Endeksler
                                        
             ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH              
               YÜKSEK KURUMU KANUNU               
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2876                        
  Kabul Tarihi     : 11/8/1983                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/8/1983 Sayı: 18138            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 518           
                    *                    
                   * *                    
        Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız       
       "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"      
              Cilt: 2      Sayfa: 1239            
                    *                    
                   * *                    
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                    *                    
                   * *                    
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                    *                    
                   * *                    
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Genel Hükümler                
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
            Amaç, Kuruluş, Kısaltmalar ve İlkeler          
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun  
kuruluşunu, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili ilkeleri ve organlarını belirle- 
mek; görev, yetki ve çalışma usulleri ile özlük işlerini düzenlemektir.     
                                        
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşu:           

  Madde 2 - Atatürk'çü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürü-
nü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak  
ve yayınlar yapmak amacıyla; Ankara'da, Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumhur-
başkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi,
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu  
tüzelkişiliğine sahip,"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu"kurulmuştur. 
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kısaltmalar:                                

  Madde 3 - Bu Kanunda;                            
  a) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu": Yüksek Kurum,       
  b) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu": Yüksek Kurul,
  c) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu":Yönetim Kuru-
lu,                                       
  d) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı": Yüksek Kurum Başka-
nı,                                       
  e) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri":"Genel Sek- 
reter,                                     
  f) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu": Denetleme 
Kurulu,                                     
  g) "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil bulunan; 
Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür  
Merkezi": bağlı kuruluşlar,                           
  Olarak ifade edilmiştir.                          
                                        
  İlkeler:                                  

  Madde 4 - Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının bütün hizmet ve faaliyetle-
rinde Anayasa çerçevesinde uygulanacak ilkeler şunlardır:            
  a) Milli mücadele ruhu ve bilinci içerisinde; Atatürk'çü düşünceye, Atatürk 
ilke ve inkılaplarına, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar var olma şuuruna,ki-
şilerin ve milletin refahına, toplumun mutluluğu inancına,milli kültürümüzü çağ-
daş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma azim ve kararlılığına bağlı kalmak ve 
sahip olmak,                                  
  b) Topluca Türk Vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve
kaderlerde, ortak ve bölünmez bir bütün halinde, milli kültür ve ülkeler etra- 
fında toplanmasını güçlendirecek doğrultuda hareket etmek,           
  c) Milli dayanışma ve bütünleşmede Atatürk'çü düşünce, Atatürk ilke ve inkı-
laplarını, kültür, dil ve tarih değerlerini, birleştirici bir güç olarak göz  
önünde tutmak; bu değerlere karşı girişilecek her türlü yabancı ve bölücü akım- 
ların bilimsel yoldan çürütülmesini esas almak,                 
  d) Kültür, dil ve tarihi değerlerimizin bilimsel yoldan ortaya çıkarılması- 
nı, belgelenmesini, araştırılıp incelenmesini esas almak,            
  e) Toplumda yaratılan bütün maddi ve manevi kültür değerlerinin; sürekli,  
düzenli ve kapsamlı bir şekilde birikimini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını  
temel kabul etmek,                               
  f) Milli bütünlük ve güvenlik gereklerini, milli ahlak değerlerini ve milli 
gelenekleri koruyucu ve gözetici doğrultuda hareket etmek,           
  g) Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkaracak, O'nu yer- 
yüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirecek, kuşaklararası  
anlayışta ve söyleyişte birleştirici yönde hareket etmek,            
  h) Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin 
medeniyete hizmetlerini inceler ve elde edilen sonuçları yayarken, milli tarihi-
mizin ve milli tarih değerlerimizin birleştirici bir güç olduğunu esas almak ve 
Türk milletini şanlı geçmişine yaraşan tarihine sahip kılmak.          
  ı) (Ek: 26/8/1993-KHK-519/1 md.) Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk dili- 
ni, Türk kültür ve medeniyetlerini, Türk tarihini, Türklerin medeniyete hizmet- 
lerini, milli bütünlük anlayışı içinde, Türk Cumhuriyetleri ile Türklerin yoğun 
olarak yaşadığı diğer ülkelerde de tanıtmak ve yaymak, bunları bütün Türklüğe  
mal etmek için çalışmalar yapmak.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ı) (Ek:26/8/1993-KHK-519/1 md.; İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve    
E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile.)                     
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
        Yüksek Kurul, Yüksek Kurumun Organları ve Görevleri       
  Yüksek Kurul:                                

  Madde 5 - (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/2 md.) İptal:Ana.Mah.nin     
25/11/1993 tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)           
                                        
  Yüksek Kurulun görevleri:                          

 

 
  Madde 6 - Yüksek Kurulun görevleri şunlardır:                
  a) Bu Kanunda, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi, Yüksek Kurumun ve  
bağlı kuruluşlarının etkin ve verimli biçimde çalışabilmeleri için ilke kararla-
rı almak,                                    
  b) Bu Kanunda açıklanan amaç ve ilkeler doğrultusunda, milli politikaların 
oluşmasında, belirlenmesinde, yürütülmesinde ve mili, hedeflerin seçiminde esas 
alınacak milli kültür unsurlarını tespit etmek, bu konularda gerekli gördüğü  
araştırma ve incelemeleri yaptırmak,                      
  c) Yüksek Kurum Başkanının sunacağı konular hakkında karar vermek,     
  d) Yüksek Kurumun ve bağlı kuruluşlarının kısa, orta ve uzun vadeli çalışma 
plan ve programları ile bu kuruluşların bütçelerini onaylamak,         
  e) Tüzük ve yönetmelikleri incelemek ve karara bağlamak,          
  f) Bu Kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek.           
  Yüksek Kurulun çalışma esasları:                      

  Madde 7 - Yüksek Kurul yılda iki defa toplanır, Başbakanın çağrısı üzerine 
her zaman olağanüstü toplanabilir.                       
  Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya
katılanların salt çoğunluğudur.                         
  Toplantı gündemi, Yüksek Kurum Başkanı tarafından hazırlanır ve Başbakanın 
onayından sonra toplantıdan en az bir ay önce üyelere dağıtılır.        
  Yüksek Kurulun sekreterya işleri, Yüksek Kurum Başkanlığınca yerine getiri- 
lir.                                      
  Yüksek Kurulca gerekli görülen kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanır.    
  Yüksek Kurum Başkanı:                            

  Madde 8 - (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/3 md.;İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993
tarih ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)                 
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yüksek Kurum Başkanının görevleri:                     

  Madde 9 - Yüksek Kurum Başkanının görevleri şunlardır:           
  a) Yüksek Kurumu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,         
  b) Yüksek Kurulun ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları yerine getirmek,  
  c) Yüksek Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli hizmet ve faa-
liyetleri yönlendirmek,                             
  d) (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/4 md.;İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih 
ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)                    
  e) Yüksek Kurumun bütçesini, kısa, orta, uzun vadeli çalışma plan ve prog- 
ramlarını, tüzük ve yönetmelik taslaklarını, yürütmeye ilişkin hizmet ve faali- 
yet esaslarını zamanında hazırlatmak ve yetkili organlara sunmak,        
  f) Yüksek Kurumun amaçları ile bağdaşmayan veya ilkelere ters düşen çalışma 
ve faaliyetleri önleyici tedbirleri almak, bu tedbirleri yetkili organların ona-
yına sunmak,                                  
  g) Gerektiğinde kurulacak araştırma ve uygulama birimlerinin çalışmalarının,
hizmet ve faaliyetlerinin verimli olması için öngördüğü planlama, programlama ve
destek tedbirlerini hazırlayarak yetkili organlara sunmak,           
  h) Bağlı kuruluşların mali ve idari hususlarının denetlenmesi için Denetleme
Kurumunu görevlendirmek,                            
  ı) Bu Kanunda gösterilen ve Yüksek Kurulca verilen diğer görevleri yerine  
getirmek.                                    
                                        
  Yönetim Kurulu:                               

  Madde 10 - Yönetim Kurulu, Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında Başkan Yar-
dımcısı, Cumhurbaşkanınca seçilmiş üç üye ve bağlı kuruluşların başkanlarından 
oluşur. Yüksek Kurum Başkanının bulunmadığı hallerde Yönetim Kuruluna Başkan  
Yardımcısı baskanlık eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun toplantılarına işti-
rak eder, ancak onaylamaya katılamaz.                      
  (Değişik: 26/8/1993 - KHK - 519/5 md.;İptal:Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih  
ve E.1993/51,K.1993/53 sayılı Kararı ile)                    
                                        
  Yönetim Kurulunun görevleri: