Endeksler
                                        
                                        
           TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL             
           SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNU               
  Kanun Numarası      : 2919                       
  Kabul Tarihi       : 13/10/1983                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 18/10/1983 Sayı:18195           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa : 726         
                                        
  Amaç                                     

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı,Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği  
teşkilatının; kuruluşunu, görevlerini ve yönetimi esaslarını düzenlemektir.   
  Kuruluş                                   

  Madde 2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bağlı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği; üç Genel Sekreter Yardımcısı,Hukuk Müşavirliği Genel
Sekreter İdari Şubesi,Sivil Savunma Uzmanlığı,Satınalma Komisyonu Başkanlığı,  
Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünden meydana gelir.             
  Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel Müşavirler görev yönünden doğrudan Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanına, idari yönden ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel  
Sekreterliğine bağlıdır.                            
  Genel Sekreter Yardımcılarına bağlı birimler aşağıda gösterilmiştir.    
  A) Genel Sekreter Yasama Hizmetleri Yardımcısı               
  1.Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı                  
  (a) İdari Şube Müdürlüğü                          
  (b) Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü                     
  (c) Bütçe Müdürlüğü                             
  (d) Tutanak Müdürlüğü                            
  (e) Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü             
  (f) Basımevi Müdürlüğü                           
  2. Genel Evrak ve Basın - Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı         
  (a) Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü                     
  (b) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                   
  (c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü                    
  B) Genel Sekreter İdari Hizmetler Yardımcısı                
  1. Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı                 
  (a) İdari Şube Müdürlüğü                          
  (b) Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü                   
  (c) Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü                  
  (d) Saymanlık Müdürlüğü                           
  (e) Bütçe-Maliye Müdürlüğü                         
  (f) Mal Saymanlığı                             
  2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (a) İç Hizmetler Müdürlüğü                         
  (b) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü                       
  (c) Baştabiplik                               
  (d) Ulaştırma Şube Müdürlüğü                        
  C) Genel Sekreter Teknik Hizmetler Yardımcısı                
  1.Teknik Daire Başkanlığı                          
  (a) İşletme ve Yapım Müdürlüğü                       
  (b) Park ve Bahçeler Müdürlüğü                       
  2. Milli Saraylar Daire Başkanlığı                     
  (a) İdari Şube Müdürlüğü                          
  (b) Teknik ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı               
  (c) Saray ve Köşkler Grup Başkanlığı                    

  Madde 3 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin görev ve    
sorumlulukları şunlardır:                            
  a) Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin  
ifasında; Başkanlık Divanına, komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi   
üyelerine her türlü idari desteği sağlamak.                   
  b) Komisyonlarda görevli raportörler marifetiyle; kanun tasarı ve teklifle- 
rini komisyonlara takdim etmek, komisyon raporlarını hazırlamak, talep halinde 
milletvekillerince verilen prensipler çerçevesinde kanun teklifi taslaklarını  
hazırlamak.                                   
  c) Tutanak ve basım hizmetleri ile doküman ve bilgi sağlama hizmetlerini  
yapmak.                                     
  d) Türkiye Büyük Millet Meclisi tesislerini her an hizmete hazır bulundur- 
mak, bakım ve onarımlarını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının vere-
ceği genel direktifler çerçevesinde güvenlikle ilgili faaliyetleri düzenlemek ve
koordine etmek.                                 
  e) Milletvekillerini ve Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarında görevli  
personelin; personel, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve   
yürütmek.                                    
  f) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Sayıştayın bütçe ve mali işlemlerini 
düzenlemek ve yürütmek.                             
  g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.  
  h) Türkiye Büyük Millet Meclisinin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek 
ve yürütmek.                                  
  i) Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde bulunan milli saray, köşk,   
kasır ve müştemilatının bakım, onarım ve muhafazası ile ilgili hizmetleri yap- 
mak.                                      
  j) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen yasama ile ilgili olan görevlerinin
yerine getirilmesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile koordinasyonda  
bulunmak.                                    
  k) Verilecek diğer görev ve hizmetleri yapmak.               
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri; görevlerinin yürütülmesinden 
dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur.         
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, genel sekreterlik teşkilatının
amiridir. Yetkilerinin bir kısmını yardımcılarına devredebilir.         
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine yokluğunda uygun göreceği  
Genel Sekreter Yardımcısı vekalet eder.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Personel hükümleri                             

