Endeksler
                                        
                                        
                                        
          TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR,         
         HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE        
           MUHARİP GAZİLER DERNEKLERİ HAKKINDA KANUN         
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2847                         
  Kabul Tarihi     : 16/6/1983                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 18/6/1983 Sayı: 18081             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 425            
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik mes- 
leğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal 
ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle kuracakları Türkiye Emekli    
Subaylar, Türkiye Emekli Astsubaylar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri ile Türkiye Muharip Gaziler derneklerinin tabi olacakları esas ve   
usulleri düzenler.                               
                                        
  Kurucular                                  

  Madde 2 - Bu Kanuna tabi derneklerden:                   
  a) Türkiye Emekli Subaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik  
veya maluliyet nedeniyle ayrılan subaylar,                   
  b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli- 
lik veya maluliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman jandar- 
ma çavuşlar,                                  
  c) Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği; harp ve va- 
zife malulü olanlar,                              
  d) Türkiye Muharip Gaziler Derneği; savaşa katılanlar.           
  Tarafından kurulur.                             
                                        
  Tüzelkişilik kazanma                            

  Madde 3 - Bu Kanuna göre kurulacak derneklerin tüzükleri, Milli Savunma Ba- 
kanlığınca incelenip, gerekiyorsa ilave ve ek değişiklikler yapıldıktan ve son 
şeklini aldıktan sonra İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığınca  
Dernekler Kütüğüne kaydedilen dernek, kayıt tarihinde tüzelkişilik kazanır.   
  Son şeklini alan tüzük, kayıt tarihi ile birlikte kuruculara tebliğ edilir. 
  Tüzüklerde yapılacak değişiklikler hakkında da aynı yöntem uygulanır.    
                                        
  Üye olabilecekler                              

  Madde 4 - (Değişik: 6/11/1996-4204/1 md.)                  
  2 nci maddeye göre kurulacak derneklerden;                 
  a) Türkiye Emekli Subaylar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olan- 
lar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri,                   
  b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip   
olanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri,                 
  c) Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, bu Derneği
kurma hakkına sahip olanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri, şehitlerin  
dul ve yetimleri,                                
  d) Türkiye Muharip Gaziler Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olan- 
lar, Kuvayı Milliye'ye katılanlar, savaş ilan edilmemiş olsa bile savaşa katı- 
lanlar, işgal kuvvetlerine karşı çarpışanlar, çatışmaya taraf olan bir devletin 
silahlı güçlerine karşı savaşanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri,    
  Üye olabilirler.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurucu ve üye olamayacaklar                         

  Madde 5 - Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik hakkı kazanmadan istifa   
edenler (savaşanlar hariç), mahkeme kararı ile çıkarılanlar,disiplinsizlik veya 
ahlaki nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar,bu Kanuna tabi dernekleri ku- 
ramaz ve üye olamazlar.                             
                                        
  Yasaklar                                  

  Madde 6 - Bu Kanunla kurulması öngörülen derneklerin dışında; aynı amacı  
güden, bu derneklerin isimleriyle veya bunların isimlerinin baş ve sonuna ekler 
yaparak veya asker, gazi, muharip, askeri okul adlarını veya benzeri isimleri  
kullanarak dernek kurulamaz.                          
                                        
  Kamu yararına çalışma                            

  Madde 7 - Bu Kanuna göre kurulan dernekler kamu yararına çalışan dernekler- 
den sayılırlar. Bu derneklere yardım yapılabilmesi için ayrıca Milli Savunma  
Bakanlığı Bütçesine ödenek konulabilir.                     
                                        
  Derneklere ilişkin hükümlerin uygulanması                  

  Madde 8 - Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ile  
Türk Medeni Kanununun dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.         
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 9 - Bu Kanunda gösterilen derneklerin,yurt dışındaki aynı amacı güden 
dernekler tarafından düzenlenen toplantılara katılmalarına izin verilmesi ve  
benzeri yabancı dernek temsilcilerinin Türkiye'ye davet edilmesi,bu toplantılar 
ile yurt içi ve yurt dışı tanıtma faaliyetlerinden uygun görülenlerin giderle- 
rinin hangi ölçüde karşılanacağı hususları ile ilgili usul ve esaslar, üyelerin 
ulusal bayramlarda ve kurtuluş günlerinde giyecekleri kıyafetlerin şekli taka- 
bilecekleri madalya ve benzeri alametlerin neler olacağı, Milli Savunma Bakan- 
lığınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.                  
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen bir ay içerisinde,Milli 
Savunma ve İçişleri bakanları halen mevcut derneklerin yönetim kurullarından,  
mensuplarının tabi olduğu statüyü dikkate alarak yeni kurulacak derneklerin ku- 
rucu heyetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu süre içinde der-  
nekler, kurucu heyette görev alacak kişileri belirlemez veya bildirilenler ge- 
rekli nitelikleri haiz olmaz yahut sayısı yediden az olursa, yetkili bakanlar  
kurucu heyetleri doğrudan oluşturur.                      
  Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, Dernekler Kanununa ve bu Kanunda  
öngörülen esasları dikkate alarak yeni kurulacak derneklerin tüzüklerini hazır- 
layıp iki ay içinde Milli Savunma Bakanlığına vermek zorundadır. Milli Savunma 
Bakanlığı tüzükleri inceleyip, kanuna uygunluğunu sağlayarak, nihai şeklini   
verir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 2 - Mevcut dernekler, geçici 1 inci maddeye göre yeni dernekle-
rin kurulma işlemlerinin tamamlanmasını izleyen üç ay içinde genel kurullarını 
toplayıp üyelerinin tabi olduğu statülerini dikkate alarak, yeni kurulan dernek-
lerden birine intibak ve mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulacak derneklerden
bir veya birkaçına intikali hususunda gerekli kararı almak zorundadır. Belirle- 
nen sürede bu kararı almayan dernekler süre bitiminde infisah etmiş sayılır. Bu 
derneklerin mal varlıkları bu Kanuna göre kurulan derneklerden Milli Savunma ve 
İçişleri bakanlarınca uygun görülecek bir veya birkaçına intikal ettirilir.   
                                        
  Mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulan derneklerden bir veya birkaçına in-
tikali için karar alınmasında üyelerinin statü ve miktarı gözönünde bulunduru- 
lur.                                      
                                        
  İltihak suretiyle veya infisah etmiş sayılarak tüzelkişilikleri sona eren  
derneklerin üyeleri, tabi oldukları statüye göre yeni kurulan derneklere yeniden
üye kaydedilir.                                 
                                        

  Geçici Madde 3 - Üyelerin nitelikleri ve kuruluş amaçları bakımından geçici 
2 nci maddeye göre iltihak kararı alması veya infisah etmiş sayılması mümkün ol-
mayan ancak tüzüklerinde belirlenen amaç ve kullandıkları isimler bakımından bu 
Kanun esaslarına aykırı durumda olan dernekler, bu Kanunun yayımını izleyen bir 
ay içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildi- 
rilir. Dernekler bu bildirimden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri 
yaparak tüzüklerindeki Kanuna aykırılıkları gidermek zorundadır. Belirlenen sü- 
rede gerekli değişiklikleri yapmayan dernekler, süre bitiminde infisah etmiş sa-
yılır ve Dernekler Kanununa göre tasfiye edilir.                
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 10 - Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 5864-1                     
                                        
                                        
     2847 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
 Kanun                           Yürürlüğe      
 No      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
---------   ----------------------------------------  ----------------    
 4204            ---              12.11.1996     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               5864-2