Endeksler
                                        
                                        
           ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ             
            DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası    : 2924                        
  Kabul Tarihi     : 17/10/1983                     
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 759           
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Genel Hükümler                    
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, nakline karar verilen orman içi köyler halkının 
yerleştirilmesi ve orman sınırları dışına çıkartılmış ve çıkartılacak yerlerin 
değerlendirilmesi suretiyle, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi- 
dir.                                      
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca orman
kadastro komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan;       
  a) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülme- 
yip, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar görülen yerleri,   
  b) Otlak, kışlak, yaylak gibi yerleri,                   
  c) Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıs- 
tığı) gibi çeşitli tarım alanlarını,                      
  d) Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarını
  Kapsar.                                   
                                        
  Tespit, tefrik ve tescil işlemleri                     
                                        

  Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 28/8/1991 - 3763/1 md.) Orman kadastro  
komisyonlarınca, orman sınırı dışına çıkarılan yerler, Orman Bakanlığının tale- 
bi üzerine Hazine adına tescil edilir. Bu yerler, bu Kanunun hükümleri uygulan- 
mak kaydıyla Orman Bakanlığı emrine geçer.                   
                                        
  a - b) (Mülga:28/8/1991 - 3763/1 md.)                    
  6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde (A) bendi kapsamına giren yerler  
için orman sınırları dışına çıkarma ile orman sınırlaması ve tespit, tefrik ve 
tescil işlemlerine karşı yapılan, itirazlar ve açılan davalar, bu Kanuna göre  
yapılacak işlemleri durdurmaz. Bu konuyla ilgili davalarda yürütmeyi durdurma  
ve ihtiyati tedbir kararı verilemez.                      
                                        
KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları 
davalar sonunda gerçek ve tüzelkişilere ait olduğuna karar verilen taşınmaz mal-
lar, genel hükümlere göre kamulaştırılır.                    
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
         Orman İçi Köyler Halkının Nakil ve Yerleştirilmesi       
                                        
  Islah, İmar ve ihya işlemleri                        

  Madde 4 - Orman içi köyler halkının yerleştirilmesi maksadıyla orman sınır- 
ları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilip, Tarım ve Orman Bakanlığı em-
rine geçen yerler; iklim ve toprak yapısına en uygun tarım arazisine dönüştürül-
mek ve yerleşim yeri halinde düzenlenmek üzere Köy İşleri ve Kooperatifler Ba- 
kanlığınca ıslah ve imar, Tarım ve Orman Bakanlığınca ihya edilir.       
                                        
  İfraz ve yerleşim                              

  Madde 5 - Islah, imar ve ihya edilen taşınmaz mallar, tarımsal işletme tip- 
leri, verim değerleri ve yerleşim planları dikkate alınarak yönetmelikle belir- 
lenen esaslara göre Tarım ve Orman Bakanlığınca ifraz edilir.          
                                        
  İfraz edilen bu yerlere yerleştirilecek orman içi köyler halkının nakil ve 
yerleştirme işlemleri, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2510 sayılı İskan Kanunu   
hükümlerine göre yürütülür.                           
                                        
  Değiştirme, kamulaştırma ve mülkiyet devri                 

  Madde 6 - Naklen yerleştirilecek orman içi köyler halkının yazılı başvuru- 
lar üzerine, Devlet ormanları içinde kalan her türlü tapulu taşınmaz mallarının 
karşılığı olarak, yerleştirilecekleri yerlerden, tespit olunan rayiç değerlere 
eş değerde taşınmaz mal verilir. Tarafların anlaşması halinde karşılıklı olarak 
tapuda devir ve tescil işlemleri yapılır.                    
  Değiştirmeyi kabul etmeyenlerin taşınmaz malları genel hükümlere göre kamu- 
laştırılır.                                   
  Naklen yerleştirilen orman içi köyler halkına, taşınmaz malları karşılığın- 
dan fazla verilen taşınmaz malların rayiç bedeli, peşin veya yirmi yıl içinde ve
yıllık eşit taksitlerle faizsiz olarak tahsil olunur. Bu taşınmaz malların mül- 
kiyeti; Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine, tapu sicil muhafız- 
lıklarınca resen malikleri adına tescil edilir.                 
                                        
  Yükümlülük                                 

  Madde 7 - Islah, imar ve ihya edilerek mülkiyeti devredilen taşınmaz mallar,
tespit edilen dağıtım amaçları dışında kullanılamaz, miras hükümleri dışında  
bölünemez ve başkalarına devir ve temlik edilemez. Taksim ve satış suretiyle  
şüyuun giderilmesi talebine ve satış vaadi sözleşmesine konu olamaz, haczedi-  
mez. Bu hususlar, tapu kaydının beyanlar hanesine belirtilir.          
  Ancak; yönetmelikte belirlenecek zorunlu hal ve şartlarda, kiraya verilebi- 
lir, ortaklık yoluyla işletilebilir veya bir bütün olarak başka hak sahiplerine 
Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile devredilebilir.              
                                        
  Geri alma                                  

  Madde 8 - Bu Kanunun 7 nci maddesindeki yükümlülükleri yazılı uyarıya rağ- 
men yerine getirmeyenler için; Tarım ve Orman Bakanlığınca, kendi taşınmaz   
malları karşılığından fazla verilen taşınmaz malların geri alınmasına karar ve- 
rilir. Taşınmaz mallar için yapılmış ödemelerin tamamı faizsiz olarak ve varsa 
taşınmaz mal üzerinde kendisi tarafından yapılmış ilave yapı ve tesislerin ra- 
yiç bedeli defaten ödenir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Geri alma kararı hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. Ancak, ilgili- 
lerin dava açma hakkı saklıdır.                         
  Tarım ve Orman Bakanlığı, hukuki durumları kesinleşinceya kadar bu taşınmaz 
malları geçici olarak başka hak sahiplerine devredebilir.            
  Kayıt düzeltilmesi                             

  Madde 9 - Geri alınmasına karar verilen taşınmaz malların tapu sicilindeki 
tescile ilişkin kayıt, Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine tapu  
sicil muhafızlıklarınca Hazine adına düzeltilir ve durum ilgililere tebliğ   
edilir.                                     
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
            Değerlendirme İşlemleri                 
                                        
  Otlak, kışlak ve yaylakların değerlendirilmesi               

  Madde 10 - (Mülga: 25/2/1998 - 4342/36 md.)                 
                                        
  Tarım alanına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesi              

  Madde 11 - Bu Kanunun 2 nci madde (c) bendi kapsamına giren tarla, bağ,   
bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi tarım   
alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri; orman sınırları dışına çıka-
rıldıkları tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edilerek, bu yerleri kullanan 
kişilere, rayiç bedelleri peşin veya on yıllık süre içinde ve eşit taksitle   
alınmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığınca satılır.               
  Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara, T.C. Ziraat Bankasının zirai kredilere 
uyguladığı yıllık faiz oranı uygulanır.                     
  (Değişik: 28/8/1991 - 3763/2 md.) 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre bu   
yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır.(Son iki cümle iptal: Ana. Mah.'nin    
30.3.1993 tarih ve E.1992/48, K.1993/14 sayılı kararı ile.) (Ek cümleler:    
30/10/1995 - 4127/1 md.) Kadastro çalışmaları sırasında, fiili kullanım duru-  
muna göre sınırlandırması ve Hazine adına tespit yapılacak bu yerler üzerindeki 
muhdesat ile tasarruf edenlerin isimleri, kadastro tutanağının beyanlar hane-  
sinde gösterilir. 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ila-  
nı hariç, diğer ilanlar yapılmaz. Kadastro çalışmaları sonucunda belirlenen   
kişilerin, bu maddenin dördüncü fıkrasına göre gerçek hak sahibi olup olmadık- 
ları hususu, ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edilir. Hak sahiplerinin bu mad- 
de hükmünden yararlandırılmasında, sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüm-  
lük sınırlamaya uyulur.                             
  (Ek 28/8/1991 - 3763/2 md.; İptal:An.Mah.'nin 30/3/1993 tarih ve E.1992/48, 
K.1993/14 sayılı kararı ile ; yeniden düzenleme: 30/10/1995-4127/1 md.) Yarar- 
lanacak kişilerin hak sahibi olabilmesi için, orman köyü nüfusuna kayıtlı ol-  
maları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az  
5 yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir.            
  (Ek: 28/8/1991-3763/2 md.; iptal: Ana.Mah.'nin 30/3/1993 tarih ve E.1992/  
48, K.1993/14 sayılı kararı ile.; yeniden düzenleme: 30/10/1995 - 4127/1 md.)  
Rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine tebliğinden itibaren hak sahiple-  
rince bir yıl içinde satın alınmayan yerler, ihale ile hak sahipliği tanımına  
uygun üçüncü kişilere, birinci fıkradaki şartlarla satılır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Ek: 30/10/1995 - 4127/2 md.) 31.12.1981 tarihinden itibaren Orman köyü   
nüfusuna kayıtlı olanlar da hak sahibi sayılırlar.               
  (Ek: 28/8/1991 - 3763/2 md.) Orman Kanunu hükümlerine göre tahsis edilen  
yerler ile hazinenin mülkiyetinden çıkan veya kamu hizmetine tahsis edilen   
veya bu maksatla fiilen kullanılan taşınmaz mallarda bu madde hükmü uygulan-  
maz.                                      
  Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarının değerlendi-   
rilmesi (1)                                   

  Madde 12 - (Değişik birinci fıkra : 28/8/1991 - 3763/3 md.) Bu Kanunun   
2 nci maddesinin (d) bendi kapsamına giren, köy yapılarının toplu olarak bulun- 
duğu yerleşim sahaları, orman sınırları dışına çıkarıldığı tarihteki fiili du- 
rumlarına göre ifraz edilerek üzerinde yapısı bulunan hak sahibi kişilere, ra- 
yiç bedeli peşin veya beş yıllık süre içinde ve yıllık eşit taksitle alınmak  
üzere, Orman Bakanlığınca satılır.                       
  Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve  
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl    
müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir.               
  Hak sahipliliği tanımına girmeyen kişilerce işgal edilen yerler, aynı köy- 
deki başka bir hak sahibine üzerindeki yapısı ile birlikte tespit edilecek ra- 
yiç bedel üzerinden ve yapının bedeli peşin olarak satılır, yapı bedeli sahi-  
bine defaten iade olunur.                            
  (Değişik: 30/10/1995 - 4127/2 md.) 11 inci maddenin ikinci, üçüncü, beşinci 
ve altıncı fıkra hükümleri bu madde için de uygulanır.             
  Belediye ve mücavir alanlardaki yerleşim sahalarının değerlendirilmesi   

  Madde 13 - (Mülga : 28/8/1991 - 3763/4 md.)                 
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
               Çeşitli Hükümler                  
  Tapulama ve kadastro                            

  Madde 14 - Nakledilecek orman içi köyler halkının değiştirilecek veya kamu- 
laştırılacak taşınmaz mallarının tapulama hizmetleri ile bu Kanunun 11 inci ve 
12 nci madde hükümlerine göre değerlendirilecek yerler için ihtiyaç duyulan ta- 
pulama hizmetleri, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünce öncelikle yerine getirilir.                 
  Bu hizmetler için gerekli harcamalar, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü 
maddesine göre kurulmuş olan fondan karşılanır.                 
  Nakledilen orman içi köyler halkının, bu Kanun hükümlerine göre değiştirilen
veya kamulaştırılan Devlet ormanları içindeki arazilerinin orman kadastrosu,  
Tarım ve Orman Bakanlığınca öncelikle yaptırılır.                
  Rayiç değer tespiti ve satış işlemleri (2)                 

  Madde 15 - (28/8/1991 - 3763/5 md.)                     
  Bu Kanun hükümlerinin uygulandığı yerlerdeki rayiç bedelin tespiti beledi- 
ye ve köy mülki hudutları esas alınarak 5 üyeden meydana gelen Bedel Takdir   
Komisyonunca yapılır.                              
  Bedel Takdir Komisyonu, Orman Bakanlığının görevlendireceği 3 ve belediye- 
lerde belediye encümenince, köylerde köy muhtar ve ihtiyar heyetlerince tespit 
edilen 2 kişiden oluşur.                            
  Bedel Takdir Komisyonuna belediyeler ve köylerce isim tespitinin 15 gün   
içinde yapılamaması halinde, bu kişiler mahalli mülki amirlerce mahallinden   
resen tespit edilir.                              
  Satış işlemleri bu bedeller esas alınarak Orman Bakanlığınca gerçekleş-   
tirilir.                                    
-------------                                  
(1) Bu maddenin başlığı 30/10/1995 tarih ve 4127 sayılı Kanunun 2 nci maddesi  
  ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                   
(2) Bu maddenin başlığı 28/8/1991 tarih ve 3763 sayılı Kanunun 5 inci maddesi  
  ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Orman köyleri halkının desteklenmesi                    

  Madde 16 - Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde 
oturan köyler halkının geçim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri 
alır. Bu maksatla sağlanacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer girdi- 
ler doğrudan veya kredi yolu ile karşılanır.                  
                                        
  Ağaçlandırma                                

  Madde 17 - Orman içi köyler halkının nakledilmesi sonucu boşaltılmış olan; 
orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğünce öncelikle 
projelendirilip Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.           
                                        
  Gelirler                                  

  Madde 18 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak; 2510 sayılı İskan Kanu- 
nuna göre tahsil edilen bedeller ile diğer satış ve devir işlemlerinden tahsil 
edilen bedeller ve faizler, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre
kurulmuş olan Fona gelir kaydedilir.                      
  Tahsilata ve Fon hesabına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte
düzenlenir.                                   
                                        
  Giderler                                  

  Madde 19 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü giderler, 6831 sayılı
Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan Fondan karşılanır.    
  Giderlerin Fondan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzen-
lenir.                                     
                                        
  Muafiyetler                                 

  Madde 20 - (Değişik: 28/8/1991 - 3763/6 md.)                
  Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında yapılacak tescil, devir ve kayıt dü-  
zeltme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.           
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 21 - Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şekil, şart ve esas- 
lar ile ifraz işlemleri Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte 
düzenlenir.                                   
  Yönetmelik; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşleri de alınarak, Tarım ve Orman Bakan-
lığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanır. 
  Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanır.                  
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 28/8/1991 - 3763/7 md.)                  
  Bu Kanun kapsamına giren yerler, 2510 ve 4753 sayılı Kanunlar gereğince   
Hazinece bedeli tahsil edilerek kişilere dağıtılmış ve bu kişilere hükümsüz sa- 
yılan kayıtlar karşılığında başkaca bir yer verilmemişse, bu kişilerden ikinci 
defa bedel alınmaz.                               
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 22 - Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 23 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 6142 - 1                   
                                        
      2924 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
  No     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
 -------- -------------------------------------------------  --------------- 
 3763              _                7/9/1991   
 4127              -                4/11/1995  
 4342              -                28/2/1998  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                6142-2