Endeksler
             PAMUK ISLAHI KANUNU                  
  Kanun Numarası    : 2903                        
  Kabul Tarihi     : 27/1/1936                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarihi: 1/2/1936 Sayı: 3221             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:3 Cilt: 17 Sayfa: 178           

  Madde 1- Dokuma fabrikalarının ve dış piyasaların aradıkları vasıflarda pa- 
muk yetiştirmek bakımından İktisat Vekilliğinin mütalaası alındıktan sonra Zi- 
raat Vekilliği gerekli gördüğü bölgelerde ekilecek açık kozalı pamuk çeşitlerini
tayin etmeğe ve bu çeşitlerden başka açık kozalıların ekimini yasak etmeğe sala-
hiyetlidir.                                   
  Ziraat Vekilliğinin saf pamuk tohumu ektireceği bölgelerin sınırları dışın- 
da,bu sınırlardan beş yüz metreden aşağı uzaklıkta bulunan yerlere açık kozalı 
pamuk çeşidinin ekilmesi yasaktır.                       

  Madde 2- Saf pamuk tohumu ekilen bölgelerde Ziraat Vekilliğinin çeşidini  
tayin ve ilan edeceği pamuklardan başka diğer çeşit açık kozalı pamuk tohumu ve 
çekirdekli pamukların bu bölgelere sokulması ve bunların o bölge içinde herhangi
bir yerde muhafazası, bir yerden diğer yere nakli,alım satımı yasaktır.     
  Ziraat Vekaleti,gerekli gördüğü yer ve zamanlarda,saf pamuk tohumu ekilecek 
bölgelerden,sanayi ve ihracat maksadile bozulmuş açık kozalı pamuk tohumunun ve-
ya çekirdekli pamuğun,tayin edilecek şartlara uygun olarak hazırlandığı takdirde
geçirilmesine müsaade edebilir.                         

  Madde 3 - Ziraat Vekilliğinin tayin edeceği pamuk ekimi bölgelerindeki çır- 
çır evleri,vekilliğin her biri için belli edeceği pamuk çeşitlerinden başkasını 
çırçırlıyamazlar.                                
  Ancak Ziraat Vekilliğinin herhangi bir çırçır evi için belli ettiği pamuk  
çeşidinin çekirdekli pamukları tamamen çekildiği ve çırçır evinden çıkarıldığı 
vekilliğin salahiyetli memurlarınca tetkik ve tesbit olunduktan sonra vekillik 
o çırçır evine başka çeşit çekirdekli pamuğu çırçırlamak için izin verir.    

  Madde 4 - Ziraat Vekilliği gerekli gördüğü yerlerde yeniden kurarak veya  
kira ile tutarak çırçır evleri işletebilir.                   
  Ziraat Vekilliğine aid çırçır evlerinde çekilen çiğitler Vekillikçe alıko- 
nabilir.Bu takdirde bu çiğitler oradaki piyasa fiatı üzerinden kıymetlendirile- 
rek bedeli mahalli rayice göre çırçırlama ücretine mahsub edilir.Fazlası para  
olarak mal sahibine verilir.Çırçırlama ücreti tohum parası tutarını geçerse ara-
daki fark mal sahibinden alınmaz.                        
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK-3)                           
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Ziraat Vekilliği lüzum göreceği yerlerde dilediği çırçır evlerin- 
den veya şahıslardan saf pamuk tohumlarının bir kısmını veya tamamını satın al- 
mağa lüzum gördüğü takdirde,sahibleri,bu tohumlardan kendi tohumluk ihtiyaçla- 
rından artan kısmını,piyasa fiatı üzerinden Ziraat Vekilliğine satmağa mecbur- 
durlar.Ziraat Vekilliği herhangi bir şekilde elde ettiği saf pamuk tohumlarını 
gerekli gördüğü bölge çiftçilerine maliyet fiatı üzerinden satmağa veya bu to- 
humları o bölgelerdeki soysuzlaşmış açık kozalı pamuk tohumlarile başabaş değiş-
tirmeğe izinlidir.                               
                                        

  Madde 6 - Bu kanun mucibince satın alınması ve satılması icab eden pamuk  
tohumlarının alım ve satımı,ilana lüzum olmaksızın pazarlık suretile yapılır.  
  Mahalli örf ve adet dolayısile Ziraat Vekaletinin lüzum göreceği yerlerde, 
pamuk tohumu üretme çiftlikleri,pamuk amelesinin yevmiyelerine karşılık olarak, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin A fıkrasına tevfikan mutemedlere 
beş bin liraya kadar avans verebilir.Bu avanstan ancak çiftlik idare heyetleri- 
nin kararile mutemedler tarafından tediyat yapılır.               
                                        

  Madde 7 - Bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenlerden sulh mahkemesi   
kararlarile yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası alınır.      
  Ziraat Vekilliğince tayin edilen çeşitlerden başka pamuk çeşitlerini veya  
karışığını ekenlerden bu ceza alınmakla bereber ilgili fen memurlarının vere-  
cekleri raporlar üzerine mahalleri idare heyetleri kararile tarlalarındaki pa- 
muklar da masrafları kendilerine aid olmak üzere hemen sökülür ve yok edilir.  
  Bu masraf,sahibi tarafından verilmezse Ziraat Vekilliği bütçesinden ödenir 
ve Tahsili Emval Kanununa göre kendisinden alınır.               
                                        

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Dahiliye,Maliye, İktisad 
ve Ziraat Vekilleri memurdur.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2903 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
     Kanun                         Yürürlüğe    
     No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi   
  _____________ _________________________________________ _______________  
     2790           ___              22/1/1983