Endeksler
             TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU (1)(2)           
                                        
  Kanun Numarası     : 2920                       
  Kabul Tarihi      : 14/10/1983                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih:19/10/1983 Sayı:18196           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 736           
                                        
                  *                      
                 * *                      
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
  yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen   
          nümerik fihristine bakınız.                 
                  *                      
                 * *                      
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
             Amaç,Kapsam ve Tanımlar                
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren,ileri tek-
nolojinin uygulandığı,sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil 
havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişki- 
lerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır.             
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun,kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel-
kişilerinin havacılık sahasındaki faaliyetlerini kapsar.            
  Devlet hava araçları, açık hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun kapsamı   
dışındadır.                                   
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen;                         
  a) "Türk Hava Sahası" terimi: Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki  
ülke ile Türk karasuları üzerindeki sahayı,                   
  b) "Hava Aracı" terimi: havalanabilen ve havada seyredebilme kaabiliyetine 
sahip her türlü aracı,                             
  c) "Devlet Hava Aracı"terimi: Devletin askerlik, güvenlik ve gümrük hizmet- 
lerinde kullandığı araçları,                          
  d) "Türk Sivil Hava Aracı" terimi: Devlet hava araçları tanımı dışında   
kalan ve mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzelkişilerine veya Türk      
vatandaşlarına ait araçları,                          
  e) "Havaalanı" terimi: Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve  
inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçla- 
rının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri
bulunan yerleri,                                
  f) "Ferry Uçuş"terimi: Bir hava aracının yolcu ve yük taşımaksızın; satın  
alınması veya kiralanmasında tescil işlemleri yapılmadan yurda getirilmesi mak- 
sadıyla yapılan uçuşlar ile, uçuşa elverişliliğine halel getirmeyen kısmi    
arızalı olarak yapılan uçuşları;                        
  İfade eder.                                 
-----------------------                             
(1) Genel Uçak İşletme Yönetmeliği (SHY-6B), 14/6/1984 tarih ve 18431 sayılı  
  Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.              
(2) Bu Kanunla Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı- 
  ğına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki,  
  sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana, 
  Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine
  Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun 8 inci  
  maddesi ile hükme bağlanmıştır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ KISIM                   
         Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri              
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
            Türk Hava Egemenliği Hükümleri              
  Türk hava egemenliği                            

  Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti Türk hava sahasında tam ve münhasır egemenliği
haizdir.                                    
  Türk hava sahasının kullanılması                      

  Madde 5 - Türk hava sahası hava araçları tarafından bu Kanun ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılır.                   
  Türk hava sahasından yararlanacak hava araçları               

 

 
  Madde 6 - Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan hava araçları   
Türk hava sahasında uçuş yapabilirler.                     
  a) Türk Devlet hava araçları,                        
  b) TÜrk uçak siciline kayıtlı Türk sivil hava araçları,           
  c) Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava Sahasında uçmala- 
rına müsaade edilen hava araçları,                       
  Yukarıda belirtilenler dışında kalan her türlü hava aracının Türk Hava Saha-
sını kullanması Ulaştırma Bakanlığının iznine tabidir. Ulaştırma Bakanlığı   
gerekli izni vermeden önce Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının   
görüşünü alır                                  
  Uçuş yasakları ve sınırlamaları                       

  Madde 7 - Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; 
kamu düzeni ve emniyet mülahazaları ile veya askeri sebeplerle geçici veya   
devamlı bir tedbir olarak, Türk hava sahasının tamamını veya belirli bölümünün 
kulanılmasını veya muayyen bölgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir veya sınırla-
yabilir.Uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulaştırma 
Bakanlığınca konulacak diğer tahditler, bu hükme tabi olmaksızın Ulaştırma   
Bakanlığınca uygulanabilir.                           
  Hava yolları ve havaalanlarına ait sınırlamalar               

  Madde 8 - Türk hava sahasında uçuş yapmak hakkını haiz hava araçları ile  
diğer hava araçlarının izleyecekleri uçuş yolları ve kullanacakları hava alanla-
rı,Genelkurmay Başkanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle, Ulaştırma
Bakanlığınca belirlenir.                            
  Gümrüklü havaalanlarının kullanımı                     

  Madde 9 - Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen hava araçla- 
rı, ancak gümrüklü havaalanlarından kalkmaya ve inmeye mecburdur.        
  İstisnai hallerde, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve İçiş- 
leri Bakanlığının müştereken vereceği karar dairesinde,gümrüksüz bir havaalanı- 
nın da kullanılmasına izin verilebilir.                     
  Belirlenmiş bulunan gümrüklü hava alanlarından başka bir yere zorunluluk  
nedeniyle iniş yapıldığı takdirde, hava aracı sorumlu pilotu, durumu derhal   
varsa havaalanı yöneticisine, yoksa en yakın mülki amire veya zabıta      
yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya kadar hava aracını,    
yolcuları ve yükü ile birlikte güvence altına almakla yükümlüdür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
              Sivil Hava Aracı Kazaları              
                                        
  Hava aracı kazalarının bildirilmesi                     

  Madde 10- Hertürlü sivil hava aracı kazası,sorumlu pilot veya mümkün olmadı-
ğı hallerde mürettebattan biri,işleten ve mahalli yetkililer tarafından en seri 
vasıta ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir.                  
  İlk tedbirler