Endeksler
          KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2)               
  Kanun Numarası      : 2918                       
  Kabul Tarihi       : 13/10/1983                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 18/10/1983  Sayı : 18195        
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt : 22  Sayfa : 687        
                    *                    
                   * *                    
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız       
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"      
              Cilt: 2     Sayfa: 1247            
                   *                     
                   * *                    
      Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile        
      yürürlüğe giren yönetmelik için, "yönetmelikler Külliyatı"nın    
      kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.        
                    *                    
                   * *                    
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Genel Esaslar                 
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Amaç ve Kapsam                
  Amaç :                                   

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden  
trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alına-
cak önlemleri belirlemektir.                          
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülük- 
leri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların 
görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsar.    
  Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa;      
  a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park 
yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında kara- 
yolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile,                
  b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının
kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan de-  
niz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına
ayrılan kısımlarında da,                            
  Bu Kanun hükümleri uygulanır.                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
                Tanımlar                    
  Tanımlar :                                 

  Madde 3 - Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.
  Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve 
hareketleridir.                                 
-------------------------                            
(1) 3/11/1988 Tarih ve 3493 sayılı Kanunun 54 ve 55 inci maddeleri ile bu Kanu- 
nun 108 inci maddesinin altıncı ve 98,99,101,104 üncü maddelerinin son fıkrala- 
rındaki onbin liradan otuzbin liraya kadar olan hafif para cezaları "ikiyüzbin 
liradan birmilyon liraya kadar hafif para cezasına"; 32/2,61/2,72/2,91/4 üncü  
fıkralarındaki ve 13,23,34,37,44,58,60,62,63,64,66,67,68,69,73,75,76,77,78,79, 
94 üncü maddelerinin son fıkralarındaki para cezaları "Onbin Liraya", 30 uncu  
maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki ve 46,52,53,55,56,74 üncü maddelerinin son 
fıkralarındaki para cezaları "Onbeşbin Liraya" ve 57,71 ve 81 inci maddelerin  
son fıkralarındaki para cezaları "Yirmi bin Liraya", 47 ve 54 üncü maddelerin  
son fıkrasındaki para cezaları ise "Otuzbin Liraya" çıkartılmış ve metne işlen- 
miştir.                                     
(2) Bu Kanunla Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı- 
ğına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki, sorum- 
luluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana, Başba-  
kanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine Müste- 
şarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun 8 inci maddesi  
ile hükme bağlanmıştır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şerldi, köp- 
rüler ve alanlardır.                              
  Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, al 
tında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, otokorkuluk, istinat duvarı, köprü, tü- 
nel, menfez ve benzeri yapılardır.                       
  Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallar-
dır.                                      
  Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş  
karayolunda; mülkle olan sınır çizgisi,                     
  Diğer karayollarında; yarmaca, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, 
hendek yoksa şev üst kenarı, dolguda şev etek çizgisi,             
  Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizğidir. 
  İki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kulla-
nıldığı karayoludur.                              
  Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için  
kullanıldığı karayoludur.                            
  Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile  
belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.  
  Erişme kontrollü karayolu (otoyol - ekspresyol) : Özellikle transit trafiğe 
tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, 
yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak, izin verilen motorlu araç-
ların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur.    
  Geçiş yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, ka-
rayolu üzerinde bulunan kısmıdır.                        
  Bağlantı yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine  
bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış 
olan karayolu kısmıdır.                             
  Anayol : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu 
geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle 
belirlenmiş karayoludur.                            
  Tali yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı 
yoldan daha az önemde olan yoldur.                       
  Taşıt yolu : (Kaplama): Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan
kısmıdır.                                    
  Yaya yolu (Yaya kaldırımı) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya 
tüzelkişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrıl- 
mış olan kısmıdır.                               
  Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan 
kısmıdır.                                    
  Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak   
üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.                
  Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile olu- 
şan ortak alandır.                               
  Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı  
veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanla-
rın kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.   
  Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yo- 
lunun ayrılmış bir bölümüdür.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Alt geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini 
sağlayan yapıdır.                                
  Üst geçit: Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesi- 
ni sağlayan yapıdır.                              
  Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede 
kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir,                
  Okul geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların
çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir  
trafik işareti ile belirlenmiş alandır.                     
  Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan,
trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, 
araçların bulunamayacağı,koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alanlardır.  
  Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraf-
taki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu ya- 
pısı, trafik tertibatı veya gereçtir.                      
  Park yeri : Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. 
  Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki  
park yeridir.                                  
  Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş 
yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yeridir.          
  Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedi oturma yeri  
olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.        
  Minibüs : (Değişik: 16/10/1984 - 3058/1 md.) Yapısı itibariyle sürücüsünden 
başka sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulu-
nan motorlu taşıttır.                              
  Kamyonet : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 Kg'ı geçmeyen ve yük 
taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.                   
  Kamyon : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3 500 Kg'dan fazla olan ve  
yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.                 
  Otobüs : (Değişik : 16/10/1984 - 3058/1 md.) Yapısı itibariyle sürücüsünden 
başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan  
motorlu taşıttır.                                
  Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.                     
  Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük ta- 
şımayan motorlu taşıttır.                            
  Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal   
edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen mo- 
torlu taşıtlardır.                               
  Özel amaçlı taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş  
olan ve itfaiye, Cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane,   
araştırma ararçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek veya 
taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.        
  Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün
taşıtlardır.                                  
  Personel servis aracı: (Ek: 17/10/1996-4199/1 md.) Herhangi bir kamu kurum 
ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşı- 
yan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır.  
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçların kendi perso- 
nelini veya yolcusunu taşıma işi bu tanımın kapsamına girmez.          
  Umum servis aracı: (Ek: 17/10/1996-4199/1 md.) Okul taşıtları ile personel 
servis araçlarının birlikte değerlendirilmesidir.                
  Kamp taşıtı: (Ek: 17/10/1996-4199/1 md.) Yük taşımasında kullanılmayan; iç 
dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar 
yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.                       
  Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş mo-
torsuz taşıttır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı  
yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorkdur. 
  Hafif römork : Azami yüklü ağırlığı 750 Kg'ı geçmeyen römork veya yarı rö- 
morkdur.                                    
  Motosiklet : İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlar- 
dır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde 
yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosilkletlere
yük motosikleti (triportör) denir.                       
  Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü 
ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu ta- 
şımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlardır.                 
  Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patla- 
malı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 Km'den az olan bisiklettir.   
  Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebi- 
len, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarıdır.       
  İş makineleri : (Değişik: 17/10/1996-4199/1 md.) Yol inşaat makineleri ile 
benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş  
ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte  
edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan moturlu   
araçlardır.                                   
  Tramvay : Genelilkle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan,
karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarı- 
dan sağlayan taşıttır.                             
  Okul taşıtı : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulla- 
rın öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan 
taşıttır.                                    
  Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağ- 
lanmış taşıtlardır.                               
  Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar 
ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.        
  Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bun- 
lardan makine gücü ile yürütülenlere "motorlu taşıt" insan ve hayvan gücü ile  
yürütülenlere "motorsuz taşıt" denir.                      
  Sürücü : (Değişik 17/10/1996-4199/1 md.) Karayolunda, motorlu veya motorsuz 
bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.                
  Şoför : (Ek: 17/10/1996-4199/1 md.) Karayolunda, ticari olarak tescil edil- 
miş bir motorlu taşıtı süren kişidir.                      
  Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya 
sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.                
  İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı  
sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya 
rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tara- 
fından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak 
üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu  
kimse işleten sayılır.                             
  Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişi- 
lerdir.                                     
  Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli  
veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir.  
  Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bin- 
dirmek, indirmek için durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yerdir.      
  Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya
servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Terminal:İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme,yükleme,
boşaltma,aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme,şehir
ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir.              
  Servis istasyonu : Araçların bakım, onarım ve servislerinin yapıldığı açık 
veya kapalı yerdir.                               
  Akaryakıt istasyonu:Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ ve basınçlı ha-
va gibi ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir.                    
  Muayene istasyonu:Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz
ve personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.             
  Trafik kazası:Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla 
aracın karıştığı ölüm,yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.      
  Durma:Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır.  
  Duraklama:Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindir-
mek,eşya yüklemek,boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurul-
masıdır.                                    
  Park etme:Araçların,durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması-
dır.                                      
  Geçiş hakkı:Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara 
göre,yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.                
  Geçiş üstünlüğü:Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal   
güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına   
bağlı olmamalarıdır.                              
  Taşıma sınırı (Kapasite):Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağır- 
lığı veya yolcu sayısıdır.                           
  Gabari: Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini 
temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.   
  Azami ağırlık:Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığı- 
dır.                                      
  Yüksüz ağırlık:Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu
dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte  
toplam ağırlığıdır.                               
  Yüklü ağırlık:Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hiz- 
metli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır.                   
  Dingil ağırlığı:Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısı-
na aktarılan ağırlıktır,                            
  Azami dingil ağırlığı:Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya za- 
rar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır.          
  Azami toplam ağırlık:Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar
vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.             
  Trafik işaretleri:Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, 
ışıklı ve sesli işaretler,yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yet-
kililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.            
  İşaret levhası:Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve 
üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan  
trafik tertibatıdır.                              
  Işıklı ve sesli işaretler:Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli,  
sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde 
çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık ve-
ya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşaretleme:Taşıt yolu ile bordür,ada, ayırıcı, otokorkuluk gibi karayolu  
elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve 
benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.      
  Trafikten men: Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla  
ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten    
alıkonulmasıdır.                                
  Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve terimler yönetmelikte göste-
rilir.                                     
                  İKİNCİ KISIM                
            Kuruluşlar,Komisyonlar,Görev ve Yetkileri (1)      
  Görevli kurullar ve kuruluşlar: (1)                     

  Madde 4- (Değişik: 17/10/1996-4199/2 md.)                  
  Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordi- 
nasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur.          
  a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu;                    
  Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanın başkanlığında, Adalet, İçiş-  
leri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman   
Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bağlı Olduğu Bakan ile Jandarma 
Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel 
Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen oluşur.                 
  Gereği halinde diğer bakanlar da Kurula çağrılabilir.            
  Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlana-
rak, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek
karara bağlar ve kararlarının yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon ön- 
lemlerini belirler.                               
  Kurul yılda iki defa olağan, Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü 
olarak, gündemle toplanır.                           
  Kurulun sekreterya görevi Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılır.        
  Kurulun çalışmasına ilişkin esas ve usuller, Bakanlar Kurulu tarafından çı- 
karılacak yönetmelikle belirlenir.                       
  b) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu;                    
  Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri 
Başkanının başkanlığında, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'na katılan kamu ku- 
rumlarının en az daire başkanı seviyesinde görevlileri; Jandarma Genel Komu-  
tanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobil- 
ciler Federasyonu temsilcisi ile İçişleri Bakanlığınca uygun görülen trafikle  
ilgili üniversite, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Türkiye Trafik   
Kazalarını Önleme Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfının birer temsilcisi  
ve Başkent Büyükşehir Belediye Başkanından oluşur. İhtiyaç duyulan konularda  
bilgilerine başvurmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci çağrılabilir. 
  Kurul ayda bir toplanır, zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağ- 
rılabilir.                                   
  Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlığınca Trafik  
hizmetlerinin çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya 
katılacak temsilcilerce önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak  
karara bağlar.                                 
  Kurul katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların
çoğunluğu ile karar verir.                           
  Kurulun sekreterya görevi ilgili daire başkanlığınca yapılır.        
  Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;                    
  1. Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin  
önerilerde bulunmak,                              
  2. Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak,      
  3. Uygulamada görülen aksaklıkları tespit etmek,              
  4. Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan
eksiklikleri belirlemek.                            
  Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda diğer kanunlarla verilen görevler;
  a) İçişleri Bakanlığınca,                          
  b) Bu Kanunla yetkili kılınan diğer bakanlık, kuruluş ve belediyelerce,   
İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde,                    
  Yürütülür.                                 
------------------                               
(1) Kısım başlığı ile madde başlığı, 17/10/1996 tarih ve 4199 sayılı Kanunun  
  2 nci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6052-1                    
  Emniyet Genel Müdürlüğünün,merkez, bölge,il ve ilçe trafik kuruluşları,   
görev ve yetkileri:                               

