Endeksler
                                        
                                        
         TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR          
              SOSYAL SİGORTALAR KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası    : 2926                        
  Kabul Tarihi     : 17/10/1983                     
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip 5 Cilt: 22 Sayfa: 771            
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                  
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan-
lara ve hak sahiplerine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı
şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlamaktır.                
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal
güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi 
ile bağlı olmaksızın tarımsal faaliyette bulunan kimselerden,          
  a) 22 yaşını doldurmuş erkekler,                      
  b) 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar,                 
  Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.                    
                                        
  (Ek fıkra: 15/4/1987-3350/1 md.) Ancak, uygulama tarihinde 50 yaşını doldu- 
ran kadınlarla 55 yaşını dolduran erkekler istekleri halinde kapsama alınırlar. 
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen;                         
  a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,          
  b) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak 
suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim dikim, bakım,  
üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade 
etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, 
avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya
bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına  
faaliyette bulunanları,                             
                                        
  c) Hak Sahibi: Sigortalıların veya Kurumdan bu Kanuna göre malullük veya  
yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, bu Kanuna göre aylık bağlanma- 
sına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşini, çocuğunu, anasını ve baba-
sını,                                      
  d) Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta- 
lar Kurumunu, kısaca "BAĞ-KUR"u,                        
  e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları: T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Ku- 
rumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru- 
mu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kuru- 
lan emekli sandıklarını,                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Katsayı: Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Me- 
murları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,   
  g) İş Kazası: Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla sigortalıları hemen veya  
sonradan bedence veya ruhca arızaya uğratan olayı,               
  h) Meslek Hastalığı: Sigortalının yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin niteliği-
ne göre tekrarlanan bir sebeple veya tarımsal faaliyetin yürütüm şartları yüzün-
den uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini, 
  i) Ay: 30 takvim gününü,                          
  j) Tam Yıl: 360 takvim gününü,                       
  İfade eder.                                 
  Sigortalı sayılmayanlar:                          

  Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;                    
  a) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güven-
lik kuruluşlarına prim veya emeklilik keseneği ödemekte olanlar,        
  b) (a) bendinde belirtilen kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile 
daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar veya aylık veya gelir bağlanması 
için talepte bulunanlar,                            
  c) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar,       
  Sigortalı sayılmazlar.                           
                                        
  Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu:                 

  Madde 5 - 2 nci madde kapsamına girenler, 22 yaşını doldurdukları tarihi  
takip eden yılbaşından itibaren sigortalı sayılırlar. Ancak, 7 nci maddede be- 
lirtilen süre içinde kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalıların hak ve  
yükümlülükleri kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren
başlar.                                     
  Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınıla- 
maz.                                      
                                        
  Sigortalılığın sona ermesi:                         

 

 
  Madde 6 - Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan;              
  a) Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarımsal faaliyetlerine son verdikleri  
tarihi takip eden aybaşından,                          
  b) Diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, 
çalışmaya başladıkları tarihten,                        
  c) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu sıfatı kaybettikleri ta- 
rihi takip eden aybaşından,                           
  İtibaren sigortalılıkları sona erer.                    
  Köy ve mahalle muhtarları sigortalılıkları sona erenleri, sigortalılığın  
sona erdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür-
ler.                                      
                                        
  Sigortalıların kayıt ve tescil yaptırma zorunluluğu:            

  Madde 7 - Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarih-
ten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptır-
mak zorundadırlar.                               
                                        
  Sigortalıları bildirme yükümlülüğü:                     

  Madde 8 - Köy ve mahalle muhtarları sigortalıları, sigortalılıklarının baş- 
ladığı tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.     
                                        
  Resen tescil:                                

  Madde 9 - Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan sigortalılıklarının başla- 
dığı tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanla- 
rın tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tescilde esas alınacak kayıtlar:                      

  Madde 10 - Sigortalıların kayıt ve tescil işlemlerinde valilik, kaymakamlık,
özel idare, belediye muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, 21/10/1935 tarih ve  
2834 sayılı Kanuna göre kurulan tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin,  
18/4/1972 tarih ve 1581 sayılı Kanuna göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve
birliklerinin, 24/4/1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kuru- 
lan Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri ile Birliği (Pankobirlik), Türkiye 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve tarım kesimine yönelik faaliyette bulunan  
milli bankaların kayıtları esas alınır.                     
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
              Sigorta Yardımları                  
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Malüllük Sigortası                 
                                        
  Malullük sigortasından sağlanan yardım: