Endeksler
                                        
                                        
           DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE              
           MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2937                        
  Kabul Tarihi     : 1/11/1983                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/11/1983 Sayı: 18210            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 830           
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
           Genel Hükümler, Kuruluş ve Görevler            
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
             Amaç, Kapsam ve Tanımlar               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Devlet İstihbaratının istihsali ve kullanılması 
ile Milli İstihbarat Teşkilatının kuruluş, görev ve faaliyetlerine ait esas ve 
usulleri düzenlemektir.                             
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;                   
  a) MİT: İstihbarat Teşkilatının kısaltılmış adını,             
  b) MİT mensubu: Bu Kanun veya bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelikler de  
yazılı görevleri yerine getirmekle görevlendirilmiş MİT personeli ile diğer   
görevlileri,                                  
  c) MİT personeli;                              
  1. MİT'in kadrosuna dahil memurları,                    
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup MİT'de görevlendirilenleri,  
  3. MİT'de çalıştırılan sözleşmeli personeli,                
  İfade eder.                                 
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
           Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk            
                                        
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Başbakana bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kurulmuş- 
tur.                                      
  Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Müsteşar, Müsteşar yardımcıları,  
başkanlıklar, daireler ve şubeler ile diğer teşkilat birimlerinden oluşur.   
  Milli İstihbarat Teşkilatı, Müsteşar tarafından idare edilir.        
  Milli İstihbarat Teşkilatının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyaca göre yönet-
melikle düzenlenir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri                  

   Madde 4 - Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri şunlardır;        
   a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına,  
bağımsızlığına, güvenligine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren 
bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyet- 
ler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istih-
baratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak.                  
  b) Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yü- 
rütülmesinde; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Ku- 
rulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak.                                   
  c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi 
için Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakana tekliflerde bulunmak.          
  d) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faa- 
liyetlerine teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında 
yardımcı olmak.                                 
  e) Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber  
ve istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak.  
  f) Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak.      
  g) İstihbarata karşı koymak.                        
  Milli İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez ve bu teş- 
kilat Devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet   
istikametlerine yöneltilemez. Milli İstihbarat Teşkilatı birimlerinin görev,  
yetki ve sorumlulukları Başbakanca onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir.   
                                        
  Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülükleri  

  Madde 5 - Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet istih-  
baratına ilişkin görevleri şunlardır:                      
  a) Kendi konularında;                            
  1. Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak,            
  2. MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek,        
  3. İstihbarata karşı koymak.                        
  b) Elde ettikleri milli güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı anında MİT'e 
 ulaştırmak.                                  
  MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında bakanlıklar ile 
diğer kamu kurum ve kuruşları gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle 
yükümlüdürler.                                 
  Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirtilen görev
ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması ve 
istihbarat çalışmalarının yöneltilmesinde, temel görüşleri oluşturmak üzere, MİT
Müsteşarının Başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmuş-
tur.                                      
  Kurul, üç ayda bir; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya Yardımcısı, 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya Yardımcısı, bakanlıkların müsteşarları,   
kurum ve kuruluşların yetkili amirleri, MİT'in ilgili başkanları ile MİT Müste- 
şarının çağıracağı diğer kamu görevlilerinin iştirakiyle toplanır.       
  MİT Müsteşarı gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.    
  Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunun ayrıntılı görev ve yetkileri ile  
çalışma esasları yönetmelikte belirtilir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yetkiler                                  

  Madde 6 - Milli İstihbarat Teşkilatı;                    
  a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve istih- 
barat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali ve is-
tihbarata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurmaya, uygun koordinasyon  
yöntemlerini uygulamaya,                            
  b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektro- 
nik bilgi işlem merkezlerinden kendi görev sahasına giren konularda yararlanmaya
ve bunlarla irtibat kurmaya,                          
  Yetkilidir.                                 
  Bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında genel zabıtaya  
tanınmış olan hak ve yetkilerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, yönetme-
likte belirtilir.                                
                                        
  Sorumluluk                                 

  Madde 7 - MİT Müsteşarı 4 üncü maddede belirtilen görevlerin yerine getiril-
mesinden Başbakana karşı sorumlu olup, Başbakanın dışında herhangi bir kişi veya
makama karşı sorumlu tutulamaz.                         
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
      Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik veya Savaş Hali       
                                        

  Madde 8 - Olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik veya savaş halinin 
ilanında, Milli İstihbarat Teşkilatının bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebetleri, Milli Güvenlik Kurulunun müta-
laası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
  Bu hallerde MİT için gerekli görülecek ilave personel, her türlük teknik  
araç ve gereçler, akaryakıt, silah, savaş gereci, donatım ve giyecek, bina ve  
tesisler gibi ihtiyaçlar Milli Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık, kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla MİT arasında önceden hazırlanacak planlarla belli edilir.   
  Seferberlik veya savaş halinin ilanında silah altına alınan MİT mensupları, 
MİT emrine tertip edilir.                            
                                        