  Madde 5 - Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluşları ile bu kuruluşların 
görev ve yetkileri şunlardır :                         
  a) Kuruluş :                                
  (Değişik: 17/10/1996-4199/3 md.) Bu Kanunla, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve- 
rilen görevler, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Trafik Hizmetle- 
ri Başkanlığınca yürütülür. Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdür  
Yardımcısı tarafından yürütülür. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez bölge, il  
ve ilçe trafik zabıta kuruluşları Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak  
çalışır.                                    
  Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek  
ve bu amaca yönelik hizmetleri yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen    
ilçelerde tescil şube veya büroları kurulur.                  
  Tescil şube veya bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı  
olarak teşkilat ve kadrolarında gösterilen sayıda genel idare ve teknik hizmet- 
ler sınıfında personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.        
  b) Görev ve yetkiler:                            
  1. Araçları,bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereç- 
leri,sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan  
diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını,trafik düzenlemelerinin ve çeşitli  
tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek,        
  2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,              
  3. (Mülga: 17/10/1996-4199/47 md.)                     
  4. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,  
  5. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri  
yapmak ve takip etmek,                             
  6. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağ-
layacak tedbirlerin süratla alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber ver- 
mek,                                      
  7. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,    
  8. (Değişik: 17/10/1996-4199/3 md.) Sürücülerin belgelerini vermek.     
  9. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak,teknik ve huku-
ki değişikliklerini işlemek,istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,  
                                        
  (Dikkat: Devamı 6063 üncü sayfadadır.)                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6052-2                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  10. Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan is- 
tatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre ge- 
reken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,  
  11. (Ek: 17/10/1996 - 4199/3 md.) Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak 
amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek.   
  12. Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle   
verilen diğer görevleri yapmaktır. (1)                     
  Trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek perso- 
nelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına  
ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.     
  Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmet- 
lerini yürütmeye ilişkin yetkisi:                        

 

 
  Madde 6 - Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı;     
  a) Trafik zabıtası:                             
  (Birinci fıkra mülga: 17/10/1996 - 4199/4 md.)               
  Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı acil ve zorunlu hallerde   
genel zabıta görevi yapmakla da yetkilidir.                   
  Mülki idare amirlerince, emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen    
haller dışında, trafik zabıtasına genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç  
ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz.            
  b) (Değişik: 21/5/1997-4262/1 md.) Genel Zabıta:              
  Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; poli- 
sin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma,   
trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte  
belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına
el koymaya görevli ve yetkilidir.                        
  Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri:             

  Madde 7 - Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkile-
ri şunlardır :                                 
  a) Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği  
yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldır- 
mak,                                      
  b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınla-  
mak ve kontrol etmek,                              
  c) (Mülga: 17/10/1996-4199/47 md.)                     
  d) Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek,karayolu güvenliğini ilgi- 
lendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak,             
  e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının
uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde
veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek,              
  f) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayol-
larında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak,               
  g) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini  
ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri  
tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik 
ve uygun olanları tasdik etmek,                         
  h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza   
analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza se- 
bepleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri almak,       
---------------                                 
(1) Bu maddenin numarası, 17/10/1996 tarih ve 4199 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi
  ile (12) olarak teselsül ettirilmiştir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  i) Araçların ağırlık kontrollerini yapmak veya yaptırmak (1) ve aykırı   
görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek,          
  j) (Değişik:17/10/1996 -4199/5 md.)                     
  Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak ve bu Kanunun  
13, 14, 16,17, 18, 35, 47/a ve 65 inci maddeleri hükümlerine aykırı hareket   
edenler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek; 47 nci maddenin (b), (c) ve 
(d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin tespiti halinde, durumu bir tuta- 
nakla belirlemek ve gerekli işlemin yapılması için en yakın trafik kuruluşuna  
teslim etmek,                                  
  k) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen di- 
ğer görevleri yapmaktır.                            
  (Son fıkra Mülga : 28/3/1985 - 3176/16 md.)                 
  Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Bakanlık-
larının görev ve yetkileri şunlardır:                      

