Endeksler
                                        
                                        
                                        
         TASFİYE HALİNDEKİ BANKERLERİN TASFİYELERİNİN          
                                        
             HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2874                        
  Kabul Tarihi     : 11/8/1983                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 13/8/1983 Sayı: 18134            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22  Sayfa: 514          
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlem- 
leri hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre
tasfiyelerine karar verilmiş bankerlere, her ne ad altında olursa olsun bir ge- 
lir elde etmek üzere para yatırmış olan tasarruf sahiplerinin, bu yatırımların- 
dan doğan alacaklarının ödenmesinin çabuklaştırılmasını ve tasfiye işlemlerinin 
hızlandırılmasını düzenlemektir.                        
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre
tasfiyelerine karar verilmiş olan bankerlerin tasfiyeleri bu Kanun hükümlerine 
tabidir. Ancak,tasfiyelerine karar verilmiş olan bankerlere mevduat sertifikası,
hisse senedi, tahvil, bunlara ait faiz kuponları ve benzeri menkul kıymetler  
karşılığında yatırılan paralar ile bankerlerin tasfiye tarihine kadar olan faiz 
borçları hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.                
                                        
  Tasarrufları koruma fonu:                          

  Madde 3 - Tasfiye halindeki bankerlere para yatırmış olan tasarruf sahiple- 
rinin haklarını korumak ve takip etmek üzere tüzelkişiliği haiz bir"Tasarrufları
Koruma Fonu" teşkil olunmuştur.                         
  Fonun ilgili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Maliye Bakanlığı Fonun  
yıllık hesapları ile her türlü işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü ted- 
birleri almaya yetkilidir.                           
  Fonun yönetim ve denetim esasları, görev ve yetkileri, personelinin statüsü 
ve ücretleri ile tabi olacağı diğer esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konula-
cak olan yönetmelikte gösterilir.                        
  Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İha- 
le kanunlarına ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir.          
  5 inci madde hükümleri saklı olmak üzere, Fonun alacakları 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olu- 
nur.                                      
  Fonun işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.         
  Fon gerekli hallerde T.C. Merkez Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşla- 
rına ait personeli geçici olarak istihdam edebilir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fonun kaynakları:                              

  Madde 4 - Fonun kaynakları,                         
  a) Bu Kanunun 5 inci maddesine göre yönetilen tasfiye işlerinden elde edile-
cek hasılattan,                                 
  b) Bütçe kanunlarındaki yetkiye dayanılarak ihraç edilecek özel tertip Dev- 
let tahvillerinin hasılatından fona verilecek avanstan,             
  c) Fonun tasfiyelerini yönettiği masalara ait alacakların temliki ve menkul 
ve gayrimenkullerin rehin edilmesi suretiyle sağlanacak istikrazdan,      
  d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Maliye Bakanlığının talebi üzerine 
ve bu Bakanlıkça tespit olunacak miktar, vade, faiz ve itfa esas ve şartları da-
hilinde fona verilecek avanstan,                        
  Oluşur.                                   
                                        
  Tasfiye işlerinin yönetimi:                         

  Madde 5 - Bu Kanun kapsamına giren bankerlerin tasfiyeleri 35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri hükümlerine göre "Tasarrufları Koru-
ma Fonu" tarafından yönetilir.                         
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut tasfiye kurulları Fona bağlı  
olarak görevlerine devam eder. Fon gerekli gördüğü tasfiye kurullarını kaldıra- 
bilir, birleştirebilir.                             
  35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine göre görevli 
olan mahkemelerin görevleri devam eder.                     
                                        
  Fonun yetkileri:                              

