Endeksler
                                        
                                        
         GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLLİĞİ TEŞKİLAT            
          VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN (1) (2)             
                                        
   Kanun Numarası    : 2825                        
   Kabul Tarihi     : 9/10/1935                     
   Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 16/10/1935 Sayı: 3133           
   Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 773           
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Merkez teşkilatı                  
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 1/9/1956 - 6851/1 md.)                 
  a) Merkez teşkilatına ilişkin hükümler (Mülga:13/12/1983 -KHK-178/46-b md.) 
  b) Taşrada:                                 
  1 - Başmüdürlük,                              
  2 - Müdürlük,                                
  3 - Başmemurluk,                              
  4 - Amirlik,                                
  5 - Memurluk,                                
  İnhisarlar Umum Müdürlüğü vazife ve salahiyet bakımlarından hususi kanun ve 
nizamlarına tabidir.                              
                                        

  Madde 2-9 - (Mülga: 13/12/1983 - KHK - 178/46-b md.)            
                                        

  Mükerrer Madde 9 - (Ek: 13/5/1983 - KHK 64/3 md.; Mülga: 13/12/1983 - KHK  
178/46-b md.)                                  
                                        
                                        
               İKİNCİ KISIM                   
               Taşra teşkilatı                  
                                        
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 1/9/1956 - 6851/1 md.)                 
  Vekaletin taşra teşkilatı; başmüdürlük, müdürlük, başmemurluk, amirlik ve  
memurluklara ayrılır.                              
_________________________                            
 (1) 13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı 
   ile birleştirilerek "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" teşkil edilmiştir.    
 (2) Bu maddenin düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve  
   2451 sayılı Kanunun 2-5 inci maddelerine bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Memurluklar; amirliklere,başmemurluklara veya müdürlüklere,amirlikler;müdür-
lüklere veya başmüdürlüklere, başmemurluklar; müdürlüklere, başmüdürlük ile baş-
müdürlüğe bağlı olmıyan müdürlükler Vekalete bağlıdırlar.            
  Birden fazla müdürlük bulunan şehirlerde veya Vekaletçe lüzum görülen yer- 
lerde müdürlükler bir başmüdürlüğe bağlanabilir.                
                                        

  Madde 11 - Taşra teşkilatından her biri kendi salahiyetleri dahilinde Vekil-
liğe ait vazife ve hizmetleri kanun,nizamname,talimatnamelere ve konmuş usullere
göre başarmak ve bu yolda verilen emirleri yerine getirmek ve iş sahiplerine ka-
nun dairesinde kolaylık göstermekle mükelleftir.                
                                        

  Madde 12 - Gümrük kimyagerleri Gümrük Tarifesi Kanun ile diğer hususi kanun-
ları icabınca gümrüklerden geçecek eşya ve sair maddeleri usul ve talimat daire-
sinde muayene ve tahlil etmek ve bu yolda lüzum gösterilecek etütleri yapmak ile
mükelleftirler.                                 
                                        

  Madde 13 - Kolcuların vazifeleri:                      
  Gümrüklerce göz altında bulundurulmasına lüzum görülen eşya ve yolcu berabe-
rinde bulunmak, deniz üstü muamelelerde muayene, tartı ve sayma işlerinde muaye-
ne memurlarına yardım eylemek,gümrüklerin elden götürülmesi icabeden yazılarını 
ve tahlil için çıkarılmış eşya nümunelerini yerlerine götürmek gibi hizmetler- 
dir.                                      
                                        

  Madde 14 - Vekilliğin merkez ve taşra memur kadrosu bu kanuna bağlı cetvelde
gösterilmiştir,bu cetvel,11/6/1932 tarih ve 2006 numaralı kanuna ekli "1" numa- 
ralı cetvelin gümrükleri kısmı yerine konmuştur. Bu cetvelde gösterilen memuri- 
yet dereceleri azami olup icabettiği takdirde bu dereceler yerine maaşı daha az 
derecede memur istihdamı caizdir.(1)                      
                                        

  Madde 15 - Bu kanunun tatbik şekli bir nizamname ile tayin olunur.     
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 10/7/1944 - 4607/2 md.; Değişik: 25/7/1967 - 918/1 md.)  
  Bakanlık müfettiş ve müfettiş muavinliklerine tayin olunacakların, Hukuk,  
Siyasal Bilgiler,İktisat ve Ziraat Fakülteleri ile Orta-Doğu Teknik Üniversite- 
si, İdari İlimler Fakültesinden veya İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinden 
veya bu niteliği haiz yabancı fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları şart- 
tır.                                      
  Diğer memuriyetlere tayinlerde ve terfilerde Devlet memurluğu için kanunlar-
da konulan hükümler uygulanır.(2)                        
                                        

  Ek Madde 2 - (Ek: 10/7/1944 - 4607/2 md.)                  
  Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti,merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya  
ücretle istihdam etmekte olduğu herhangi bir memur veya müstahdemi, ifası veka- 
lete ait bir iş için orada vekalet teşkilatı ve münhal vazife bulunup bulunmama-
siyle mukayyet olmaksızın kendi kadrosiyle dilediği yerde kullanabilir.     
                                        

  Ek Madde 3 - (12/3/1954 - 6410/2 md. ile gelen ek madde hükmü olup madde nu-
marası teselsül ettirilmiştir.)                         
  Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Kuruluşundaki merkez ve İller memurlarından  
kadroları dördüncü ve daha yukarı derecede bulunanlarla müfettişlerin tayin-  
______________________                             
(1) Bu maddede sözü edilen kadro cetveli 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun
   25. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.                
(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 8 inci maddeye bakınız.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
leri, Başvekille Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin müşterek kararı ile, bunların  
dışında kalan diğer memurların tayinleri de Gümrük ve İnhisarlar Vekili tarafın-
dan yapılır.                                  
                                        

  Ek Madde 4 - (1/9/1956-6851/4 md.ile gelen Ek: 1 inci md.hükmü olup madde  
numarası teselsül ettirilmiştir.)                        
  Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü gümrük kapıları ile pasavan kapılarında ve güm-
rük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli  
antrepo ve iç gümrük sahalarında ve Marmara Denizi ile Çanakkale ve Karadeniz  
boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük saha ve bölgelerinde gümrük ve muhafaza va-
zifeleriyle kaçakçılığın men'i,takip ve tahkikı işleriyle, kanunlarla ve Veka- 
letçe verilen diğer vazifeleri ve işleri yürütür.                
                                        

  Ek Madde 5 - (1/9/1956 - 6851/4 md.ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde 
numarası teselsül ettirilmiştir.)                        
  Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti memurlarının mesleki bilgilerini genişletmek 
maksadiyle Vekalet tarafından meslek kursları ihdas olunur.           
                                        

  Ek Madde 6 - (1/9/1956 - 6851/4 md.ile gelen Ek 3 üncü md.hükmü olup madde 
numarası teselsül ettirilmiştir.)                        
  Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti merkez ve taşra kadrolarına dahil memurların 
inzıbati suçları hakkında karar vermek ve kanun ve nizamlarla verilen diğer iş- 
leri ifa etmek üzere Vekalette bir İnzibat Komisyonu kurulur. Bu Komisyon müste-
şarın veya tevkil edeceği kimsenin riyaseti altında Teftiş Heyeti Reisi,Hukuk  
Müşaviri,Gümrükler Umum Müdür ve Gümrükler Muhafaza Müdürü ile Zat ve Sicil İş- 
leri Müdüründen teşekkül eder.                         
                                        

  Ek Madde 7 - (1/9/1956 - 6851/4 md.ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup   
madde numarası teselsül ettirilmiştir.Mülga: 13/9/1957 - 7046/3 md.)      
                                        

  Ek Madde 8 - (25/7/1967 - 918 sayılı kanunun 2. maddesi hükmü olup, ek mad- 
deye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)                
  Birinci maddede yapılan değişiklikten dolayı 7 nci ve daha yukarı derecelere
geçmeye hak kazanacak memurlar işbu Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel geçir- 
dikleri sürelerden dolayı terfian derece atlama talebinde bulunamazlar.(1)   
                                        

  Geçici Madde 1 - (2825 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup tesel-
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  2006 numaralı kanuna bağlı "1" numaralı cetvelin gümrükler kısmında yazılı 
memurluklardan peyderpey açılacak yerler mezkür cetvelden çıkarılır ve tahsisatı
bu kanuna bağlı cetveldeki memurluklara karşılık gösterilmek suretile yeni kadro
üç sene içinde tatbik olunur.                          
                                        

  Madde 16 - Bu kanunun hükmü neşri tarihinden muteberdir.          
                                        

  Madde 17 - Bu kanunun hükümlerini Gümrük ve İnhisarlar Vekili yerine geti- 
rir.                                      
____________________                              
(1) Bu Hükümde sözü edilen birinci madde, 25/7/1967 tarih ve 918 sayılı Kanunun 
  birinci maddesi ile değiştirilmiş bulunan Ek 1 inci maddedir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2825 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
   Yürürlükten Kaldırılan          --------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri          Tarihi   Sayısı  Maddesi 
------------------------------------------------ ----------- -------- --------- 
3944 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri ile 4451                
sayılı Kanun                    1/9/1956  6851    5   
1/9/1956 tarihli ve 6851 sayılı Kanunun 4 üncü                 
ek maddesiyle ikinci muvakkat maddesi       10/9/1957  7046    3   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2825 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
   Kanun                              Yürürlüğe 
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi
  ------------ ------------------------------------------------ -------------
   3656             ---                8/7/1939 
   4607             ---                15/7/1944 
   6410             ---                1/4/1954 
   6851             ---                10/9/1956 
   7046             ---                28/9/1957 
   122             ---                7/12/1962 
   918             ---                3/8/1967 
   KHK-64            ---                27/6/1983 
   KHK-178            ---               14/12/1983