Endeksler
                                        
                                        
           DENİZ MENSUPLARINA MAHSUS YEMEK BEDELİ          
                 HAKKINDA KANUN (1)               
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2852                       
  Kabul Tarihi      : 27/11/1935                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 3/12/1935 Sayı: 3172            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 17 Sayfa: 37           
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 26/6/1973-1777/1 md.)                  
  Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluşunda bulunan gemilerde görevli subay ve ast- 
subaylara aşağıda hizalarında gösterilen aylık yemek bedeli, görevin yapıldığı 
tarihi izleyen aybaşında maaş ile birlikte ödenir. Mali yılın 12 nci ayına ait 
ödemeler bu ayın sonunda yapılır.                        
                                        
                                  TL.     
                                 -------    
  Donanma komutanına                       300     
  Filo komutanlarına, eşidi yüzer birlik komutanları ile donan-        
  ma komutanlığı kurmay başkanına                 250     
  Komodorlara ve birlik komutanları ile donanma, filo ve komo-        
  dorluk başçarkçılarına                     200     
  Gemi komutanlarına ve gemi başçarkçılarına           175     
  Subaylara                            150     
  Astsubaylara                          100     
                                        
                                        

  Madde 2 - Rütbesinin gayrimüsaid olması dolayısile vekaleten vazife gören- 
lere de asılları gibi birinci maddedeki yemek bedelleri verilir.        
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 26/6/1973-1777/1 md.)                  
  Gemilerin fabrika ve havuz onarımlarında bulundukları süreler içerisinde  
yemek bedeli ödenmez.                              
                                        

  Madde 4-7 - (Mülga: 26/6/1973-1777/2 md.)                  
                                        

  Madde 8 - Her ne suretle olursa olsun gemide bilfiil bulunmıyanlara yemek  
bedeli tahakkuk ettirilmez.                           
                                        

  Madde 9 - (Değişik: 26/6/1973-1777/1 md.)                  
  Gemilerin, yabancı ülkeler limanlarında bulundukları süreler içerisinde   
yemek bedeli iki katı olarak ödenir.                      
--------------------------------------------                  
(1) Bu Kanunda geçen kurs yemek bedellerine ait hükümler, 29/5/1946 tarih ve  
   4909 sayılı Kanunun 2. maddesi ile ilga edilmiştir.            
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - Kurs yemek bedeli, kurslar faaliyet halinde iken verilir.    
                                        

  Madde 11 - Aynı zamanda iki yerden yemek bedeli verilmez. Çoğu verilir.   
                                        

  Madde 12 - Manevra ve her nevi tatbikat için başka bir gemide bulunanlara, 
varsa asıl vazifesine aid yemek bedeli, yoksa gemi subaylarına verildiği gibi  
yemek bedeli verilir.                              
                                        
  (İkinci cümle mülga: 26/6/1973-1777/2 md.)                 
                                        

  Madde 13 - Vazifeten gemilerde ve kurslarda bulunanlardan seyahat veya ika- 
met yevmiyesi alanlara yemek bedeli verilmez.                  
                                        

  Madde 14 - (Değişik: 26/6/1973-1777/1 md.)                 
  Yemek bedeli her türlü vergiden muaf olduğu gibi bundan hiçbir nam altında 
kesinti yapılamaz.                               
                                        

  Madde 15 - 659 sayılı kanun ile buna müzeyyel 2022 sayılı kanun mülgadır.  
                                        

  Geçici Madde 1 - (2852 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup 
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  1492 sayılı kanun mucibince tasfiyeye tabi tutulacak Gedikli Zabitlerden  
halen harb ve muavin gemilerde çalışanlar, tasfiyeye tabi tutulacakları tarihe 
kadar altıncı sınıf ve madunu askeri memurlar gibi yemek bedeli alırlar.    
                                        

  Madde 16 - Bu kanunun tatbik sureti bir nizamname ile tayin olunur.     
                                        

  Madde 17 - Bu kanun, neşri tarihini takib eden ayın başından muteberdir.  
                                        

  Madde 18 - (Değişik: 26/6/1973-1777/1 md.)                 
  Bu Kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2852 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞiŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
                      ------------------------------   
  Yürürlükten Kaldırılan                           
 Kanun veya Kanun Hükümleri          Tarihi  Sayısı  Maddesi    
------------------------------------------  ------  ------  -------    
27/11/1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunda                     
geçen kurs yemek bedellerine ait hükümler  29/5/1946  4909    2     
                                        
27/11/1935 tarih ve 2852 sayılı                         
Kanunun 4,5,6 ve 7. maddeleri ile                        
12. maddenin ikinci cümlesi         26/6/1973  1777    2     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        2852 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
             YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
  Kanun                          Yürürlüğe      
  No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi     
 -------  ---------------------------------------    ------------     
 4909            -               7/6/1946      
 1777            -               1/8/1973