Endeksler
                                        
                                        
        YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ KANUNU             
                                        
  Kanun Numarası    :2923                         
  Kabul Tarihi     :14/10/1983                      
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 19/10/1983 Sayı: 18196            
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 758            
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yaban-
cı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esas-
ları düzenlemektir.                               
                                        
  Esaslar                                   

  Madde 2 - Milletlerarası andlaşma hükümleri saklı olmak üzere, resmi ve özel
her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak yabancı  
dillerin ve yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar
şunlardır:                                   
                                        
  a) Türk vatandaşlarına ana dilleri, Türkçeden başka hiçbir dille okutulamaz 
ve öğretilemez.                                 
                                        
  b) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında, Atatürkçü düşünce,
Atatürk ilke ve inkılaplarını konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Ta- 
rihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ve Türk Kültürüyle ilgili diğer dersler; 
yabancı dille okutulamaz ve öğretilemez. Öğrencilere, eğitim ve öğretimleri   
süresince bu derslerle ilgili araştırma görevleri ve ödevler, Türkçeden başka  
hiçbir dille yaptırılamaz.                           
                                        
  c) Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller, Milli Güvenlik 
Kurulunun görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir.       
                                        
  d) İlköğretim, ortöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında yabancı dille eğitim
ve öğretimi yapılacak dersler ile okullar Milli Eğitim Bakanlığınca; yükseköğre-
tim kurumlarında yabancı dille eğitimi ve öğretim yapılacak dersler ile yabancı 
dille eğitim ve öğretim yapacak yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulunca 
belirlenir.                                   
                                        
  e) Yabancı dilde okutulacak derslerin eğitim ve öğretim programlarının tabi 
olacağı esaslar; ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları, için Milli 
Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulunca tes- 
pit edilir.                                   
                                        
  f) Yabancı dil eğitim ve öğretimiyle ilgili uygulamaların Türk Milli eğiti- 
minin amaçlarına, temel ve ana ilkelerine ve bu Kanundaki esaslara uygunluğu;  
ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığınca;
yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim Kurulunca denetlenir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Yönetmelik                                 

   Madde 3 - Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amaç, program, yöntem ve uy- 
gulamalarıyla, yabancı dille eğitim öğretim yapan kurumların tabi olacağı esas- 
ları kapsayan; ilkoğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarıyla ilgili   
yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığınca; yükseköğretim kurumlarıyla ilgili yönet- 
melik, Yükseköğretim Kurulunca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içerisinde çıkartılır ve Resmi Gazetede yayımlanır.           
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.