Endeksler
                                        
                                        
                                        
            KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU               
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2857                        
  Kabul Tarihi      : 23/6/1983                     
  Yayımlandığı R:Gazete : Tarih: 25/6/1983 Sayı: 18088            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 434           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
            düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kan ve kan ürünlerine ilişkin esasları düzenle- 
mektir.                                     
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, kan ve kan ürünleri hizmetlerini yürüten kamu kurum ve 
kuruluşları ile bu alanda faaliyette bulunan gerçek kişileri ve özel hukuk tüzel
kişilerini kapsar.                               
  Genel esaslar:                               

  Madde 3 - Kan ve kan ürünlerine ilişkin genel esaslar şunlardır.      
  a) Kan temininde bağış yolu esas olmakla birlikte gerektiğinde ücretle de  
alınabilir.                                   
  b) Kan alınmasında, kan ve kan ürünlerinin verilmesinde verici ve alıcının 
sağlığının tehlikeye düşürülmemesi ve korunması esastır.            
  c) Kan alınması, kan ve kan ürünlerinin verilmesi hekim denetiminde ve gö- 
zetiminde yapılır.                               
  d) Kan ve kan ürünleri ile test serumlarının sağlanması, üretimi, depolan- 
ması, dağıtımı ve kullanılmasının ve bu alanda kullanılacak araç ve gerecin te- 
mininin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının gözetim ve denetiminde yapılması ve
kan temininde gerekli her türlü özendirici tertip ve tedbirlerin alınması esas- 
tır.                                      
  e) Kan ve kan ürünleriyle ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların  
bu işle görevli birimleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan plana
göre kurulur ve aynı Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak çalışırlar.  
  f) Tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde kan merkezi, Sağlık ve Sosyal  
Yardım Bakanlığının tespit edeceği diğer hastanelerde kan merkezi veya kan is- 
tasyonu açılması zorunludur.                          
  g) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişileri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan- 
lığından izin almak ve aynı Bakanlıkça belirlenen esaslara uymak kaydıyla sadece
test serumu, plazma ve plazma ürünleri üretim faaliyetinde bulunabilirler.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h) Kan ve kan ürünleri ile ilgili yürütmekte olduğu hizmetleri geliştirmek 
amacıyla Türkiye Kızılay Derneğine imkanlar ölçüsünde Devletçe mali ve personel 
desteği sağlanır.                                
                                        
  Görev ve yetki:                               

  Madde 4 - Üçüncü maddede belirtilen esaslar doğrultusunda, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının bu Kanuna göre görev ve yetkileri şunlardır.        
  a) Kan ve kan ürünleri ile ilgili kuruluşların ülke çapında planlama ve or- 
ganizasyonunu yapmak, bu kuruluşları açmak veya açtırmak veya açılmasına izin  
vermek,                                     
  b) Kan ve kan ürünlerine ilişkin kan merkezi veya istasyonlarının her çeşit 
laboratuvar veya üretim yerlerinin niteliklerini, hizmet alan ve ilişkilerini, 
ücret tarifelerini, personel, araç - gereç ve hizmet standartlarını ve çalışma 
esaslarını belirlemek,                             
  c) Kan ve kan ürünleri alanında faaliyette bulunan gerçek ve tüzelkişileri 
denetlemek ve kontrol altında tutmak,                      
  d) Kanla ilgili gönüllü faaliyetleri teşvik etmek ve verici bulunması için 
eğitim dahil gerekli organizasyonu sağlamak, bu amaçla çalışan kuruluşlarla iş- 
birliği yapmak gerekli görülen hallerde personel, araç ve gereç ile her türlü  
yardım temin etmek,                               
  e) Olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde lüzumlu 
olacak kan ve kan ürünleri ve bunlar için gerekli malzemenin ülke çapında stok- 
lanmasını organize etmek, bunun için depolama tesislerini kurmak veya ilgili ku-
ruluşlar tarafından kurulmasını sağlamak,                    
  f) Kan ve kan ürünlerinin israfını önleyici tedbirleri almak ve aldırmak.  
                                        
  Kan ve Kan Ürünleri Danışma Kurulu:                     

  Madde 5 - Kan programını tespit etmek, sağlık planlamasına uygun olarak kan 
ve kan ürünleri çalışma ve uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak ve bu ko- 
nuda karşılaşılan sorunların çözüm yollarını belirlemek amacıyla istişari mahi- 
yette görüşlerini bildirmek üzere Kan ve Kan Ürünleri Danışma Kurulu kurulmuş- 
tur.                                      
  Bu Kurul, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Te- 
davi Hizmetleri Genel Müdürü ve Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kuru-
mu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara'daki tıp fakültelerinin birer temsilci-
si, Türkiye Kızılay Derneği ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kan ve kan 
ürünleri alanında seçilen uzman üçer temsilciden oluşur.            
  Kurul yılda en az iki defa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çağrısı ile 
toplanır. Olağanüstü hallerde Kurul her zaman toplantıya çağrılabilir.     
  Kurulun çalışma esas ve usulleri bir yönetmelikle tespit edilir.      
                                        
  Yataklı tedavi kurumlarının kan ve kan ürünlerine ilşkin yükümlülükleri :  

  Madde 6 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirlenen yataklı tedavi ku-
rumları aynı Bakanlıkça tespit edilen seviyelerde kan ve kan ürünleri stok et- 
mekle yükümlüdürler. Hastaların kan ve kan ürünleri ihtiyaçı bu stoktan karşıla-
nır.                                      
                                        
  Denetleme esasları:                             

  Madde 7 - Kan ve kan ürünleri ile ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuru- 
luşlar yılda en az iki defa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca denetlenir. Bu 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
denetlemelerde tespit edilen aksaklıklar, ilgili kurum ve kuruluşlarca derhal  
giderilir. İkinci defa yapılan denetlemelerde aynı aksaklıkların devam ettiğinin
tespiti halinde,sorumlular hakkında idari ve cezai kovuşturma işlemleri yapılır.
                                        
  Yönetmelik:                                 

  Madde 8 - Kan ve kan ürünleri ile ilgili kuruluşların, tanımları,açılmaları,
çalışmaları, idari ve teknik denetimleri ile bu Kanunun uygulama esas ve usulle-
ri, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak ve Resmi Gaze-
tede yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.                 
                                        
  Özel kan merkezlerinin tasfiyesi:                      

  Geçici Madde 1 - (2857 Sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
                                        
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Sigorta- 
lar Kurumu, tıp fakülteleri, Türkiye Kızılay Derneği ile sağlıkla ilgili kamu  
kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerce  
açılmış bulunan kan merkezleri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay
içinde sahipleri tarafından tasfiye edilirler. Bunlar tasfiye edilinceye kadar, 
faaliyetlerine devam ederler.                          
                                        
  Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde bu  
merkezlerin işler haldeki araç ve gereçleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
satın alınabilir.                                
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 9 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürürtür.