Endeksler
                                        
                                        
       BOR TUZLARI,TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE            
       NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ,           
        LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ             
           İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN (1)               
                                        
                                        
  Kanun Numarası        : 2840                    
  Kabul Tarihi         : 10/6/1983                  
  Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 13/6/1983 Sayı: 18076        
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 5 Cilt: 22 Sayfa : 396       
                                        
  Amaç                                    
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; "2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hak- 
kında Kanun" la kamu kuruluşlarına devredilen maden haklarını yeniden düzenle- 
mektir.                                     
  Devlet eliyle işletilecek madenler                     

  Madde 2 - (Değişik birinci cümle:16/2/1994-3971/1 md.)           
  Bor tuzları,uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet  
eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve  
özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir.      
  Kamu kuruluşlarına devir işlemleri                     

  Madde 3 - Bor tuzları ve asfaltit sahaları ile bu Kanuna ekli listede yer  
alan linyit ve demir sahalarının ilgili kamu kuruluşuna devir işlemleri 2172  
sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun devirle ilgili hükümleri 
çevçevesinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ta- 
mamlanır.                                    
  İade edilecek madenler                           

  Madde 4 - 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereği  
ilgili kamu kuruluşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Kanu-
na ekli listede belirtilenler dışında olup kamu kuruluşu uhdesine geçmiş maden 
sahaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat edildiği takdirde eski sahiplerine iade  
edilir.                                     
  İade işlemleri                               

  Madde 5 - Eski sahiplerine iade edilen sahalar için kendilerine ödenen veya 
adlarına bankaya bloke edilen tazminatların tamamı, sahaların iadesinden önce  
ilgili kamu kuruluşuna geri verilir.                      
  İade edilecek maden sahaları; sahanın halihazır durumu, rezerv ve üretimi, 
saha içindeki hak ve yükümlülükler, kamu kuruluşunca yapılmış ve itfa edilmemiş 
-------------------                               
(1) 15 Haziran 1985 tarih ve 3213 sayılı "Maden Kanunu" nun 49. maddesi, bu Ka- 
  nunun hükümlerini saklı tutmakla beraber, 3213 sayılı Kanunun yürürlüğe   
  girdiği 15 Haziran 1985 tarihinden sonra bulunacak bor, trona ve asfaltit  
  madenlerinin aranması ve işletilmesinin kendi hükümlerine tabi olacağını  
  hükme bağlanmış bulunmaktadır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
masrafların kamu kuruluşuna ödeme şekli ve diğer hususlarda Bakanlıkça belirle- 
necek esaslara göre eski sahiplerine iade edilir.                
  İade işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamla-
nır.                                      
  Süresi içinde iadesi talep edilmeyen sahalar ilgili kamu kuruluşunun uhde- 
sinde kalır.                                  
  Tamamlanmayan işlemlerin iptali                       

  Madde 6 - 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereği  
ilgili kamu kuruluşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Kanu-
na ekli listede belirtilenler dışında kalanlar için 2172 sayılı Devletçe İşleti-
lecek Madenler Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işlemler iptal   
edilmiştir. Bu sahalar hakkında 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uygulanır.  
  Süreler, terkin ve tescil işlemleri                     

  Madde 7 - Eski sahibine iade adilen sahalar için 2172 sayılı Devletçe İşle- 
tilecek Madenler Hakkında Kanun gereğince çıkarılan kararnamelerin yürürlüğe  
girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen ve 6309 sa- 
yılı Maden Kanununa göre verilmiş olan süreler dikkate alınmaz. Bu sahalar üze- 
rinde eski ruhsat sahiplerinin hakkı mahfuz olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği  
tarihten itibaren işlemeye başlar.                       
  İade işlemi tamamlanan sahalar için maden siciline ilgili kamu kuruluşu adı-
na konmuş bulunan kayıt terkin edilerek gerekli tescil işlemi tamamlanır.    
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 8 - a) 4/10/1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler  
Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile bu madde gereğince çıkarılan kararnameler  
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
  b) 4/10/1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Ka-
nunun diğer hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay  
sonra yürürlükten kalkar.                            

  Geçici Madde 1 - (10/6/1983 tarih ve 2840 sayılı Kanunun numarasız geçici  
maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                
  Bor tuzları sahalarında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, 
bakiye yığını, cüruf stokları ve pasalar üzerinde bunları çıkaranların her tür- 
lü hakları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onsekiz ay içinde so- 
na erer ve ilgili kamu kuruluşunun uhdesine geçer. (1)             
  Yürürlük                                  

  Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
--------------------------                           
(1) 15 Haziran 1985 tarih ve 3213 sayılı "Maden Kanunu" nun Geçici 7. maddesi- 
   ne göre "2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer alan bor tuzları sahala-
   rında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, bakiye yığınları,
   cüruf stokları ve pasalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü hakları 
   için belirtilen 18 aylık pasa değerlendirme süresi, 1986 Aralık ayı sonu  
   olarak değiştirilmiş ve hakları ihya edilmiştir. Adı geçen malzemelerin  
   nakliyeleri, ödenecek Devlet hakkı ile madencilik fon katkısı ve yapılacak 
   beyanlar bu Kanun hükümlerine tabidir."                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       KAMU KURULUŞLARI UHDESİNDE KALACAK LİNYİT VE DEMİR         
                SAHALARI                     
                                        
Sıra                                      
No.        Bulunduğu İl:             Saha No.:       
-------   --------------------------------  ------------------------------ 
       A. KÖMÜR SAHALARI                         
       MUĞLA                               
 1      (Yatağan)              AR 46/20 (Sicil. 1176)    
 2       "                 İR. 488            
 3       "                 İR. 852            
 4       "                 Sİcil. 1666          
 5       "                 Sicil. 1745          
 6       "                 İT. 9929           
 7       "                 İR. 237 (AR. 40/16)      
 8      (Turgut)               İT. 5914           
 9      (Milas)               PRT. 610           
10       "                 Sicil. 1624          
11       "                 AR. 49/269 (Sicil. 1670)   
12      (Ören)                AR. 15935 (İT. 10958)     
       MANİSA                               
13      (Soma)                İİ. 234            
14       "                 İİ. 268            
15       "                 İR. 195            
16       "                 İR. 234            
17       "                 İR. 275            
18       "                 İR. 639            
19       "                 AR. 142/5 (PRT. 1879)     
20       "                 AR. 43/10 (Sicil. 1616)    
21       "                 PRT. 577           
22       "                 PRT. 367           
23       "                 İR. 109 (AR. 43/22)      
24       "                 PRT. 1216           
       ANKARA                               
                                        
25      (Beypazarı)             İİ.221            
26       "                 AR. 5587 (Sicil. 1529)    
27       "                 İR. 244            
28      (Nallıhan)              İR. 105            
29       "                 İR. 370            
       BURSA                               
30      (Orhaneli)              İR. 196            
31       "                 İR. 500            
32       "                 İR. 876            
33       "                 PRT. 249           
34       "                 İT. 4290           
35       "                 İT. 12179           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Sıra                                      
No.        Bulunduğu İl:           Saha No.:         
--------  ------------------------------- ----------------------------------- 
36     (Orhaneli)            İT. 5090              
37       "              PRT. 98               
38       "              İR. 868               
39       "              PRT. 345              
40     (Keles)             İR. 672               
41       "              PRT. 319              
42       "              İT. 11847              
43       "              İT. 10128              
44       "              İT. 10368              
45       "              İT. 10241              
46       "              İT. 11923              
      SİVAS                                
47     (Kangal)             AR. 55/260 (Sicil. 1615)      
48       "              PRT. 1825              
49       "              PRT. 2119              
50       "              PRT. 294              
51       "              PRT. 1827              
      BİNGÖL                                
52     (Karlıova)            İR. 851               
53       "              PRT. 1830              
      KONYA                                
54     (Ilgın)             İR. 727               
      BOLU                                 
55     (Göynük)             İR. 50               
56       "              İİ. 156               
      ÇANAKKALE                              
57     (Çan)              İİ. 253               
58       "              İİ. 197               
59       "              PRT. 394              
60       "              PRT. 616              
61       "              PRT. 1753              
      ÇORUM                                
62     (Osmancık)            İR. 582               
      B. DEMİR SAHALARI                          
      MALATYA                               
 1  Hekimhan - Deveci           İİ. 282               
 2  Hekimhan - Karakuz          İİ. 263               
   ADANA                                   
 3  Feke-Attepe              PRT. 28               
 4  Feke - Attepe             İT. 5253              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                5840-1                     
                                        
        2840 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
Kanun                               Yürürlüğe  
No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi 
--------------------------------------------------------------------------------
3971                ---              19/2/1994  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              5840-2