Endeksler
                                        
                                        
                                        
               DEVLET İHALE KANUNU                
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2886                         
  Kabul Tarihi     : 8/9/1983                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 10/9/1983 Sayı: 18161            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5  Cilt: 22 Sayfa: 573           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Genel Esaslar                 
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel ida-
re ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri 
ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür. (1)
  Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan
fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca ha- 
zırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.       
                                        
  İlkeler:                                  

  Madde 2 - Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde,uygun şart-
larla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esas-
tır.                                      
  Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir
eksiltmede toplanamaz. Ancak, ihalelerinin ayrı ayrı yapılacağı açıklanmak sure-
tiyle ilanları birarada yapılabilir.                      
  Bu Kanunda yazılı hallerden yararlanmak amacıyla ihale konusunu oluşturan  
işler kısımlara bölünemez. Ancak, istekli çıkmadığı takdirde, alım şekillerini 
değiştirecek mahiyette olmamak üzere önemli işlerin kısımlara ayrılması mümkün- 
dür.                                      
------------------------------                         
(1) Dış memleketlerden satın alınacak eşya ve hizmetler hakkında Artırma Ek-  
  siltme ve İhale Kanunun ile Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin 
  (H) bendinin uygulanmaması halinde ne gibi işlem yapılacağını hükme bağlıyan
  10/2/1954 ve 6246 sayılı Kanunla getirilmiş ve 17/4/1975 tarih ve 1891 sayı-
  lı Kanunla değiştirilmiş olan ve yürürlükteki hükümlerin tek metin haline  
  getirilmesi çalışmaları gereği olarak 1050 sayılı Kanuna ek 6 ncı madde ola-
  rak ilave edilmiş olan hükme bakınız.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temi-
ni mümkün olan mevsimlerde yapılır.                       
  Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış  
olan ve gerekli olduğu halde imar durumu, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde 
avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri bulunmayan yapım işlerinde ihaleye  
çıkılamaz.                                   
  (Ek: 2/3/1984 - 2990/1 md.) Ancak, arsa temin edilmesi, mülkiyet ve kamu- 
laştırma işlemlerinin tamamlanması şartı; bina ve benzeri mahiyetteki inşaatlar 
dışındaki ihalelerde aranmaz.                          
  İhale yetkilisi:                              

  Madde 3 - Bu Kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ve ihaleye, idarelerin ita 
amirleri yetkilidir.                              
  Tanımlar:                                  

  Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında:                    
  Alım, Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri,hiz-
met ve hakların alım ve satımını,                        
  Hizmet: Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, 
yevmiyeli ve sözleşmeli personel istimdamı hariç olmak üzere gerçek veya tüzel- 
kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj, imalat, prototip ima- 
lat, istikşaf, etüt, harita plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her 
türlü hizmetleri,                                
  Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma,  
değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,            
  Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya ve-
rilmesini,                                   
  Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni 
Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde  
gösterilmiş işlemleri,                             
  Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işle-
rini,                                      
  Tahmin edilan bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve ya-
pım işlerinde keşif bedelini,                          
  Uygun bedel: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere,teklif
edilen bedellerin en yükseğini; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üze-
re, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, bedel tahmini yapılamayan
ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,              
  İdare: İhaleyi yapan daire, kurum ve kuruluşları,              
  İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri,        
  İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçi- 
lecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile ta- 
mamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,                     
  Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,         
  Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 
  Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini 
gösteren belge veya belgeleri,                         
  Sözleşme: İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşma- 
yı,                                       
  İfade eder.                                 
  İhaleye katılabilme şartları:                        

  Madde 5 - Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ika- 
metgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen temi-
nat ve belgeleri vermek zorunludur.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İhaleye katılamayacak olanlar:                       

 

 
  Madde 6 - Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katıla-
mazlar:                                     
  1. İhaleyi yapan idarenin;                         
  a) İta amirleri,                              
  b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle  
görevli olanlar,                                
  c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye  
kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,               
  d) (Değişik: 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 
şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları  
anonim ortaklıklar hariç).                           
  2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli  
olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.            
                                        
  Şartnameler:                                

  Madde 7 - İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve  
varsa ekleri idarelerce hazırlanır.                       
  Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan  
başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:       
  a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,                     
  b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerin-
de mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı,yüzöl-
çümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,              
  c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şart- 
lar,                                      
  d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,     
  e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,   
  f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,                
  g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest oldu- 
ğu,                                       
  h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita  
amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,                 
  i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödene- 
ceği,                                      
  j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şart- 
ları ve miktarı,                                
  k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler 
nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,         
  l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,              
  m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme 
primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,               
  n) İhtilafların çözüm şekli.                        
                                        
  Şartname genel esasları:                          

  Madde 8 - Bakanlar Kurulu:                         
  a) Tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye,         
  b) Şartnamelere konulmak üzere 7 nci maddede sayılan hususlarla ilgili veya 
bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye,             
  Yetkilidir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ KISIM                 
                 İhale İşlemleri                
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 İhaleye Hazırlık                
                                        
                                        
  Tahmin edilen bedelin tespiti:                       

  Madde 9 - Tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin
özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fi-
yatlar bedeliye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya   
bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da ek- 
lendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu be-
del gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.            
  Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır.    
  Bedelin tahmin edilememesi:                         

  Madde 10 - Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ilgi-
li bakanın onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usu- 
lüyle ihale yapılabilir.                            
  Onay belgesi: