Endeksler
                                        
                                        
         ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLİ         
        EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI         
             VE SATILMASI HAKKINDA KANUN              
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2866                         
  Kabul Tarihi     : 25/7/1983                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/7/1983 Sayı: 18117             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 469           
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Milli Egitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve ku-
rumlarda kullanılan bazı basılı evrakın, Milli Eğitim Bakanlığınca belli stan- 
dart örneklere göre düzenlenmesini, bastırılmasını ve satılmasını sağlamaktır. 
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda 
kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve diploma def- 
terleri, diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgeler ile ilgili hükümleri   
kapsar.                                     
                                        
  Basılı evrakın, bastırılması ve satılması hakkı               

  Madde 3 - Resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile yaygın 
eğitim kurumlarında kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf  
geçme ve diploma defterleri ile diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgelerin 
bastırılması ve satılması hakkı, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Milli Eğitim 
Bakanlığı, bu hakkını Milli Eğitim Bakanlığı Vakfına devredebilir.       
                                        
  Muafiyet                                  

  Madde 4 - Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Vakfınca bastı-
rılan ve sattırılan üçüncü maddede adı geçen basılı evrakın geliri, her türlü  
vergi, resim ve harçtan muaftır.                        
                                        
  Ceza hükümleri                               

  Madde 5 - Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı veya
Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı dışında, bu Kanun kapsamına giren basılı evrakı,  
basmak veya satmak veya satın almak yasaktır.                  
  Bu yasaklara aykırı davrananlar, fiilleri başka bir suçu oluştursa bile, ay-
rıca, ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır- 
lar.                                      
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 6 - Üçüncü maddede yazılı evrakın şekli, nitelikleri, düzenlenmasi,  
basılması, satılması, fiyat tespiti ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer 
hususlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Milli Eği-
tim Bakanlığınca çıkarılacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak bir yönetmelikle  
belirlenir.                                   
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - (2866 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
  Bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı basılı evrakı ellerinde bulunduranlar, 
bunların cins ve miktarını 1 Ekim 1983 tarihine kadar, Milli Eğitim Bakanlığına 
bildirirler.                                  
  Milli Eğitim Bakanlığı her yıl en geç Ekim ayında, bir eğitim - öğretim yılı
içinde hangi basılı evrakın Bakanlıkça veya diğer kurum ve kuruluşlarca veya  
gerçek kişilerce basılıp satılabileceğini veya satın alınabileceğini yayımlar. 
Ancak bu süre 1 Ekim 1988 tarihini aşamaz.                   
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                   5902-1                   
                                        
                                        
                                        
                                        
       2866 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
                                        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
------------ ---------------------------------------------- ---------------- 
                                        
  3520               -              10/2/1989   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5902-2