               İKİNCİ KISIM                   
           Kadro, Personel ve Mali Hükümler              
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Kadro ve Personel İşleri               
                                        
  Kadro                                    

  Madde 9 - Milli İstihbarat Teşkilatının fiili kadrosu, her yıl MİT Müsteşar-
lığınca tespit olunur ve Başbakan tarafından onaylanır.             
                                        
  Memur ve sözleşmeli personel                        

  Madde 10 - MİT kadrolarında istihdam edilen memurlar, bu Kanunda belirtilen 
özel hükümler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. 
  MİT'de istihdam edilen sözleşmeli personelin istihdam şekli, sözleşme esas- 
ları, alacakları ücretlerin taban ve tavanı ile sağlık işlerine ait esaslar,  
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki sözleşmeli personel  
istihdamına ilişkin şartlar aranmaksızın, yönetmelikle düzenlenir.       
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (Ek - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  MİT'de sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ödenecek ücretler  
kendilerine sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve  
benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez.                   
                                        
  Askeri personel                               

  Madde 11 - Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, MİT'de görevlendiri- 
lecek subay, astsubay, sivil memur, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe, unvan ve mik-
tarları her yıl ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığınca müş-
tereken tespit edilir.                             
  Subay ve astsubayların MİT'de görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu ka- 
rarı almak şartı aranmaz.                            
  Genelkurmay Başkanlığınca usulüne göre MİT emrine verilen subay ve astsu-  
bayların teşkilat içinde görevlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve 
ihtiyaca göre MİT'ce yapılır.                          
  (Değişik: 23/12/1988 - KHK - 351/15 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri, kadrola- 
rında olup, MİT'de görevlendirilen personelin her türlü istihkakları yürürlükte-
ki mevzuat hükümlerine göre bağlı bulundukları bakanlık bütçesinden ödenir.   
Ancak, emsali MİT personeline (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli 
çalışanlar dahil) net ödenen tüm istihkaklar toplamının, bunların tabi oldukları
kanunlar gereğince aldıkları bütün ödemelerin net tutarından fazla olması halin-
de aradaki fark bu personele MİT bütçesinden tazminat olarak ve net ödenir.   
                                        
  Personele ilişkin özel hüküm                        

  Madde 12 - MİT personelinin görev, yetki ve sorumlulukları genel hükümlere 
ilave olarak nitelikleri, atama ve hizmet süreleri, yer değiştirme esasları ile 
teşkilata alınma usul ve şartları ve teşkilatla ilişiklerinin kesilmesi gibi  
hususlar yönetmelikle düzenlenir.                        
                                        
  Atama işlemleri                               

  Madde 13 - Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Milli Güvenlik Kurulunda  
görüşüldükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.   
  MİT Müsteşar yardımcıları ve başkanlar, MİT Müsteşarının teklifi üzerine,  
Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.             
  Diğer personel MİT Müsteşarı tarafından atanır.               
  Bu atamalar Resmi Gazete'de yayımlanmaz ve gizli tutulur.          
                                        
  İstifa                                   

  Madde 14 - MİT fiili kadrosuna atanan personelden; bu teşkilattaki göreve  
başladıkları tarihten itibaren beş yıl geçmeden istifa edenler veya istifa etmiş
sayılanlar, görevle ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe
Devlet memurluğuna alınamazlar.                         
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 97 nci maddesinin (D) bendi  
hükümleri saklıdır.                               
                                        
  Zorunlu giderler                              

  Madde 15 - MİT mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı giderleri karşıla- 
mak üzere yönetmelikte belirlenecek miktar ve esaslara göre ödeme yapılır.   
  Bu harcamalar hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci mad- 
desi hükmü uygulanır.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hizmet tazminatı                              

  Madde 16 - (Mülga: 13/7/1993 - KHK - 486/27 md.)              
  Nakdi tazminat                               

  Madde 17 - MİT mensuplarından:                       
  a) Görevleri sırasında veya görevleri sona ermiş olsa bile MİT mensubu ol- 
maları nedeniyle maruz kalacakları saldırı sonucu yaralanan, sakat kalan veya  
ölenler hakkında 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan- 
ması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.                    
  b) Görevleri nedeniyle yaralanan veya hastalananlardan maluliyete uğrayan- 
lara veya ölenlerin dul ve yetimlerine yoksa muhtaç ana ve babasına yoksa bak- 
makla yükümlü olduğu kardeşlerine genel hükümlere ilave olarak ayrıca tazminat 
verilir. Bu tazminatın miktarı birinci derecedeki Devlet memurunun maaşının brüt
tutarının on katını geçemez.                          
  c) Bu tazminatların birinden yararlanan diğerinden yararlanamaz.      
  Tazminatın verilmesine ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.     
  Sağlık İşleri                                

  Madde 18 - MİT personeli ile herhangi bir şekilde sağlık yardımından yarar- 
lanamayan eşi, bakmakla yükümlü olduğu anası, babası ve aile yardım ödeneğine  
hak kazanan çocuklarının muayene ve tedavilerini, kamu kurum ve kuruluşlarına  
ait her türlü sağlık tesislerinde yaptırabilir. Muayene ve tedavi giderleri MİT 
bütçesinden karşılanır. Muayene ve tedavilerin ne şekilde yapılacağına ait   
esaslar yönetmelikle düzenlenir. MİT mensuplarından hizmetleri nedeniyle yarar- 
lanan veya hastalananların yurtdışında tedavileri genel hükümler çerçevesinde  
yaptırılabilir.                                 
  Başka kuruma nakil                             

  Madde 19 - MİT fiili kadrosuna dahil personelden teşkilatın özelliği ve hiz-
metin gerekli kıldığı şart ve vasıflar gözönüne alınarak teşkilata intibak ede- 
medikleri üstlerince tescil edilenler, MİT Müsteşarının teklifi ve Başbakanın  
uygun görmesi üzerine genel hükümlere göre başka bir kurum veya kuruluşa naklen 
atanırlar.                                   
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
               Mali Hükümler                   
  Bütçe                                    

  Madde 20 - Milli İstihbarat Teşkilatının giderlerini karşılamak amacıyla  
her yıl Başbakanlık bütçesi içerisinde özel bir tertibe yeteri kadar ödenek ko- 
nulur.                                     
  MİT Müsteşarlığı için konulan ödeneğin mali yıl içerisinde hizmete kafi gel-
memesi halinde ihtiyaç duyulan ödenek Maliye Bakanlığınca öncelikle karşılanır. 
                                        
KANUNLAR,AĞUSTOS 1993 (EK - 17)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  MİT'e tahsis edilen ödeneklerin ita amiri MİT Müsteşarıdır.         
  MİT Müsteşarı bu yetkisini yazılı olarak devredebilir.           
  MİT Müsteşarlığı için Başbakanlık bütçesine konulan ödenekler, Yasama Orga- 
nının ilgili komisyonunda gizli bir oturumda görüşülerek karara bağlanır.    
  MİT Müsteşarlığı bütçesinin hazırlanması ile harcama esas ve usulleri yönet- 
melikle belirlenir.                               
  Gizli hizmet giderleri                           

  Madde 21 - MİT Müsteşarı gizli hizmet giderlerinin hizmetin gereklerine göre
harcanmasından Başbakana karşı sorumludur.                   
  Bütçe uygulaması                              

  Madde 22 - MİT Müsteşarlığının harcamaları, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye  
Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bunların ek ve değişikliklerine  
tabi değildir.                                 
  Bu konularda takip edilecek usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.   
  Döviz tahsisi ve muafiyetler                        

  Madde 23 - MİT Müsteşarlığınca yurt dışından sağlanacak her türlü silah,  
araç, gereç ve malzeme için acil ve zorunlu hallerde normal ithal kotası dışın- 
da öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah, araç, gereç ve malzemeler her ne 
yolla sağlanırsa sağlansın gümrük ve her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf- 
tır.                                      
  Taşıt alımı                                 

  Madde 24 - MİT Müsteşarlığı 237 sayılı Taşıt Kanununun 4, 5 ve 6 ncı madde- 
lerine tabi değildir.                              
  Aynı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerek yurt içinden ve gerekse yurt  
dışından alınacak araçların cins ve miktarı ile nereden alınacağı Başbakanın  
onayı ile tespit edilir.                            
                                        
               ÜÇÜNCÜ KISIM                   
               Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Silah taşıma                                

  Madde 25 - MİT mensupları, memuriyetlerinin devamı süresince demirbaşa ka- 
yıtlı silahları veya şahsi silahlarını meskün bölgeler dahil her yerde taşıya- 
bilirler.                                    
  Cezai takibat izni                             

  Madde 26 - MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteli- 
ğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan  
ötürü haklarında cezai takibat yapılması Başbakanın iznine bağlıdır.      
  Cezai hükümler                               

  Madde 27 - Milli İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine teallük  
eden evrak veya malumatı istihsal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerek-  
tirmiyorsa iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırı-  
lır.                                      
  Birinci fıkrada yazılı suçun icrası, resmi sıfat ve memuriyeti sona ermiş  
olsa dahi görevi gereği bu evrak veya malumatı elinde bulunduran veya malumata 
malik olan kimsenin taksiri neticesi mümkün kılınmış veya sadece kolaylaştırıl- 
mış olursa malumatı elinde bulunduran hakkında bir seneden beş seneye kadar ağır
hapis cezası hükmolunur.                            
  Bu evrak ve vesikaların münderecatı ile malumatı ifşa eden kimse, fiil daha 
ağır bir cezayı gerektirmiyorsa, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile 
cezalandırılır. Eğer fiil suçlunun taksiri neticesi vukubulmuş ise, altı aydan 
iki seneye kadar hapis cezası verilir.                     
  İfşa suçunun yayın vasıtaları ile işlenmesi halinde verilecek ceza 1/2 nis- 
petinde artırılır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yetkilerin kullanılmasının önlenmesi                    

  Madde 28 - Bu Kanunda yazılı yetkilerin kullanılmasını ihmal veya suistimal 
suretiyle önleyen kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanır.                                   
                                        
  Tanıklık                                  

  Madde 29 - Görevin gizliliği ve Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hal- 
lerde MİT mensuplarının tanık olarak dinlenebilmesi, MİT Müsteşarının iznine  
bağlıdır.                                    
                                        
  İstisna                                   

  Madde 30 - Milli İstihbarat Teşkilatı merkez ve taşra kuruluşları ve perso- 
neli, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun kapsamı dışın- 
dadır.                                     
  Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan tabiplere Bazı Sağlık Personelinin  
Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 21/8/1981 tarih ve 2514 sayılı Kanun hükümleri
uygulanmaz. Ancak bunlardan pratisyen tabiplerin 4 yıl, uzman tabiplerin 4 yıl 
süre ile MİT'de sürekli çalışmaları şarttır.                  
                                        
  Fiili hizmet zammı                             

  Madde 31 - MİT fiili kadrosuna dahil olup, halen çalışan memurların teşki- 
latta geçen hizmet sürelerine, görevlerine intisap tarihinden başlamak üzere,  
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yılda üç aylık fiili hizmet zammı ek- 
lenir.                                     
                                        
  Yönetmelikler                                

  Madde 32 - Bu Kanunun muhtelif maddelerinde çıkarılması öngörülen yönetme- 
likler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde MİT Müsteşar- 
lığınca hazırlanacak Başbakan tarafından onaylanmak suretiyle yürürlüğe konulur.
Bu yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanmaz.                  
                                        
  Yürürlükten kaldırma                            

  Madde 33 - 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile ek ve değişik- 
leri yürürlükten kaldırılmıştır.                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Milli İstihbarat Teşki- 
latının kuruluşu yeniden düzenlenir. Bu kuruluşa uygun şekilde yeniden kadrolar 
alınır.                                     
  Bu kadroların alınması ve atamaların yapılması tarihine kadar geçecek süre 
zarfında eski kadrolar yürürlükte kalır ve bu kadrolara istinaden ödemelere   
devam edilir.                                  
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı perso- 
nelinin memuriyet statülerinin gerçekleşmesi için alınmış bulunan her türlü   
onay bir defaya mahsus olmak üzere bu durumdaki personel için geçerli sayılır. 

  Geçici Madde 2 - Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin, geçmiş yıllar   
için 31 inci maddeye göre fiili hizmet sürelerine eklenecek fiili hizmet zam-  
ları, ilave edilecek müddet hangi yıl için hesaplanmışsa o yılın emekli keseneği
ve kurum karşılıkları ile aylık tutarına göre, kurumca tahakkuk ettirilir.   

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya  
kadar 644 sayılı Kanun uyarınca çıkarılmış olan talimatların bu Kanuna aykırı  
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.                
  Yürürlük                                  

  Madde 34 - Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 35 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.         
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1993 (Ek-17)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2937 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe    
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
--------- -----------------------------------------------  ----------------- 
                                        
KHK/351          2, 7, 15, 16 ve 20          Yayımı olan  
                               30/12/1988 tari- 
                               rihini takibeden 
                                  aybaşı    
                                        
           3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18       15/1/1989   
                                        
              Diğer hükümleri           30/12/1988   
                                        
                  *                      
                *   *                     
                                        
   2937 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜLÜKTEN      
     KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
      Yürürlükten Kaldırılan        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
     Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarih   Sayısı  Maddesi  
-----------------------------------------   ----------- -------- --------- 
                                        
11/1/1983 tarih ve 2937 sayılı Kanu-                      
nun 16 ıncı maddesi               13/7/1993  486/KHK  27