Endeksler
                                        
                                        
                                        
       ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ TEŞKİLİNE               
             DAiR KANUN (1)                     
                                        
  Kanun Numarası    : 2819                        
  Kabul Tarihi     : 14/6/1935                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 24/6/1935 Sayı: 3036             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt:16 Sayfa:737            
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
    yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre      
         düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
               FASIL : I                    
    Elektrik işleri etüt idaresinin teşkil maksadı, vazife ve salahiyetleri 
                                        

  Madde 1 - Hükmi şahsiyeti haiz olmak ve bütün muamelelerinde bu kanun ile  
hukuku hususiye ahkamına tabi bulunmak üzere Ankarada bir E.İ.E. İdaresi (Elek- 
trik Etüt İdaresi) kurulmuştur.                         
  E.İ.E. İdaresi ticari usullere göre idare olunur. Bu idarenin bütün sarfiyat
ve muamelatı Muhasebei Umumiye,Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunlarına ve Divanı 
Muhasebatın vize ve murakabesine tabi değildir.                 
                                        

  Madde 2 - E.İ.E. İdaresinin göreceği işler şunlardır.            
  A - Memlekette mevcut su kuvvetleri ve sair enerji membalarını tetkik edecek
elektrik istihsaline en elverişli olanları tesbit etmek;            
  B - Şehir ve kasabalara, fabrikalara, madenlere, demiryollarına ve çiftlik- 
lere lazım olan elektrik enerjisini en ekonomik bir surette temin edecek etüdler
ve rantabilite hesapları yapmak;                        
  C - Müstakbel sanayi programlarındaki elektriklendirme kısımlarını hazırla- 
mak;                                      
  D - Memlekete lüzumu olan elektrik mühendislerile fen memurlarının ve usta- 
ların yetiştirilmesi ve tedrisat programları hakkında mütalaa beyan etmek;   
______________________                             
                                        
 (1) a - "Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğü" nün adı, 19/2/1985  
   tarih ve 3154 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile "Elektrik İşleri  
   Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.           
   b - Bu Kanunun 10/10/1983 tarih ve 110 sayılı KHK.ye aykırı hükümleri,mez-
   kür Kararnamenin 25/3 - b maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.     
   c - Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve 
   2451 sayılı Kanunun 2-5 inci maddelerine bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E - Memlekette mevcut elektrik istihsal ve tevzi kurumlarının muntazam is- 
tatistiklerini yapmak;                             
  F - Elektrik santrallarının maliyet ve satış hesaplarını tetkik etmek,bun- 
ların rasyonal ve verimli çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek,ileri memleket-
lerdeki bu gibi kurumların verimliliklerile mukayese etmek,ve santrallerimizin 
verimini arttırmak için Hükümetçe alınacak çareleri araştırmak;         
  Bu gün mevcut santrallar hakkında E.İ.E. İdaresi alakadar şirket veya daire-
lerden her nevi malümatı almağa salahiyettardır.Kendi vasıtasile tesis edilecek 
santrallar hakkında bu maddenin hükmünü doğrudan doğruya tatbik eder;      
  G - Elektrik enerjisi üzerinde mevzu vergiler hakkında etütler yapmak;   
  H - Elektrik makine, alat ve edevatı ve malzemesine ait Gümrük Tarife Kanunu
maddelerinde yapılacak değişiklikler hakkında etütler yapmak;          
  İ - Memleketteki elektrik ücret tarifeleri hakkında etütler yapmak;     
  J - Yukarıda yazılı işlerden başka İktisat Vekaletinden sorulan elektrik iş-
leri hakkında tetkikat yapmak;                         
  K - Yukardaki bendlerle yazılı işlerin başarılması için bütün vesikaları ve 
malümatı hazırlayıp toplamak, kolleksiyonlar ve kütüphane vücude getirmek, her 
türlü ilmi ve sinai tetkikler ve tecrübeler yapmak, su ölçme istasyonları kurmak
ve sondajlar yaptırmak.                             
  E.İ.E. İdaresine ait mallar Devlet malıdır.Bunları çalanlar,ihtilas edenler,
zimmetine geçirenler veya her ne suretle olursa olsun suiistimal edenler hakkın-
da Devlet mallarına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait cezai takibat yapılır.  
                                        

  Madde 3 - E.İ.E.İdaresi, ikinci maddede yazılı olan işleri,İktisat Vekale- 
tinden başka diğer Hükümet dairelerile Hükümete bağlı bulunan müesseseler ve di-
ğer hakiki veya hükmi şahıslar hesabına ancak münasip bir ücret mukabilinde ya- 
pabilir.Bu işlerin Ankara dışında yapılması lazım olanları için İktisat Vekale- 
tinden izin alınması lazımdır.                         
                                        

  Madde 4 - E.İ.E.İdaresi ikinci maddede yazılı işlerin her hangi bir kısmını,
yapacağı anlaşmalar ile başkalarına da yaptırabilmek salahiyetini haizdir.Ancak,
E.İ.E. İdaresinin yaptıracağı sondajlar, ücret mukabilinde Maden Tetkik ve Arama
Enstitüsü tarafından yapılır. Bu sondajların diğer hakiki veya hükmi şahıslara 
yaptırılmasının zarureti tahakkuku halinde İktisat vekaletinin müsaadesi lazım- 
dır.                                      
                                        

  Madde 5 - E.İ.E.İdaresi enerji membaı bulmak için yapacağı araştırmalar hu- 
susunda hiç bir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak mecburiyetinde değil- 
dir.                                      
                                        

  Madde 6 - Kısmen veya tamamen Hükümet sermayesile kurulacak sınai müessese- 
ler elektrik ihtiyaçlarını kendileri temin etmeden önce E.İ.E. İdaresine müra- 
caatla bu ihtiyacın mevcut veya tasarlanmakta olan mıntaka santrallerinden temi-
ninin kabil olup olmadığını öğrenmeğe mecburdurlar.               
                                        

  Madde 7 - Belediyeler kendilerinin her türlü elektrik ihtiyacı imal için  
santral kurmadan ve bu maksadla imtiyaz vermeden veya mevcut imtiyazları temdit 
etmeden önce keyfiyeti E.İ.E. İdaresine bildirip bu ihtiyaçların mevcut veya  
tasarlanmakta olan mıntaka santrallerinden teminin kabil olup olmadığını öğ-  
renmeğe mecburdurlar.                              
                                        

  Madde 8 - E.İ.E. İdaresi hazırlıyacağı elektrik santralleri,nakil hatları ve
tevzi şebekeleri projelerini, yapılan masrafların hülasasını gösteren raporla  
beraber İktisat Vekaletine verir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 FASIL : II                  
            E.İ.E. İdaresinin idare sureti             
                                        

  Madde 9 - E.İ.E. İdaresi İktisat Vekaletinin inhası üzerine İcra Vekilleri 
Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasdikı ile tayin edilen bir genel direktör  
tarafından idare olunur.                            
                                        

  Madde 10 - E.İ.E. İdaresinde,genel direktörden başka bir genel direktör mua-
vini ile görülecek lüzum ve ihtiyaç nisbetinde şube direktörü, mütehassıs, mü- 
hendis ve diğer memur ve müstahdemler bulunur.                 
  Genel direktör muavini ile şube direktörleri, genel direktörün inhası üzeri-
ne İktisat Vekaleti tarafından ve diğer mütehassıslar,mühendisler ve memurlar  
genel direktör tarafından tayin edilirler.                   

  Madde 11 - E.İ.E. İdaresi icabı halinde genel direktör muavini ile mütehas- 
sıslarını, mühendislerini ustabaşılarıyle tecrübeli işçilerini İktisat Vekale- 
tinin müsaadesi ile yabancılardan seçebilir.                  
                                        

  Madde 12 - E.İ.E. İdaresi memur ve müstahdemleri halk ile ve mensup olduk- 
ları idare ile muamele ve münasebetlerinde hususi müessese memurları gibi mua- 
meleye tabi olup,haklarında Memurin Muhakematı hakkındaki kanun ile Memurin   
Kanununun hükümleri tatbik olunmaz.                       
                                        

  Madde 13 - E.İ.E. İdaresinin hesap senesi mali senedir.İdare,her yılın ikin-
cikanun ayının sonundan önce, ertesi yıl içinde yapacağı işlerin programile kad-
rosu,tesisat ve demirbaş eşyasının bedellerinin tutarı ve idarenin masrafları  
karşılığı olmak üzere umumi bütçeden İdareye verilmesi lazımgelen meblağın tah- 
mini hesabını gösteren bir raporu İktisat Vekaletine verir.İktisat Vekaleti ta- 
rafından bu raporun tetkiki sonucundan tasdik edilecek yıllık iş programı daire-
sinde muamele yapılır.                             
  E.İ.E. İdaresi yıl içinde işlerin almış olduğu inkişaf dolayısile tasdik  
edilen yıllık iş programından ayrılmak zaruretini gördüğü takdirde, vaziyeti  
vaktinde Vekalete bildirerek alacağı direktiflere göre işini yürütür.      
                                        

  Madde 14 - E.İ.E. İdaresinin hesapları, biri İktisat ve diğeri Maliye Veka- 
letince her hesap yılı başında birer yıl için tayin edilen iki murakıpden mürek-
kep bir heyet marifetile murakabe olunur. Murakıpler ticari ve sınai müesseseler
muhasebesine vakıf olanlar arasından seçilir.Bunlara verilecek ücret her sene  
umumi heyetçe tayin olunur. Bu murakıplık vazifesi muhassas ücreti verilmek şar-
tile aynı vasıfları haiz Hükümet memurlarına da gördürülebilir.Müddeti biten  
murakıpler yeniden tayin edilebilir.                      
  Murakıplar E.İ.E. İdaresinin mevcutlarını, her nevi muamelelerini muntazaman
tetkik ve murakabe ile mükelleftir. Üç ayda bir muamelat hakkında İktisat ve  
Maliye Vekaletlerine bir rapor verirler. Bu raporların birer sureti umumi heyete
tevdii olunacak senelik rapora bağlanır.                    
                                        

  Madde 15 - İktisat Vekaleti,lüzum gördükçe, E.İ.E. İdaresinin bütün işleri- 
ni, muamelelerini, ve hesaplarını teftiş ve murakabe ettirir.          
                                        

  Madde 16 - E.İ.E. İdaresi senelik bilançosunu ve bu bilanço ile yıl içinde 
yapılan işler hakkında izahı muhtevi bir raporu her hesap yılının sonundan iti- 
baren nihayet üç ay içinde İktisat Vekaletine vermeğe mecburdur.İktisat Vekaleti
bunları ve murakabe heyetinin yıllık raporunu kendi mütalaasile birlikte umumi 
heyetin tasdik ve tesvibine konulmak üzere tevdii tarihinden itibaren iki ay  
içinde Başvekalete verir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 17 - 18 - (Mülga : 12/5/1964 - 468/8 md.)               
                                        
                FASIL : III                   
            E.İ.E İdaresinin varidatı                
                                        

  Madde 19 - E.İ.E. İdaresinin varidatı şunlardır:              
  A - İktisat Vekaletinin bütçesine konulup idareye verilecek olan tahsisat, 
  B - Üçüncü maddeye tevfikan ücret mukabilinde yapılacak işlerden ve hazırla-
dığı projeleri tatbik edecek müesseselerden alınacak ücretler,         
  C - İdare mevcutlarının getirebileceği faiz ve iratlar,           
  D - Kendisine İktisat Vekaletinin muvafakati nakit veya ayniyat suretile  
yapılacak yardımlar.                              
  Bu varidattan hesap yılı sonuna kadar sarfedilmiyenler idarenin ertesi yıl 
varidat hesabına nakledilir,                          
                                        
                FASIL :  IV                   
              Müteferrik maddeler                 
                                        

  Madde 20 - E.İ E. İdaresi Devlet müesseselerine ve Sümerbankla Ziraat, Emlak
ve Eytam Bankaları gibi milli müesseselere mahsus haklar ve imtiyazlara,Teşviki 
Sanayi Kanununa göre birinci sınıf maden ocaklarına verilen müsaade ve muafiyet-
lerden istifade eder.                              
                                        

  Madde 21 - E.İ.E. İdaresinin, idare ve murakabe şekillerile Umum Müdür ve  
Murakıpların vazife salahiyetleri, idarenin dahili teşkilatile sureti idaresi,bu
kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren en geç bir yıl zarfında İktisat Vekaletin-
ce tanzim ve İcra Heyetince tasdik edilecek bir dahili talimatname ile tesbit  
olunur.                                     
                                        

  Madde 22 - 2450 numaralı İktisat Vekaleti teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 
Kanunun birinci maddesindeki (C) bendindeki (6) numaralı fıkra ve aynı kanunun 
(1) numaralı cetvelindeki elektrifikasyon bürosu ilga edilmiştir.        
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren 1935 hesap 
yılının sonuna kadar geçen müddet E.İ.E. İdaresinin ilk hesap yılıdır.Bu ilk he-
sap yılına ait olan iş programını havi raporun, bu kanunun mer'iyete girdiği ta-
rihten itibaren iki ay içinde tanzim ve tasdik edilmesi şarttır.        
                                        

  Geçici Madde 2 - 1935 yılı İktisat Vekaleti bütçesinin 664 üncü faslının bi-
rinci maddesinden (19 000) lira işbu kanunun 19 uncu maddesinin (A) bendi muci- 
bince E.İ.E. İdaresine geçer.Bundan başka E.İ.E. İdaresine 1935 hesap senesi  
için işbu kanunun 19 uncu maddesinin (A) bendi mucibince tediye edilmek üzere  
İktisat Vekaletinin 1935 yılı bütçesinde yeniden açılacak muavenet faslına   
(50 000) lira tahsisat konulmuştur.                       
                                        

  Madde 23 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 24 - Bu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2819 SAYILI KANUNDA EK VE DEGİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
                        ________________________________ 
   Yürürlükten Kaldırılan                          
   Kanun veya Kanun Hükümleri          Tarihi  Sayısı  Maddesi  
______________________________________________  ________ _________ _________  
2819 sayılı Kanunun 17 ve 18 inci maddeleri   12/5/1964  468    8    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     2819 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe   
  No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
___________ ________________________________________________ _______________  
 4528            ___                11/3/1944   
  468            ___                22/5/1964