Endeksler
                                        
               TÜRK BAYRAĞI KANUNU                
                                        
  Kanun Numarası     : 2893                       
  Kabul Tarihi      : 22/9/1983                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/9/1983 Sayı : 18171          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa : 599         
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara       
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile  
ilgili esas ve usulleri belirlemektir.                     
                                        
  Bayrağın Şekli ve Yapımı                          

  Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlar-
da olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.               
  Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve
fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.  
                                        
  Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi                      

  Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine 
ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt
içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.             
  Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken
biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.          
  Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı, Ulusal Bayramlarda ve genel ta- 
tillerde, tatil başlangıcında çekilir ve tatilin bittiği gün batımında indiri- 
lir.                                      
  Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekileceği, hangi kapalı yerlere konulaca- 
ğı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından
başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer bir- 
liklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zaman- 
ları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar,  
tüzükte gösterilir.                               
                                        
  Bayrağın Yarıya Çekilmesi                          

  Madde 4 - Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas 
alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakan- 
lıkça ilan edilir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bayrağın Selamlanması                            

  Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak,
cephe alınarak selamlanır.                           
                                        
  Bayrağın örtülebileceği Yerler                       

  Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tü-
zükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabut- 
larına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde 
masalara örtülebilir.                              
  Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma 
şekil ve yeri tüzükte gösterilir.                        
                                        
  Yasaklar                                  

  Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk 
veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. 
Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, 
örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerle-
re ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde gi-
yilemez.                                    
  Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu  
kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve 
benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanı- 
lamaz.                                     
  Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret 
edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atıla- 
maz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.                  
  Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli  
soruşturma yapılır.                               
                                        
  Cezalar                                   

  Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, sat- 
mak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin 
yetkili amirlerince toplatılır.                         
  Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir ce- 
zayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca ceza- 
landırılır.                                   
                                        
  Tüzük                                    

  Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen  
hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı ta- 
rihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir         
                                        
  Yürürlükten kaldırılan kanun:                        

  Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlük- 
ten kaldırılmıştır.                               
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.    
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5994-1                   
                                        
                 TÜRK  BAYRAĞI                 
  NOT: 24.9.1983 TARİH VE 18171 SAYILI R.G.VEYA KÜLLİYATIN AYNI SAYFASINA   
     BAKINIZ.                                
                                        
                                        
    --------------------------------------------------------------     
    | G   Genişlik                |      |     
    |-----------------------------------------------|------------|     
    | A   Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi | 1/2  G |     
    |-----------------------------------------------|------------|     
    | B   Ayın dış dairesi kutru         | 1/2  G |     
    |-----------------------------------------------|------------|     
    | C   Ayın iç, dış merkezleri arası     | 0.0625 G |     
    |-----------------------------------------------|------------|     
    | D   Ayın iç dairesinin kutru        | 0.4  G |     
    |-----------------------------------------------|------------|     
    | E   Yıldız dairesinin ayın iç dairesinden | 1/3  G |     
    |    olan mesafesi             |      |     
    |-----------------------------------------------|------------|     
    | F   Yıldız dairesi kutru          | 1/4  G |     
    |-----------------------------------------------|------------|     
    | L   Boy                  | 1 1/2 G |     
    |-----------------------------------------------|------------|     
    | M   Uçkurluk genişliği           | 1/30  G |     
     -------------------------------------------------------------     
         Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun             
           (G) emsali değişmez