Endeksler
          UMUMİ MUVAZENEDEN MAAŞ VEYA ÜCRET ALAN           
           BAYTARLARIN MAHALLİ İDARE VE BELEDİYE           
          BAYTARLIK İŞLERİNİ DE GÖREBİLECEKLERİNE           
               DAİR KANUN                    
                                        
  Kanun Numarası       : 2839                     
  Kabul Tarihi        : 25/10/1935                  
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 1/11/1935 Sayı: 3145          
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 804         

  Madde 1 - Umumi muvazeneden maaş veya ücret alan baytarlar, Ziraat Vekale- 
tinin muvafakati şartile, mahalli idare ve belediyelerin baytari işlerini de  
görebilirler. Bu hizmetlerinden dolayı kendilerine mahalli idare ve belediye-  
lerce ayrıca bir ücret verilir.                         

  Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 3 - Bu kanunun ahkamını icraya Dahiliye, Maliye ve Ziraat Vekilleri  
memurdur.