Endeksler
                                        
                                        
                                        
         SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN         
          HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN          
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2829                         
  Kabul Tarihi     : 24/5/1983                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 370            
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak 
geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal güvenlik- 
lerinin sağlanması usul ve esaslarının düzenlenmesidir.             
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun;                             
  a) T.C. Emekli Sandığına,                          
  b) Sosyal Sigortalar Kurumuna,                       
  c) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar   
Kurumuna,                                    
  d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre ku- 
rulan emekli sandıklarına,                           
  Tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emeklilik, malullük, yaşlılık ve 
ölümleri halinde kendilerine ve hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsar.   
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen;                         
  a) "Kurum" ikinci maddede gösterilen sosyal güvenlik kuruluşlarını,     
  b) "Hizmet süresi" kurumlara emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortası primi ödenmiş süreleri,                     
  c) "Sigortalı" kurumlara emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortası primi ödeyenleri,                           
  d) "Hak sahibi" sigortalının eş, çocuk, ana ve babalarını,         
  İfade eder.                                 
                                        
  Hizmet sürelerinin birleştirilmesi:                     

  Madde 4 - Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süre-  
leri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak 
kazanıldığında birleştirilir.                          
  Ancak,hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halin- 
de, bu Kanun hükümleri uygulanmaz.                       
                                        
  Hizmetlerin ihyası:                             

  Madde 5 - Bir kurumla ilişiği kesildikten sonra diğer kurumlardan birinde  
sigortalı olanların, önceki kurumlarda birikmiş prim ve kesenekleri geri veril- 
mez ve toptan ödemeleri yapılmaz.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ancak;                                   
  a) Kesenek, prim veya toptan ödemelerini aldıktan sonra diğer kurumlardan  
birinde sigortalı olanlar aldıkları paraları;                  
  1. İstekleri üzerine aylık bağlanacak olanların,istek tarihinden en az altı 
ay önce,                                    
  2. Malullük veya ölüm, 60 yaşın doldurulması, T.C. Emekli Sandığına tabi  
görevlerden kurumlarınca resen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme nedenle- 
riyle görevleri ile ilgileri kesilenlerin görevlerinden ayrıldıkları tarihten  
itibaren altı ay içinde,                            
  Kendileri veya hak sahipleri tarafından,aldıkları günden yatıracakları güne 
kadar hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte, aldıkları kuruma,          
  b) Kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hakkı doğduğu halde paraları za- 
manaşımına uğrayanların, zamanaşımına uğrayan paraları faizsiz olarak (a) ben- 
dinde yazılı süreler içinde kendileri veya hak sahipleri tarafından ilgili ku- 
ruma,                                      
  Toptan ödedikleri takdirde bunların da bu hizmetleri 4 üncü madde gereğince 
birleştirilir.                                 
  Ölüm halinde, toptan ödeme ihyalarının yapılabilmesi, hak sahiplerinin bu  
Kanuna göre birleşik hizmet süresi üzerinden aylığa hak kazanmaları şartına   
bağlıdır.                                    
  Ancak, kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malullük ile vazife malullüğü 
aylığı bağlananlardan kontrol muayeneleri sonunda aylığı kesilmiş bulunanlar  
hariç) veya aylık alma haklarını kaybetmiş olanların, söz konusu devrelere ait 
hizmet süreleri yapılacak birleştirmede dikkate alınmaz.            
                                        
  Sigortalılık süresinin başlangıcı:                     

  Madde 6 - Kurumlardan herhangi birine ilk defa sigortalı olunan tarih, si- 
gortalılık süresinin başlama tarihidir.                     
  Şu kadar ki; emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazanılıp kazanılmadığı- 
nın tespitinde, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla  
eklenen ek 7 nci madde kapsamına girenler hariç, 18 yaşından önce kurumlardan  
herhangi birine sigortalı olanların sigortalılık sürelerinin başlama tarihi, 18 
yaşını doldurdukları tarih kabul edilir (1).                  
                                        
  Geçerli hizmet süreleri:                          

  Madde 7 - 4 üncü maddede belirtilen hizmet süreleri toplamına; itibari hiz- 
met süreleri ile prim ödenmemiş süreler katılmaz.                
  Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin güne çevrilmesinde her ay 30   
gün, gün üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin aya çevrilmesinde de her 30  
gün 1 ay sayılır.                                
                                        
  Aylığı bağlayacak kurum:                          

  Madde 8 - Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son 
yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, 
hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusu- 
nun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.    
                                        
------------------------                            
(1) Bu maddede sözü edilen ek 7 nci maddenin numarası teselsülü sağlamak için  
  "ek madde 21" olarak değiştirilmiştir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş  
haddinden resen emekli olma ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi  
hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca,ken- 
di mevzuatına göre aylık bağlanır.                       
                                        
  Aylığın hesabında esas alınacak kazançlar:                 

  Madde 9 - Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanunu- 
na göre hesaplanacak aylık miktarının tespitinde, T.C. Emekli Sandığına tabi  
işlerde emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklar ile diğer kurumlardaki prime  
esas kazanç tutarları dikkate alınır.                      
                                        
  Uygulanacak esaslar:                            

  Madde 10 - Bu Kanun uyarınca bağlanacak aylıkların ödenmesinde ve kesilme- 
sinde,aylığı bağlayan kurum mevzuatındaki esaslar uygulanır.          
                                        
  Kanunun uygulanmayacağı haller:                       

  Madde 11 - Görevden dolayı meydana gelen, malullük ve ölüm ile iş kazaları 
ve meslek hastalıkları hallerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz.        
  Şu kadar ki, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 92 nci maddesinin ikin- 
ci fıkrası uyarınca ayrıca aylık bağlanması gereken hallerde bu Kanun hükümle- 
rine göre işlem yapılır.                            
                                        
  Emekli ikramiyesi:                             

  Madde 12 - Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan 
ve kendilerine bu Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri 
üzerinden aylık bağlananlara,T.C. Emekli Sandığına tabi daire,kuruluş ve ortak- 
lıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerin-  
den, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi 
ödenir.                                     
  Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı veya 
emekli ikramiyesi ödenmiş süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alın- 
maz.                                      
  Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananlara,emekli 
oldukları son görevlerinden dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu  
kanununun emekli ikramiyesine veya iş kanununun kıdem tazminatına ilişkin hü-  
kümleri uygulanır.                               
                                        
  Hesaplaşma:                                 

  Madde 13 - Bu Kanun uyarınca bağlanan aylıklardaki kurum hisselerinin tes- 
pitinde, kurumların her birine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin, birleşti- 
rilen hizmet süreleri toplamına oranı esas alınır.               
  Ancak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarca 
bağlanan aylık tutarının, toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar  
Kanununa göre bağlanacak aylıktan fazla olması halinde, kurumların hisselerinin 
tespitinde, Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak aylık esas alınır.   
                                        
  Aylığa ve ödemeye katılmama:                        

  Madde 14 - Kurumlar, bu Kanuna göre aylık bağlamada, 3 üncü maddede belir- 
tilen hak sahipleri dışındaki kişilere bağlanan aylığa ve buna ilişkin diğer  
ödemelere katılmazlar.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetmelik:                                 

  Madde 15 - 13 üncü madde uyarınca borç ve alacak miktarlarının hesaplanma- 
sına ve tasfiyesine ilişkin hususlar ile diğer hükümlerin uygulanması usul ve  
esasları Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca 6 ay içerisinde yürürlüğe  
konulacak bir yönetmelikte gösterilir.                     
  Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanır.                  
                                        
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 16 - 5/1/1961 gün ve 228 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren    
15/7/1965 gün ve 668 sayılı ve 28/1/1970 gün ve 1214 sayılı Kanunlar yürürlük- 
ten kaldırılmıştır.                               
                                        

  Geçici Madde 1 - 5/1/1961 gün ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin    
28/1/1970 gün ve 1214 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmüne göre bağlanmış  
olup da, halen ödenmekte bulunan emekli, yaşlılık, malullük veya ölüm aylıkları 
1214 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden hesaplanarak ödenir.         
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte bulunan aylıklar, yukarıdaki 
hükme göre hesaplanacak aylıktan fazla olduğu takdirde, aradaki fark, ileride  
çeşitli nedenlerle giderilinceye kadar önceki aylıkların ödenmesine devam olu- 
nur.                                      
  228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 1214 sayılı Kanunla değişmeden önceki  
hükmü kapsamında olup bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklar 
hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.                   
                                        

  Geçici Madde 2 - 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigor- 
talarınca tescil edilmiş olanlar hakkında 6 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü  
uygulanmaz.                                   
                                        

  Geçici Madde 3 - 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalı-  
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 2229 sayılı Kanunla eklenen ve 2654  
sayılı Kanunla değişik ek geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca borçlanılan hizmet 
süreleri, Bağ - Kur tarafından bağlanacak aylıklar hariç,diğer kurumlarda geçen 
hizmet süreleri ile birleştirilmez.                       
                                        

  Geçici Madde 4 - Sosyal güvenlik kurumlarına devrolunan sandıklar üyeleri  
ile hak sahiplerinin, 28/1/1970 gün ve 1214 sayılı Kanunla değişik 5/1/1961 gün 
ve 228 sayılı Kanundan doğan hizmet ihyasına ilişkin hakları saklıdır.     
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 17 - Bu Kanun yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girer.   
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.