Endeksler
                                        
                                        
                                        
         TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ         
                 HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası     : 2859                        
  Kabul Tarihi      : 23/6/1983                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 25/6/1983 Sayı: 18088            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 436          
                                        
  Yenileme                                  

  Madde 1 - Teknik nedenlerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden ve-
ya eksikliği görülen ve en az bir mevki veya ada biriminde zemindeki sınırları 
gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen tapulama ve kadastro paftaları,
bu Kanun hükümlerine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve ilgili 
bakanın onayı ile yenilenir. Buna göre tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapı- 
lır.                                      
                                        
  İlan                                    

  Madde 2 - Yenilemeye tabi tutulacak birimlerin ilçe, köy veya mahallesi,mev-
kii, pafta ve ada numaraları en az bir ay önce Resmi Gazetede, bölge merkezinde 
ve bölgenin bağlı bulunduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur,ayrıca
Ankara ve İstanbul'da çıkan günlük birer gazetede ve radyo ile ilan olunur.   
                                        
  Yetki ve uygulanacak hükümler                        

  Madde 3 - Yenileme işlemi, il ve ilçe belediye sınırları içinde 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunundaki, bunun dışında kalan yerlerde 766 sayılı  
Tapulama Kanunundaki usul ve esaslara ilişkin hükümlere uyularak kadastro veya 
tapulama müdürlüklerince yerine getirilir. Bu müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yetkili kılınacak müdürlüklerce yenileme iş-
lemi yapılır.                                  
                                        
  Yenilemenin esasları                            

  Madde 4 - Yenileme yalnız teknik çalışmaları kapsar. Tapu siciline geçmiş  
veya geçmemiş mülkiyet ve mülkiyete ilişkin haklar inceleme konusu yapılamaz.  
  Yenileme işlemi sırasında ilk kadastro veya tapulamanın tahdit ve tespit  
ettiği parsel sınırlarına itibar olunması esas alınır.             
  Parselin zemindeki sınırları değişmemiş ise ölçümleme sonunda yeni bulunan 
değerler aynen kabul edilir.                          
  Parselin zemindeki sınırları değişmiş veya işaretsiz ise ilk kadastro veya 
tapulamanın pafta ve fenni belgelerinden yararlanılarak sınırlar tespit edilir. 
  Parsel sınırlarının tespit edilmemesi halinde yol, dere ve benzeri tabii ve 
suni tesislerle çevrili parseller topluluğu bir bütün olarak ele alınır. Bu top-
luluk içindeki parsellerin konumu dikkate alınarak yüzölçümü farklılıkları her 
bir parselin sicilindeki yözölçümü ile orantılı olarak bütün parsellere dağıtıl-
mak suretiyle dengelenir. Bu işlemler sırasında parseller içindeki mevcut daimi 
yapı ve tesislerin                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
aynı parsel içerisinde bırakılması, hak sahiplerinin birbirleri ile uyuşmazlık 
çıkarmadan kabullendikleri yerleşme biçimlerinin olduğu gibi muhafazası göz-  
önünde bulundurulur. Bu topluluk içindeki sınırları değişmemiş parseller denge- 
lemeye dahil edilmeyip haklarında üçüncü fıkra hükmü uygulanır.         
                                        
  İtiraz ve davalar                              

  Madde 5 - Yenileme tespitlerine yapılacak itirazlar ve komisyon kararlarına 
karşı açılacak davalar 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 766 sayı-
lı Tapulama Kanununun ilgili hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, tapulama 
mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde, tapulama komisyon kararlarına karşı açıla- 
cak davalar, o mahallin asliye hukuk mahkemelerince, 766 sayılı Tapulama Kanunu 
hükümleri uyarınca çözümlenir.                         
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 6 - Yenilemenin yapılış biçimi ve uygulanacak teknik yöntemler bu Ka- 
nunun yayımından itibaren üç ay içerisinde hazırlanıp Resmi Gazetede yayımlana- 
cak bir yönetmelikle düzenlenir.                        
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.