  Madde 8 - (Değişik:18/1/1985 - KHK 245/1 md.; aynen kabul: 28/3/1985-3176/1 
md.)                                      
  Bu Kanun açısından Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Ulaştırma bakanlıklarının görev ve yetkileri şunlardır :            
  a) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı                  
  1. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince 
sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek,bunları her saf-
hada denetlemek,                                
  2. (Değişik: 17/10/1996-4199/6 md.) Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin  
sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak,      
  3. (Değişik: 17/10/1996 - 4199/6 md.) Okul öncesi, okul içi ve okuldışı   
trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili ku- 
ruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak.                     
  b) (Değişik: 17/10/1996 - 4199/6 md.) Sağlık Bakanlığı:           
  1. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil   
yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,                   
  2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden 
istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alına- 
rak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerek- 
li personeli, araç ve gereci sağlamak,                     
  3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte  
yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,             
  4. Bu Kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. 
  Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum  
ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişi- 
lere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hiz-  
metlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler.   
  Sağlık Bakanlığı bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen
hizmetlerin bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için Maliye 
Bakanlığının görüşünü alarak döner sermaye saymanlığı kurar. Bu amaçla döner  
sermaye saymanlığı tarafından tahsil edilen gelirin tamamı, bu Kanun ile Sağlık 
Bakanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır.        
  Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı Sağlık Bakanlığı  
Döner Sermaye İşletmesine 8 işgünü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir. 
Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin verdiği hizmetler 
için uygulayacağı fiyat tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun da uygun 
görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Sigorta şirketleri, zorunlu   
mali surumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve şartları dahilinde    
ödemekle yükümlü bulundukları tutarı aşan kısmı için Garanti Fonuna başvurur.  
Buna ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müste- 
şarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
  c) Ulaştırma Bakanlığı                           
  Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen 
hizmetleri yapmak, bu Kanun açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli koor- 
dinasyonu sağlamak.                               
-------------------                               
(1) "veya yaptırmak" ibaresi 25/6/1988 tarih ve 330 sayılı KHK ile eklenmiş  
  olup bu ibare 31/10/1990 tarih ve 3672 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile  
  aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   6054-1                   
  Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görev ve yetkileri:          

  Madde 9 - (Değişik: 18/1/1985- KHK 245/2 md.; aynen kabul: 28/3/1985-3176/2 
md.)                                      
  Bu Kanuna göre,Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görev ve yetkileri   
şunlardır:                                   
  a) Orman yollarında;                            
  1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından anaorman yolları ile gerekli görü- 
len diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldırmak,  
  2. Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yolları   
için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak,              
  b) Köy yollarında;                             
  1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri 
yaparak, tedbir almak ve aldırmak,                       
  2. Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak durak yeri, yol dışı  
park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri
onaylamak,                                   
                                        
   (Dikkat: Devamı 6055 inci sayfadadır.)                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  6054-2                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında 17 nci maddede sayılan 
tesisler için bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden izin vermek,     
  4. Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza   
analizi sonucu,karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenleri gözönünde 
bulundurularak gerekli tedbirleri almak,                    
  5. Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle köy yolları için 
verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak.                
  Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görülenler
orman yolları için de uygulanabilir.                      
  Belediye trafik birimleri,görev ve yetkileri:                

  Madde 10 - (Değişik: 18/1/1985 - KHK 245/3 md.; aynen kabul: 28/3/1985 -  
3176/3 md.)                                   
  Bu Kanunla belediyelere verilen görevler il ve ilçe trafik komisyonları ve 
mahalli trafik birimleri ile işbirliği yapılarak yürütülür.           
  a) Kuruluş                                 
  Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi gözönünde tutularak  
İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye
trafik şube müdürlüğü,şefliği veya memurluğu kurulur.              
  b) Görev ve yetkiler                            
  1. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini 
sağlayacak durumda bulundurmak,                         
  2. Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret  
levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak,                 
  3. Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri 
almak, aldırmak ve denetlemek,                         
  4. Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze 
göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak,     
  5. Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku-
bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak,         
  6. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, 
  7. Bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görev-
leri yapmak.                                  
  (Ek fıkra:25/6/1988 - KHK 330/2 md.)(1)