirilmesine ilişkin ted-
birleri belirler;                                
  c) Devletin milli güvenlik siyasetini etkileyecek milli güç unsurlarını ve 
ülkenin siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel ve teknolojik durum ve gelişmelerini 
sürekli takip ederek değerlendirir, milli hedefler yönünde güçlenmelerini sağla-
yacak temel esasları tespit eder;                        
  d) Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplu-
mun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda zorunlu gördüğü tedbirleri tespit 
eder;                                      
  e) Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk Mil- 
letini Atatürkçü düşünce,Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda ve milli ülkü
ve değerler etrafında birleştirerek milli hedeflere yönlendirici gerekli tedbir-
leri belirler. Sayılan bu hususlara yönelmiş yurtiçi ve yurtdışı tehdide karşı 
koymak, bu tehdidi etkisiz kılmak için gereken strateji ve temel esaslar ile  
birlikte planlama ve uygulama hizmetleri konularında görüşleri, ihtiyaçları ve 
alınmasını lüzumlu gördüğü tedbirleri tespit eder;               
  f) Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş hali ilanı için 
görüş tespit eder;                               
  g) Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde, kamu 
ve özel kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlara düşecek topyekün savunma, milli se- 
ferberlik ve diğer konularda hizmet ve yükümlülükler ile bu hususlarda yapılacak
planlara temel teşkil edecek esasları tespit eder;               
  h) Devletin milli güvenlik siyasetinin öngördüğü hususlar ve topluma yönelik
hizmetler ile topyekün savunma hizmetlerinin gerektirdiği mali, ekonomik, sos- 
yal, kültürel ve diğer konulara ilişkin tedbir ve ödeneklerin kalkınma plan,  
program ve yıllık bütçelerde yer almasını sağlamak üzere gerekli esasları tespit
eder;                                      
  i) Milli güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak millet-  
lerarası andlaşmalar hakkında görüş tespit eder.                
  Milli Güvenlik Kurulu, tespit ettiği bu görüş, tedbir ve esasları kurul ka- 
rarı halinde Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen diğer görevleri  
yerine getirir.                                 
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                Çalışma Usulleri                
                                        
  Kurulun toplanması                             

  Madde 5 - Kurul ayda bir defa olağan toplanır. Ayrıca Cumhurbaşkanının ge- 
rekli gördüğü ve Başbakan veya Genelkurmay Başkanının önerilerini uygun bulduğu 
hallerde olağanüstü de toplanabilir.                      
  Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının 
katılmadığı zamanlar Kurula Başbakan başkanlık eder.              
                                        
  Gündem                                   

  Madde 6 - Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin   
hazırlanmasında Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri ko- 
nular, Başbakanın da görüşünü alarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri vası-
tasıyla Cumhurbaşkanına iletilir.                        
  Kararlar                                  

  Madde 7 - Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanı-
nın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.                 
  Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Baş-
bakanlığa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir.   
  Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi                  

  Madde 8 - Milli Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Ku- 
rulu gündemine öncelikle alınmak suretiyle görüşülür ve gerekli kararlar alınır.
  Kararların dağıtım ve takibi                        

  Madde 9 - Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu karar- 
larının dağıtımı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yapılır.  
  Bu kararlara ilişkin uygulamalar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği  
tarafından takip edilerek sonuçları hakkında Başbakana, Cumhurbaşkanına ve Mil- 
li Güvenlik Kuruluna belli süreler içinde bilgi verilir.            
  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ayrıca Bakanlar Kurulu kararı hali-
ne getirilemeyen Milli Güvenlik Kurulu kararları ile bu kararlara ilişkin geliş-
meler hakkında da Cumhurbaşkanına Başbakanın ve Milli Güvenlik Kuruluna bilgi  
sunar.                                     
  Görüşme tutanakları                             

  Madde 10 - Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde 
tutanakla tespit edilir.                            
  Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tu-
tanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Milli Güvenlik Ku- 
rulunun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.         
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
           Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği          
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                Kuruluş ve Teşkilat               
                                        
  Genel Sekreterlik                              

  Madde 11 - Başbakana bağlı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkila-
tı kurulmuştur.                                 
  Genel Sekreterliğin birimleri                        

  Madde 12 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; Genel Sekreter, Genel 
Sekreter yardımcıları, Genel Sekreterlik bürosu ile aşağıda belirtilen birimler-
den oluşur.                                   
  a) Hukuk Müşavirliği,                            
  b) Ana Hizmet Birimleri başkanlıkları,                   
  c) Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı.               
  Ana Hizmet Birimleri başkanlıkları Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin 
teklifi ve Başbakanın onayı ile kurulur.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ana Hizmet Birimleri dışında gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süre- 
leri belirtilmek kaydıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve  
Başbakanın onayı ile geçici hizmet birimleri, özel ihtisas ve araştırma komis- 
yonları, Genel Sekreterlik Teşkilatı içinde veya dışında özel eğitim, planlama 
ve uygulama birimleri kurulabilir. Bunların hizmet ve çalışma sürelerinin uza- 
tılması aynı usule bağlıdır.                          
  Genel Sekreterlik birimlerinin kuruluş, görev ve yetkileri ile diğer husus- 
lar yönetmelikle düzenlenir.                          
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                Görev ve Yetkiler                
  Genel Sekreterliğin görevleri                        

  Madde 13 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği;            
  a) Milli Güvenlik Kurulunun 4 üncü maddede sayılan görevleriyle ilgili ola- 
rak; gerekli her türlü çalışma, araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri yapar, 
bunların sonuçlarını teklifleri ile birlikte Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli  
Güvenlik Kuruluna sunar;                            
  b) Milli Güvenlik Kurulu kararlarının hazırlanmasında ve bu kararlara iliş- 
kin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanmasında, bakanlıklar ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar, uygulamaları takip ve kontrol eder, dü- 
zenleyici, yönlendirici ve koordine edici işbirliğinde bulunur;         
  c) Milli Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür;        
  d) Bakanlar Kurulunun milli güvenliğin sağlanması sorumluluğuna ilişkin ola-
rak; Devletin savunma siyaseti dışında milli güvenlik siyasetini tayin, tespit, 
uygulama ve gerektiğinde düzeltme ve değiştirme görevlerini doğrudan veya bakan-
lık, kurum ve kuruluşlarla da yapılacak müşterek çalışmalarla araştırır, ince- 
ler, planlar hazırlar ve bu konudaki uygulamaları takip ve koordine eder, yön- 
lendirir, sonuçları değerlendirir;                       
  e) Milli Güvenlik Kurulu kararları ile bunlara ilişkin Bakanlar Kurulu ka- 
rarları doğrultusunda, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde
belirtilen konularda gerekli olan hizmet ve faaliyetleri planlar, yürütür ve il-
gili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki bu konulara ilişkin uygula- 
maları takip ve kontrol eder, yönlendirir ve koordine eder;           
  f) Silahlı Kuvvetler görev alanı dışında kalan topyekün savunma hizmetlerini
koordine eder ve bu konudaki düzenlemeleri takip eder. Bu hizmetlerle ilgili  
plan ve esasların tespiti, düzeltilmeleri ve değişiklik işlemlerini yürütür. Bu 
esaslara göre, bakanlık, kurum ve kuruluşların yapacakları planların gerçekleş- 
mesini ve uygulamalarını temin ve takip eder. Milletlerarası antlaşma ve anlaş- 
malar gereğince aynı konu ile ilgili hizmetleri yerine getirir ve getirilmesini 
sağlar. Olağan hal ve savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde topye- 
kün savunma sivil hizmetleri yönünden kamu ve özel kuruluşlara düşecek görev ve 
yükümlülüklere ait kanuni ve idari tedbirleri tespit ederek gerçekleşmesi için 
faaliyette bulunur;                               
  g) Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulma-
sı sebepleriyle ilan edilen olağanüstü halde alınacak tedbir, yapılacak iş ve  
işlemlerin tespit çalışmalarını yapar, uygulamada işbirliğinin sağlanması için 
gerekli tedbirleri tespit eder ve bu konudaki tekliflerini Başbakana sunar;   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h) Milli güvenlik siyasetinin öngördüğü tedbirlerin alınması ve hizmetlerin 
yürütülmesi ile topluma yönelik hizmetler ve topyekün savunma sivil hizmetleri- 
nin gerektirdiği mali, ekonomik, sosyal ve diğer tedbirlerin kalkınma, plan ve 
programlarında yer alması, yıllık bütçelerde bunlar için ödenek ayrılması konu- 
larında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği ve koordinasyonda 
bulunur.                                    
  i) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen
diğer görevleri yürütür.                            
  Genel Sekreterliğin yetkileri                        

  Madde 14 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 13 üncü maddede belir- 
tilen görevlerin yerine getirilmesinde, takip ve kontrol edilmesinde, yönlendi- 
rilmesinde, koordine edilmesinde ve denetlenmesinde verilen direktifler çerçeve-
sinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Güvenlik Kurulu adına yetkilidir.    
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
                Personel                    
  Genel Sekreter                               

  Madde 15 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral/Oramiral rütbe- 
sinde Silahlı Kuvvetler mensupları arasından Genelkurmay Başkanının inhası,.  
Başbakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile atanır.          
  Diğer personel                               

  Madde 16 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında görev ala- 
cak personel;                                  
  a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan,              
  b) Sözleşmeli personelden,                         
  c) Silahlı Kuvvetlerden Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerden,    
  d) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü   
maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların personelinden, Milli Güvenlik   
Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel Sekreterlikte  
görevlendirilenlerden,                             
  Oluşur.                                   
  Genel Sekreterlikte birinci derece kadrolara Genel Sekreterin inhası üzerine
ortak kararla, 2 - 4 üncü derece kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine Baş-
bakanın onayı ile, 5 - 15 inci derece kadrolara Genel Sekreterin onayı ile atama
yapılır.                                    
  Genel Sekreterlik kadrolarında görevli personelin diğer kamu kurum ve kuru- 
luşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde atamaya ilişkin talep Başbakanlı-
ğa bildirilir. Başbakanlık bunların atanacakları kurum ve kuruluşları tespit  
eder. İlgili kurum ve kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yapar- 
lar.                                      
  Atamalar Resmi Gazete'de yayımlanmaz.                    
  Özel hükümler                                

