Endeksler
                                        
                                        
         TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU            
                                        
  Kanun Numarası    : 2925                        
  Kabul Tarihi     : 17/10/1983                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/10/1983 sayı: 18197            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763            
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak 
çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır.   
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara 
göre malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri al- 
mayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte 
bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.            
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen;                         
  a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,          
  b) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzelkişileri,       
  c) İşveren vekili: İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan  
kimseleri,                                   
  d) İşyeri: Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri,           
  e) Süreksiz iş: Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri,    
  f) Gelir: Sigortalıya ve hak sahiplerine, işkazaları ile meslek hastalıkları
sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,                  
  g) Aylık: Sigortalıya veya hak sahiplerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigor-
tasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,                     
  h) Hak sahibi: Sigortalının veya bu Kanuna göre aylık veya gelir almakta  
olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuk- 
larını,                                     
  i) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,                    
  j) Sosyal güvenlik kuruluşları: T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Ku- 
mu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen  
sandıkları,                                   
  k) Katsayı: Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Me- 
murları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,   
  l) İş kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işi ile ilgili ola-
rak meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya 
uğratan olayı,                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  m) Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tek- 
rarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları uğradığı geçici veya sürekli  
hastalık, sakatlık veya ruhı arıza hallerini,                  
  İfade eder.                                 
                                        
  Sigortalı sayılmayanlar:                          

  Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;                    
  a) 18 yaşını doldurmamış olanlar,                      
  b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlar,    
  c) Dul, yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli 
kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli-
lik (yaşlılık) veya malullük aylığı ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta 
olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar,       
  d) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar,       
  Sigortalı sayılmazlar.                           
                                        
  Sigortalılığın başlangıcı:                         

  Madde 5 - Bu Kanun kapsamına girenler, yazılı istekte bulundukları tarihi  
izleyen yılbaşından itibaren sigortalı sayılırlar.               
                                        
  Sigortalılığın sona ermesi ve kesintiye uğraması:              

 

 
  Madde 6 - Sigortalı olanlardan;                       
  a) Primlerini, ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar öde- 
meyenler ile ödedikleri halde aynı süre içinde Kuruma tevsik etmeyenlerin, o  
yılın bir Ocak gününden itibaren,                        
  b) Sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak bil- 
direnlerin, bu bildiriminin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen   
yılbaşından itibaren,                              
  c) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları nede-  
niyle prim veya kesenek kesilmeye başladığı tarihten itibaren,         
  Sigortalılıkları sona erer.                         
  (c) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kuruluş- 
ları ile ilgilerinin kesilmesi nedeniyle prim veya kesenek ödenmesine son veri- 
lenlerin sigortalılıkları, prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi  
izleyen aybaşından itibaren kendiliğinden başlar.                
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
              Sigorta Yardımları                  
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
       İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası           
                                        
  Sağlanan yardımlar:                             

  Madde 7 - İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar  
şunlardır:                                   
  a) Sağlık yardımı yapılması,                        
  b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir verilmesi,             
  c) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilen-
mesi,                                      
  d) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,                   
  e) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması.         
  Bu yardımlardan yararlanılabilmesi için işkazasının olduğu tarihten en az  
üç ay önce sigortalının tescil edilmiş olması ve sigorlalılığın sona ermemiş  
bulunması şarttır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sürekli işgörmezlik gelirine hak kazanma:                  

  Madde 8 - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün  
en az % 10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli işgöre-  
mezlik gelirine hak kazanır.                          
  Sürekli işgöremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye çevrilerek
ödenmiş bulunan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma
gücünü ne oranda yitirdiği Kuruma ait veya Kurumun sevk edeceği sağlık tesisleri
sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.       
                                        
  Sürekli işgöremezlik gelirinin hesaplanması:                

  Madde 9 - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanacak sürekli işgöre- 
mezlik geliri sigortalının mesleğinde kazanma gücünün tamamını veya bir kısmını 
yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır.                      
  Sürekli tam işgöremezlikte sigortalıya, gösterge tablosundaki en düşük gös- 
tergenin katsayı ile çarpımının % 60'ına eşit aylık gelir bağlanır.       
  Sürekli kısmi işgöremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam işgöremezlik 
geliri gibi hesaplanarak, bunun işgöremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisi-
ne verilir.                                   
                                        
  İş kazasını bildirme ve hekim tavsiyesine uymazlık:             

  Madde 10 - İş kazası engeç kazadan sonraki iki gün içinde işverene veya   
Kuruma bildirilir.                               
  İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin bildirdiği tedbir ve  
tavsiyelere uymaması yüzünden malul kalmasına veya malullük derecesinin artması-
na sebep olan sigortalının sürekli işgöremezlik gelirinin kendisine yüklenebi- 
lecek kusurun raporda belirtilen oranındaki kısmı Kurum tarafından düşürüle-  
bilir. Şu kadar ki, bu düşürme % 50'yi geçemez.                 
  Kurumun yazılı bildirisine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen   
sigortalıya, tedavi için Kuruma başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapıl- 
mayacağı gibi sürekli işgöremezlik geliri de verilmez.             
                                        
  Eş ve çocuklara gelir bağlanması: