Endeksler
                                        
          TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU           
              ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN KANUN              
                                        
  Kanun Numarası    : 2922                        
  Kabul Tarihi     : 14/10/1983                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 19/10/1983 Sayı: 18196            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 756           
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
      yönetmelik için, "Yönetmelik Külliyatı" nın kanunlara göre     
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üze-
re Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ilgili kurum ve kuruluş-
ların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları düzen- 
lemektir.                                    
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çer- 
çevesinde Hükümetimizce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlan- 
mak suretiyle veya kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenci- 
leri kapsar.                                  
  Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğren-
ciler, bu Kanunun kapsamı dışındadır.                      
                                        
  Değerlendirme Kurulu                            

  Madde 3 - Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim
gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla, Milli 
Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Ba- 
kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlığa bağ-
lı bu konuyla ilgili kuruluşların birer, Yükseköğretim Kurulunun iki temsilci- 
sinden oluşan bir "Değerlendirme Kurulu" kurulur.                
  Değerlendirme Kurulu, gündemindeki konulara göre, gerektiğinde ilgili di-  
ğer bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantılarına çağırabi- 
lir.                                      
                                        
  Değerlendirme Kurulunun görevleri                      

  Madde 4 - Değerlendirme Kurulu;                       
  a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına  
kabulleri, Türkiye'deki ögrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları,   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğre-
tim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini,            
  c) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurum- 
larına alınacak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını,            
  d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan ya- 
bancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları,                   
  e) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerek- 
tiğinde ilgili mercilere sunulacak öneriler                   
  Tespit eder ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunar.            
                                        
  Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri                    

  Madde 5 - Öğretim kurumları; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini   
başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehberlik 
hizmeti sağlamak, kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri 
toplamak, durumlarını izlemek, Milli Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer  
ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.                 
                                        
  Resmi ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri, yurtlarında barınan yabancı uyruk-
lu öğrencilerin durumlarını izlemek, bu öğrencilere ait bilgileri Milli Eğitim 
Bakanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle   
yükümlüdürler.                                 
  Milli Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derle-
mek ve lüzumlu hallerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmek-
le yükümlüdür.                                 
                                        
  Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri                 

  Madde 6 - Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler,   
öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatı- 
na, 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet  
ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorun- 
dadırlar.                                    
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 7 - Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas ve usulleri, ya- 
bancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, 
ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yüküm- 
lülükleri ve bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar, Milli Eğitim Ba- 
kanlığınca, ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak kay- 
dıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için- 
de Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.         
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.