  Madde 17 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aşağıdaki özel
hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.         
  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadroları gizli olup, genel hüküm- 
lere uygun olarak tesbit edilen ek göstergeleri ile birlikte Genel Sekreterin  
teklifi ve Başbakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır.          
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla 
eklenen zam ve tazminatlara ilişkin ek madde gereğince, Milli Güvenlik Kurulu  
Genel Sekreterliği personelinin görev ve kadro unvanları esas alınarak kimlere 
ne oranda ödeme yapılacağı; tespit olunan azami miktar ve oranları geçmemek üze-
re Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenir.         
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sek- 
reterliğinde görevlendirilecekler, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Ku- 
rulu Genel Sekreterliğince müştereken tespit edilir. Subay ve astsubayların Mil-
li Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır.            
  160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi
kapsamına giren kurum ve kuruluşların personelinden çalıştırılmalarına ihtiyaç 
duyulanlar, esas görevlerine ait bütün hakları saklı kalmak, aylık ve diğer öz- 
lük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden almak ve disiplin, izin ve sicil 
bakımlarından Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla
Başbakan tarafından gerekli görüldüğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir.  
  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yukarıdaki 4 ve 5 inci fıkralara
göre görevlendirilen personele, kendi kurumlarınca ödenen zam ve tazminatlar  
toplamı, Genel Sekreterlikteki emsali personele üçüncü fıkra uyarınca yapılan  
ödemeler toplamından az olduğu takdirde aradaki fark bu personele Genel Sekre- 
terlik bütçesinden tazminat olarak ödenir.                   
  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak sözleşmeli perso-
nelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aranmaz.
Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
tavanı aşmamak üzere alacakları en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına 
ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. (Ek: 8/4/1990 - KHK - 417/1 md.) Sözleşme 
ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilen- 
dirilirler.                                   
  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinden, Genel Sekreterin  
teklifi ve Başbakanın onayı ile gerekli görülenlere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu gereğince giyecek yardımı yapılır.                    
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
            Çalışma Usulleri ve Çeşitli Hükümler          
                                        
  Çalışma düzeni                               

  Madde 18 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bu Kanun ile diğer ka- 
nun ve mevzuatla verilen görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer bakan- 
lık, kurum ve kuruluşlarla da müştereken yürütür.                
  İç çalışma düzeni ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin bakanlık, 
kurum ve kuruluşlarla çalışma ve ilişkileri yönetmelikle düzenlenir.      
  Bilgi ve belgeler                              

  Madde 19 - Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzelkişi- 
leri Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gerekli olan açık ve her derece-
de gizli bilgi ve belgeleri sürekli veya istenildiğinde vermek zorundadırlar.  
  Genel Sekreterlik bütçesi                          

  Madde 20 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. 
Gizli hizmet giderleri için bütçeye ayrıca ödenek konulur. Genel Sekreter bu  
ödeneğin sarfından Başbakana karşı sorumludur.                 
  Yönetmelik                                 

  Madde 21 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile kanunda be- 
lirtilen konular Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hazırlana- 
rak, Milli Güvenlik Kurulunda görüşülen ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edi-
len "GİZLİ" gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenir.           
  Bu yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde hazırlana-
rak yürürlüğe konur.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kaldırılan hükümler                             

  Madde 22 - 11 Aralık 1962 tarihli ve 129 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu
yürürlükten kaldırılmıştır.                           

  GEÇİCİ MADDE 1 - Yürürlükten kaldırılan 129 sayılı Kanuna göre görev yapan 
Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilen ve uygulamaları devam eden kararlarla, 
Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen Milli Siyaset kararlarının uygu- 
lanmasına, bu Kanuna göre yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Kurulunun alacağı  
değişiklik veya kaldırma kararları yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam edilir. 

  GEÇİCİ MADDE 2 - 21 inci maddeye göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe gi- 
rinceye kadar, 129 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu uyarınca çıkarılmış yö- 
netmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.  

  GEÇİCİ MADDE 3 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin mevcut teşkila-
tı ve personel kadroları bu Kanun hükümlerine göre yeniden düzenlenir. Halen Ge-
nel Sekreterlikte görevli olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar personeli ile söz- 
leşmeli çalışanlar dahil bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile Genel Sek- 
reter tarafından teşkilatta görevlendirilebilir veya 14 üncü maddeye uygun ola- 
rak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilir.                
  Yürürlük                                  

  Madde 23 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 24 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   6226 - 1                  
                                        
                                        
      2945 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
 Kanun                            Yürürlüğe     
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
-------     ---------------------------------------   ------------    
KHK-417               -             11/4/1990     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6226-2