Endeksler
                                        
             YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU            
                                        
  Kanun Numarası       : 2914                      
  Kabul Tarihi        : 11/10/1983                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 13/10/1983  Sayı : 18190      
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673        
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
        Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız      
       "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"      
                                        
               Cilt: 2    Sayfa: 1243             
                                        
                    *                    
                    * *                   
  Amaç :                                   

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yümseköğretim  
Kanununda yer alan öğretim elemanlari tanımına giren personeli sınıflandırmak, 
aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe   
ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders üc-  
reti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit et- 
mek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul
ve esaslarını belirlemektir.                          
                                        
  Kapsam :                                  

  Madde 2 - Bu Kanun 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa  
tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kap-
sar.                                      
                                        
  Ögretim elemanlarının sınıflandırılması :                  

  Madde 3 - Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dere-
celeri aşağıda gösterilmiştir.                         
                                        
  A) Öğretim üyeleri sınıfı :                         
                                        
  Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.      
                                        
  a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından  
itibaren birinci derecenin,                           
                                        
  b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itiba- 
ren üçüncü derecenin,                              
                                        
  c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen 
aybaşından itibaren beşinci derecenin,                     
                                        
  İlk kademe aylığını alırlar.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dere- 
celeri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir ka- 
deme ilerlemesinden yararlanırlar.                       
  B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:                
  Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur           
  C) Öğretim yardımcıları sınıfı :                      
  Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim   
planlamacılarından oluşur.                           
  Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri 
(657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hüküm- 
ler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri 
hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine
göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece ek- 
lenmek suretiyle belirlenir.                          
                                        
  Öğretim elemanlarının görev aylıkları :                   

  Madde 4 - Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edi-
len görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutu- 
lur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkaete alınmaz.         
  Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atan- 
dıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş 
derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle  
ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci mad- 
desi uygulanır ve kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademe-
lerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı  
geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak 
suretiyle değerlendirilir.                           
  Gösterge tablosu ve ek göstergeler :                    

  Madde 5 - Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında,  
Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablasu ve katsayı dikkate  
alınır.                                     
  (Değişik: 9/4/1990- KHK -418/28 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve 
E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/527/  
20 md.) Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde   
unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.    
                                        
  (Üçüncü fıkra mülga : 9/4/1990 - KHK - 418/28 md.)             
                                        
  Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma :       

 

 
  Madde 6 - Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya  
hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi gören- 
lere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapan-
lara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yüksel-
mesi uygulanır.                                 
                                        
  Derece yükseltilmesi :                           

  Madde 7 - Öğretim elemanları;                        
  a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması,   
  b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylı-
ğını bir yıl fiilen almış olmaları,                       
  c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları,              
  Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kademe ilerlemesi:                             

  Madde 8 - Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en 
az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlene- 
bilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.                   
  Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere
yapılır.                                    
  Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı :         

  Madde 9 - Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün 
onayı ile yapılır.                               
  Haklardan yararlanma :                           

  Madde 10 - Öğretim elamanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun    
187- 213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.
  Ek ders ücreti :