Endeksler
                                        
                                        
         CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI         
                  KANUNU                   
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2879                         
  Kabul Tarihi     : 17/8/1983                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 19/8/1983 Sayı: 18140            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 551           
                                        
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı                

  Madde 1 - Bu Kanun; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenen Cumhurbaş- 
kanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu teşkilatı, çalışma esasları ve personel 
atama işlemleri dışında kalan konuları düzenler.                
  Kadrolar                                  

  Madde 2 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadroları, Cumhur- 
başkanlığı kararnamesi ile tespit edilir.                    
  Bu kararnamelerde tespit edilen kadro cetvelleri ile sınırlı olmak üzere,  
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri; kadro, unvan, derece ve intibak işlemleri ile 
değişikliklerini yapmaya yetkilidir.                      
  Mali hükümler                                

  Madde 3 - Cumhurbaşkanlığı bütçesi genel bütçeye dahildir. İta amiri Cumhur-
başkanlığı Genel Sekreteridir.                         
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ita amirliği yetkisinin bir kısmını, Genel 
Sekreterlik teşkilatında görevli personele devredebilir.            
  Personele ilişkin hükümler                         

  Madde 4 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı memurları hakkında, 
istisnai memurluklarla ilgili hükümler uygulanır.                
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında; esas ve usulleri
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı karar- 
namesinde belirtilen sözleşmeli personel ile Cumhurbaşkanının tasvibi üzerine  
kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sivil ve asker personel ve adli, idari, as-
keri yargı mensupları da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin talebi ile süreli 
veya geçici olarak görevlendirilebilirler.                   
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin yukarıda belirlenen personeli üç yılı  
aşmamak üzere süreli olarak ismen görevlendirme istekleri, atamalarındaki kayıt 
ve usullere bakılmaksızın yetkili merci, kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir.
Süresi bitenlerin görevlendirilmeleri yenilenebilir. Bu şekilde görevlendirilen 
personel kurumlarından izinli sayılır. Bu personelin aylık, ek gösterge, tazmi- 
natlar ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam  
olunur.                                     
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli veya geçici olarak 
görevlendirilecek yüksek yargı organları mensupları ile hakim ve savcıların mu- 
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1992 (Ek - 11)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
vafakatları alınır ve yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme 
talebi, ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir.       
  (Değişik: 22/9/1988 - KHK 343/1 md.; Mülga: 5/7/1991 - KHK - 433/16 Md.;  
Yeniden düzenleme: 20/1/1992 - KHK - 478/1 md.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre-  
reterliği Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara; 13/10/1983 tarihli ve 2919 
sayılı Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği  
teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara ödenen miktarda ve aynı esaslar dahi- 
linde fazla çalışma ücreti ödenir.                       
  Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren kuruluşlarda ay-
nı görev, derece ve kademede bulunan emsali personele aylık ve diğer özlük hak- 
ları olarak yapılan ödemeler toplamının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği per-
soneline, fazla çalışma için yapılan ödeme dahil, ödenen aylık ve diğer özlük  
hakları toplamını aşması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenir.      
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli olarak çalıştırılan-
lara da, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı personeline ödenmekte  
olan fazla çalışma ücreti ve diğer sosyal hak ve yardımlar verilir. Bu hükmün  
istisnaları ile sözleşmeli personele verilecek sosyal hak ve yardımlar, Cumhur- 
başkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesin-
de gösterilir.                                 
  Süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılan bu tür ödemeler, 
öğretim elemanlarının bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedil- 
mez.                                      

  Geçici Madde 1 - Anayasanın geçici 2 nci maddesi ile oluşacak Cumhurbaşkan- 
lığı Konseyinin görevlerinin gerekli kıldığı her türlü hizmet, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğince yürütülür. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği  
bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sekreterliği kurulur.            
  Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine 
tanınan aylık ek gösterge, tazminat, mali ve sosyal hak ve yardımlar ve diğer  
her türlü giderleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenir.            
  Konsey Üyelerinin yakın güvenliğini sağlamak için gereken tertip ve tedbir- 
ler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince alınır, hizmet tesisleri hazır bulun-
durulur ve lojman, araç ve gereçler tahsis edilir.               
  Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sekreterliğinde görevli personel, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği teşkilatında görevli personelin statüsüne tabidir. Bu perso- 
nel ile ilgili her türlü husus, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.(1)             

  Geçici Madde 2 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı ile ilgili  
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik çıkarılıncaya kadar bu Kanun hükümle-
rine aykırı olmayan mevzuatın uygulanmasına devam olunur.            
  Yönetmelik                                 

  Madde 5 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında çalışan personele
ilişkin fazla çalışmayla ilgili hususlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden    
------------------                               
(1) Bu düzenleme 18/8/1983 tarih ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter- 
  liği Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılmıştır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
itibaren altı ay içinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince çıkarılacak yö- 
netmelik ile düzenlenir.                            
                                        
  Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler                  

  Madde 6 - 23 Mayıs 1933 tarihli 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkila-
tı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.                      
  Diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz.        
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 7 - Bu Kanunun; Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine ilişkin hükümleri, 
ilk genel milletvekili seçimlerini muteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lık Divanı teşkilinde, Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.    
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5968-1                   
                                        
                                        
                                        
      2879 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                                        
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
     Yürürlükten Kaldırılan        -------------------------------  
    Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi  Sayısı  Maddesi   
--------------------------------------------- --------- -------- ---------  
...                                       
- 17/8/1983 tarih ve 2879 sayılı Kanunun 22/9/1988               
 tarihli 343 sayılı KHK ile değişik 4 üncü maddesi-              
 nin 5 inci fıkrası,                5/7/1991 KHK/433  16   
...                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5968-2                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5968-3                    
                                        
      2879 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
Kanun                                Yürürlüğe 
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
-------  -----------------------------------------------------  -------------
KHK/343             ----                13/10/1988 
KHK/433  a) 1 ve 3 üncü maddeleri                  1/1/1992 
     b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun          
     Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının        
     1 ve 2 nci bentleri hükümleri;                    
                                        
       1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümle-        
     rine tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel         
     Kanununa tabi olan personelden profesör, doçent ve          
     yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk        
     Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uz-        
     man Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet        
     Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Emniyet        
     Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat         
     Teşkilatı personeli için                  15/8/1991 
                                        
       2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsa-        
     mına giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan         
     öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Ka-        
     nununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri         
     ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar         
     ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anı-         
     lan Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölü-         
     münün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvan-         
     larda bulunanlar, Müsteşar,Müsteşar Yardımcısı,Genel         
     Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları,          
     Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı         
     Kuruluş başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar,         
     Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar          
     için                           15/1/1992  
                                        
       3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi per-         
     sonelden kadroları Mülki idare Amirliği Hizmetleri,          
     Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve           
     Avukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan perso-          
     nel için                         15/7/1992  
                                        
       4. Kapsama dahil diğer personel için          15/1/1993  
     c) Diğer maddeleri                  15/7/1991 tari- 
                                hinden geçerli 
                                olmak üzere   
                                  8/7/1991  
                                        
KHK/478            ---                 23/1/1992  
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1992 (Ek-11)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                5968-4