Endeksler
                                        
             MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU               
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2933                        
  Kabul Tarihi     : 24/10/1983                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/10/1983 Sayı: 18203            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 812            
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
    yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre      
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanun; Devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişi-
leri, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal  
şeklini, zayi halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri ile cezai müeyyi- 
delere ilişkin esasları düzenler. Diğer kanunlardaki madalya ve nişan hükümleri 
saklıdır.                                    
                                        
  Devlet madalyaları                             

  Madde 2 - Devlet madalyaları aşağıda gösterilmiştir:            
  a) Devlet Şeref Madalyası;                         
  Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifi, Cumhurbaşkanının tevcihi
ile Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, top- 
lumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün  
feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişi- 
lere verilir.                                  
  b) Devlet Övünç Madalyası;                         
  Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve 
Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve 
görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışma- 
larıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil  
ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin bu Kanunun 5 inci maddesinde be- 
lirtilen mirasçılarına verilir.                         
  c) Devlet Üstün Hizmet Madalyası;                      
  Devlet Üstün Hizmet Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun  
onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi bir   
alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve dünya  
çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devletin yücelmesine ve mil-
li menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilir.     
                                        
  Nişanlar                                  

  Madde 3 - Nişan çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:              
  a) Devlet Nişanı;                              
  Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı, Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye 
Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesi-
ni ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet baş- 
kanlarına verilir.                               
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
   b) Cumhuriyet Nişanı;                           
   Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ve  
Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliş- 
tirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin başbakan-
larına, bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına verilir.          
                                        
  c) Liyakat Nişanı;                             
  Liyakat Nişanı, Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurulunun görüşleri alınarak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve Cumhur-
başkanının tevcihi ile ilim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alan-
da tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilir.       
                                        
  Madalya ve nişanların verilmesi                       

  Madde 4 - Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya  
Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile   
birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması halinde madalya ve nişan- 
lar en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına,  
çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine verilir.   
                                        
  Madalya ve nişanların intikali                       

  Madde 5 - Madalya ve nişanlar hak edenin ölmesi halinde, bu madalya ve ni- 
şanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyükle-
rinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa 
babasına o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde   
Medeni Kanun hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.        
  Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci fık-
radaki usul uygulanır.                             
                                        
  Tescil ve terkin                              

  Madde 6 - Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalya ve nişanların  
Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce kayıtları tutulur ve bu genel müdürlükçe
tescil veya terkinleri yapılır.                         
                                        
  Madalya ve nişanların geri alınması                     

  Madde 7 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyen-
lerin mahkeme kararı ile madalya ve nişanlarının geri alınmasına hükmolunur.  
                                        
  Başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tescili ve takılması    

  Madde 8 - Başka devletler tarafından Türk vatandaşlarına verilen madalya ve 
nişanlar, Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce tescil edilir. Tescili yapıl- 
mamış madalya ve nişanlar takılmaz.                       
                                        
  Madalya ve nişanın zayii                          

  Madde 9 - Madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası herhangi bir 
sebeple zayi olanlar durumu en kısa zamanda tescil eden makama bildirmekle zo- 
runludurlar. Madalya ve nişanın zayiinde kusursuz oldukları yetkili makamlarca 
belirlenenlere Başbakanlıkça bedeli mukabilinde tören yapılmaksızın ve bir defa-
ya mahsus olmak üzere madalya veya nişanları tekrar verilir.          
                                        
  Giderlerin karşılanması                           

  Madde 10 - Madalya ve nişanlar ile ilgili her türlü giderler Başbakanlık  
bütçesinden karşılanır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yasak tasarruflar                              

  Madde 11 - Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar, hak eden-  
lerce satılamaz, devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.     
                                        
  Cezai müeyyideler                              

  Madde 12 - Bu Kanunun 11 inci maddesindeki hükümlere aykırı hareket edenler 
bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.            
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 13 - Madalya ve nişanların ebat, biçim ve özelliklerinin tespiti, kim-
lere ve nasıl verileceği, bunların muhafaza ve taşınmasına ilişkin şekil ve   
esaslar; Devletçe veya başka devletlerce verilen madalya ve nişanların takılması
ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayımlanmasından  
itibaren bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle dü- 
zenlenir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.                     
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.