  Madde 6 - Tasarrufları Koruma Fonu, 27/4/1983 tarihinden itibaren kaydedilen
alacaklar hariç olmak kaydıyla bankerlerden alacaklı olanların, sıra cetvelinde 
yer alan ve bu Kanunun kapsamına giren kesinleşmiş alacaklarına karşılık olmak 
üzere, tasfiye sonucu beklenmezsizin her banker itibariyle alacaklı başına ana- 
para alacaklarını ve her halükarda 200 000 lirayı aşmamak kaydıyla, Bakanlar Ku-
rulunca tespit olunacak esas ve şartlar dahilinde bankalar nezdinde mevduat he- 
sapları açtırabilir.                              
  Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihten sonra kaydedilen ala- 
cakları da kayıt sonuçlarına göre fıkra kapsamına alabilir.           
  Fon, birinci fıkraya göre açtırılan hesaplar karşılığında alacaklılar yeri- 
ne alacaklı sıfatıyla tasfiye masasına iştirak eder.              
  Birinci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılmasında aynı kişinin bir banker- 
den olan müteaddit alacakları tek bir alacak olarak nazara alınır.       
  Şu kadar ki; alacaklıların eş, usul, füru ve kardeşlerinden ciro veya temlik
suretiyle edindikleri her alacak, (ciro veya temlik edenin aynı bankerdeki mute-
addit alacakları tek alacak olmak kaydıyla) ayrı alacak sayılır.        
  Fon, tasfiye işlerini yürütürken alacaklıların haklarının ödenmesini hızlan-
dırmak amacı ile gerektiğinde bankerin tasfiye masasına dahil alacaklarını tem- 
lik, menkul veya gayrimenkullerini rehin edebilir. Bakanlar Kurulu bu suretle  
sağlanacak krediler ile ilgili senetlerin ve vesikaların Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası tarafından reeskonta tabi tutulmasına karar verebilir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bütçeleştirme:                               

  Madde 7 - Bu Kanuna göre yapılacak işlemlerin ve tasfiye sonunda bankerin  
mal varlığının borçlarını karşılama oranına göre her alacaklının bulunan alacağı
ile bu Kanun uyarınca açılan hesap arasında ortaya çıkan farkların gerektirdiği 
meblağları gereğine göre Bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.                                   
                                        
  Ceza hükümleri:                               

  Madde 8 - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 14 üncü maddesi uyarınca geçersiz sayı-
lan tasarruflardan yararlananlar, geçersiz tasarrufa konu olan mal ve hakları, 
daha önce beyanda bulunmaş olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Kanunun yayımlan-
dığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ilgili tasfiye kuruluna beyan etmekle  
yükümlüdürler.                                 
  Kararnamenin anılan maddesine göre geçersiz sayılan tasarruflardan yararla- 
nanlardan, geçersiz tasarrufa konu olan alacaklarını ilgili bankerin tasfiye  
masasına yazdırmış olanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir
ay içinde söz konusu alacaklarını tasfiye kuruluna başvurup sildirmeleri, daha 
önce bu nitelikteki alacaklarını kısmen veya tamamen tasfiye kurulundan alanla- 
rın da aynı süre içinde tahsil ettikleri miktarın tamamını geri vermeleri zorun-
ludur.                                     
  Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yükümlülük ve zorunlulukları yerine getirme-
yenler hakkında, üç yıldan on yıla kadar hapis ve geçersiz tasarrufa konu olan 
alacak miktarının beş katı ağır para cezası hükmolunur.             
  Bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra geçersiz tasarrufa konu olan alacağı-
nı ilgili bankere ait tasfiye masasına yazdıranlar ile silinmeye tabi alacağını 
tahsil edenlere hükmolunacak hapis cezası altı yıldan, para cezası da geçersiz 
tasarrufa konu olan miktarın on katından az olamaz.               
                                        
  Uygulanacak diğer hükümler:                         

  Madde 9 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile ek ve değişiklikleri ve genel hükümler uygulanır.          

  Geçici Madde 1 - (2874 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir,) 
  Bu Kanunla kurulan Tasarrufları Koruma Fonunun teşkilatlanması tamamlanınca-
ya kadar Fonun yönetim ve temsili hususunda bir bankayı görevlendirmeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.                               
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)