  Madde 4 - (Değişik: 21/12/1989 - 3594/1 md.)                
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatının kadroları ekli 
cetvellerde gösterilmiştir. Bu kadrolarda çalışan personel hakkında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun istisnai memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır.  
  Yasama faaliyetiyle ilgili idari hizmetleri yürüten uzman, uzman yardımcısı 
ve raportörlerle stenograflar,yükseköğrenim görmüş kişiler arasından özel yarış-
ma sınavı ile alınırlar. Bunlarda aranacak nitelikler, hizmete alınmaları,   
yetiştirilmeleri,yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi ilerlemeleri ile istis-
nai memurluklara atanacaklarda aranacak özel şartlar ve atamalarda uygulanacak 
esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir.                                   
  Atama esasları                               

  Madde 5 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri,Özel Müşavirler ile 
Özel Kalem Müdürü doğrudan,Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teş- 
kilatının diğer personeli ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin 
teklifi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır.    
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı atama yetkisinin uygun göreceği kısmı- 
nı,Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine devredebilir.         
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında gö- 
revli personel, atamalarında belirtilen aynı usulle görevden alınır.      
  Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarındaki görevli personelden herhangi bir 
personelin diğer - kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması   
halinde; atamaya ilişkin talep Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Başba-
kanlığa bildirilir. Başbakanlık personelin atanacağı kadro görevini tespit eder.
İlgili kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar,       
  (Mülga: Beş ve altıncı fıkralar - 21/12/1989 - 3594/3 md.)         
  Kadrolar                                  

 

 
  Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı bu Kanuna bağlı cet-
vellerde belirtilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak şartıyla, yılda bir defa  
kadro derecelerinde gerekli değişikliği yapabilir. (1)             
  Çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararına lüzum gösterilen hususlardan,  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ile ilgili olanları, Türkiye  
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararları ile yürütülür.         
  Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri                     

  Madde 7 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, sorumluluğuna tahsis 
edilmiş;bütün bina,tesiz, eklenti ve arazinin emniyeti ve diğer kolluk hizmet- 
leri için Genelkurmay Başkanlığınca askeri bir birlik ve İçişleri Bakanlığınca 
bir polis kuvveti tahsis edilir.                        
  Bu suretle tahsis edilen kuvvetlere emniyet ve diğer kolluk hizmetleri ile 
ilgili görevler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir.    
  Mali hükümler                                

  Madde 8 - Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi genel bütçeye dahildir. İta 
Amiri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır.Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş- 
kanı,İta Amirliği yetkililerinin bir kısmını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterine devredebilir.                            
-------------------------                            
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar 18/10/1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi  
  Gazete'de ve beşinci tertip düsturlardan 22.Ciltte, 726. sahifede yayımlan- 
  mıştır.                                   
Daha sonra mezkür kadrolara 21/12/1989 tarih ve 3594 sayılı Kanunla yapılan   
ekler 5/1/1990 tarih ve 20393 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.      
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1992 (Ek - 11)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 - Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı- 
ğına tahsis edilen askeri kuvvetin; ulaştırma, barınma,yakacak,akaryakıt veya  
elektrik,su ve havagazı,döşeme,demirbaş,büro makineleri ile demirbaşların bakım 
ve onarım ihtiyaçları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, özlük 
hakları dahil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları kuvvetlerce    
karşılanır.                                   
  İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliğinin kadrosundaki görevli 
emniyet personelinin aylık ve ödenekleri ile diğer mali sosyal hak ve yardımları
kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara verilecek ek ödeme ve sosyal yardım-
lar Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro persone- 
line tatbik edilen esaslara göre tespit edilir.                 
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 5/4/1988 - 3424/1 md.; Mülga: 5/7/1991-KHK-433/16 md.; 
Yeniden düzenleme: 20/1/1992-KHK-478/2 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara, 657 sayılı Devlet Memur- 
ları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil),
  a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20'sini,          
  b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25'ini,           
  c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30'unu,           
  d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35'ini,           
  geçmemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tesbit edilecek  
usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabi ol- 
maksızın, peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenir.