Endeksler
                                        
          TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ          
                 HAKKINDA KANUN (1)               
                                        
  Kanun Numarası    :2834                         
  Kabul Tarihi     :21/10/1935                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 2/11/1935 Sayı: 3146             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 792            
                                        

  Madde 1 - 7 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 238/30 md.)              

  Madde 8 - Tarım satış kooperatiflerile birliklerinin ortaklık payları rehin 
veya haczedilmiyeceği gibi başkalarına da devredilemez.             

  Madde 9 - 10 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 238/30 md.)              

  Madde 11 - Tarım satış kooperatiflerinin veya birliklerinin para ve malla- 
rı, bilanço, zabıtname, rapor ve başka bütün evrak, defter ve belgeleri üzerin- 
de suç işliyen yönetim ve kontrol kurulları başkan ve üyelerile işyarları ve  
eksperleri bu suçlarından dolayı Devlet işyarları gibi ceza görürler.      
  Ekonomi Bakanlığınca yaptırılacak kontrol sonucunda suçları anlaşılanların 
işlerine son verilebilir. Yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinden çıkarılanla- 
rın yerine genel kurulca seçim yapılıncıyadek aynı ödev ve yetki ile Ekonomi  
Bakanlığı tarafından başkaları atanır.                     

  Madde 12 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 238/30 md.)                

  Madde 13 - Tarım satış kooperatiflerile birlikleri Ekonomi Bakanlığının   
iznile taşıtsız mal alabilirler. Bu mallar ipotek edilemiyeceği gibi haciz de  
olunamaz.                                    

  Madde 14 - 20 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 238/30 md.)             

  Madde 21 - Bu kanuna göre kurulmuş olan satış kooperatifleri ve birlikle-  
rinin:                                     
  a - Kapital ve yedek akçeleri vergi, resim ve harçlardan;          
  b - Ödünç alma ve verme işlerile para yatırma ve başka bütün işlerinde   
yapılacak senet, rapor, mukavelename ve kağıtlarla resmi dairelere verecekleri 
dilekçeler damga resminden;                           
  c - Satın alacakları taşıtsız mallar için ferağ harcı ile damga resminden; 
  ç - Birbirinden ve ortaklarından alacakları ürem ve komüsyonlar muamele   
vergisinden;                                  
--------------------------                           
(1) 8/8/1984 tarih ve 238 sayılı Tarım Satış kooperatifleri ve Birliklerinin  
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi ile bu kanunun  
8,11,13 ve 21 inci maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmış;   
daha sonra bu Kanun Hükmünde Kararname, 30/4/1985 tarih ve 3186 sayılı     
Kanunla kabul edilmiştir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d - Tasdik ettirecekleri her türlü kağıt ve defterler (Ücreti adil) müstes- 
na olmak üzere noterlerce alınan harç ve resimden bağışıktırlar.        
  Tarım satış kooperatiflerile birliklerinin teslim alacakları ürünleri işle- 
mek ve temizlemek ve bunların standartlaştırılmasını yapmak ve bundan başka   
ergeler için yapılacak koyaçlarla iş kurağları, Teşviki Sanayi Kanunundaki ba- 
ğışıklıklardan faydalanırlar.                          
  (Son fıkra Mülga : 16/2/1995 - 4070/15 md.)                 

  Madde 22 - 24 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK 238/30 md.)             

  Madde 25 - Bu kanunun hükümleri yayım tarihinden başlar.          

  Madde 26 - Bu kanun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2834 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
  Yürürlükten Kaldırılan            ------------------------------- 
Kanun veya Kanun Hükümleri            Tarihi   Sayısı  Maddesi  
---------------------------           --------   ------- -------- 
2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve                    
Birlikleri Kanununun 8, 11,13,21 inci maddeleri                 
hariç diğer maddeleri               8/6/1984   KHK 238  30   
                                        
                                        
                                        
21/10/1935 tarih ve 2834 sayılı Kanunun                     
21 inci maddesinin son fıkrası          16/2/1995    4070  15   
                                        
                                        
                                        
                                        
      2834 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
 Kanun                           Yürürlüğe      
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi     
--------   ----------------------------------------   -------------    
KHK-238             -              18/6/1984     
 3186              -               8/5/1985