Endeksler
                                        
                                        
                 TELSİZ KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    : 2813                        
  Kabul Tarihi     : 5/4/1983                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 7/4/1983 Sayı: 18011             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 261           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
    yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
         düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
              Genel Esaslar                    
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
           Amaç, Kapsam ve Tanımlar                  
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; haberleşme maksadıyla kullanılan ve elektroman- 
yetik dalgalar yoluyla açık veya kodlu veya kriptolu ses, data ve resim vermeye 
veya almaya yarayan her türlü telsiz sisteminin kurulmasına, işletilmesine mü- 
saade edilmesi ve kontrolu ile telsiz haberleşmesi alanındaki politika, hedef ve
ilkelerin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bu konuda gerekli dü-
zenlemeleri yapmaktır.                             
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler bu Ka- 
nun hükümlerine tabidir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kendi kuruluş kanu- 
nunda belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığı hakkında 11 inci madde hariç bu Kanun hükümleri uygulanmaz.    
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Kanunda geçen;                          
  a) "Telsiz" terimi, aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın   
elektromanyetik dalgalar yoluyla açık veya kodlu veya kriptolu ses, data ve   
resimleri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri. 
  b) "Radyo - Televizyon Yayını" terimi, radyo dalgaları yoluyla doğrudan kit-
le haberleşmesi amacıyla yapılan ses, televizyon veya öteki tip yayınları kapsa-
yan yayın şeklini,                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) "Telsiz Yayın Kontrolü" terimi, olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini
ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde, düşman uçak,
gemi veya diğer muhabere elektronik vasıtalarının elektromanyetik yayınlarımız- 
dan seyrüsefer yardımcısı olarak veya istihbarat amacı ile istifade etmesine ma-
ni olmak üzere, bu yayınları geçici veya süresiz olarak durdurmayı veya kısıtla-
mayı,                                      
  d) "Enterferans" terimi, ilgili kanun ve tüzüklere uygun olarak sağlanan her
türlü haberleşme hizmetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalite-
sini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,             
  e) "Kamu Haberleşmesi" terimi, Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel   
Müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu ve kendi kuruluş kanununda belirtilen  
haberleşmeyi,                                  
  ifade eder.                                 
               İKİNCİ BÖLÜM                    
         Genel Esaslar, Kuruluş ve Görevler              
                                        
  Genel esaslar:                               

  Madde 4 - Telsiz haberleşmesine ilişkin genel esaslar şunlardır:      
  a) Her türlü telsiz sisteminin kurulmasına ve işletilmesine müsaade edilmesi
ile kontrolü Devletin yetki ve sorumluluğu altındadır.             
  b) Telsiz sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, değiştirilmesi,   
yenilenmesi ve hizmet dışı bırakılması işlemleri; başvuru üzerine yapılan ince- 
leme ve tespitlere göre yürütülür.                       
  c) Her türlü telsiz yayınının birbirlerini taciz etmemesini ve frekans bant-
larının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bölgesel, ülke ça- 
pında ve uluslararası frekans planlaması yapılır ve uygulanır.         
  d) Telsiz sistemlerinin, ülke ekonomisinin ve sosyal gelişmesinin yararına, 
atıl kapasiteye yol açmayacak ve Milli haberleşme şebekesini tamamlayacak şekil-
de tesisi esastır.                               
  e) İmal ve ithal edilen telsiz sistem ve cihazlarının çağdaş teknoloji ge- 
rekleri göz önünde tutularak yapılacak düzenlemelerle tespit edilen standartlara
uygunluğu sağlanır.                               
  f) Olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkı- 
yönetim, seferberlik ve savaş halinde tüm telsiz cihazları ve sistemleri alına- 
cak tertip ve tedbirlerle, kamu yararına ve Milli Savunma amaçları doğrultusunda
kullanılır.                                   
  g) Müsaade edilen veya edilmeyen frekanslarda yapılacak usulsüz yayınların 
ve enterferansların izlenmesi ve önlenmesi amacıyla gerekli kontrol tertip ve  
tedbirleri alınır.                               
  h) Merkez dışı yerlerdeki başvurular ve tebliğler, Posta Telgraf ve Telefon 
İşletmesi Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılır.                 
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 5 - (Değişik: 28/5/1986-3293/1 md.)                  
  Dördüncü maddede belirtilen genel esaslar çerçevesinde Devlet yetki ve so- 
rumluluğunu uygulamak ve kanunla verilen diğer görevleri yapmak üzere; Haberleş-
me Yüksek Kurulu ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı hükmi şahsiyeti haiz katma büt-
çeli Telsiz Genel Müdürlüğü kurulmuştur.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Dördüncü maddenin (g) fıkrasında sayılan hizmetlerin ifası için; telsiz sis-
temlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmasının   
kontrolü enterferansların tespiti ve giderilmesi, Devlet ve kişi güvenliğini  
ilgilendiren telsiz faaliyeti konularında yürürlükteki mevzuat dahilinde Devlet 
güvenlik makamlarıyla işbirliği yapılması ve milli ve milletlerarası teknik   
monitör hizmeti ve faaliyetleri Telsiz Genel Müdürlüğünce yürütülür.      
  Ulaştırma Bakanlığına ait ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar iptal
edilmiştir.                                   
  Ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Ka- 
rarnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmek üzere ihdas edilmiş- 
tir. (1)                                    
  Genel Müdürlük 27/9/1984 tarih ve 3046 sayılı Kanuna uygun olarak taşra teş-
kilatı kurabilir.                                
  23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan görevlerden 1 - 4
dereceli kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün görevlilerin
atanmaları ise Genel Müdür tarafından yapılır.                 
  Diğer kanunlarda Telsiz İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar, bu 
Kanunla kurulan Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili maddelere yapılmış sayılır.  
  Genel Müdürlüğün gelirleri aşağıda belirtilmiştir.             
  a) 27 nci maddeye göre alınacak ücretler,                  
  b) Genel Müdürlüğün, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi  
vermek üzere açacağı sınavlara katılanlardan alınacak sınav ücretleri,     
  c) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan elde edilen gelirler,    
  d) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler,            
  e) Kurs, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerinden sağlanacak gelirler, 
  f) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar,                   
  g) Genel Müdürlük lehine takdir edilecek vekalet ücretleri,         
  h) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.           
                                        
  Haberleşme Yüksek Kurulunun kuruluş, çalışma esasları ve görevleri:     

 

 
  Madde 6 - Haberleşme Yüksek Kurulu, telsiz haberleşmesi alanında genel di- 
rektif organı olup Başbakanın veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkan-
lığında, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekre- 
teri ve Genelkurmay Muhabere Elektronik Başkanından oluşan bir üst kuruldur.  
  Telsiz İşleri Genel Müdürü ve Başbakanca gerek görülen diğer bakanlar ile  
kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri Kurul toplantılarına katılır.       
  Kurul, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Başba- 
kan, resen veya Ulaştırma Bakanının teklifi üzerine gerektiğinde ayrıca Kurulu 
toplantıya çağırabilir.                             
  Kurulun çalışma usul ve esasları Başbakanlıkça düzenlenir.         
  Haberleşme Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:              
  a) 4 üncü maddede belirtilen genel esaslar dahilinde prensip kararları almak
ve direktifler vermek.                             
  b) Tespit edilen politika ve planlar doğrultusunda yapılan uygulamaları in- 
celemek, değerlendirmek ve yönlendirmek.                    
-----------------                                
(1) Sözü edilen ekli (1) ve (2) sayılı cetveller için, 3/6/1986 tarih ve 19126 
  sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri:           

  Madde 7 - (Birinci fıkra mülga: 28/5/1986 - 3293/2 md.)           
  Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:            
  a) Dördüncü maddede belirtilen genel esaslar çerçevesinde, Haberleşme Yük- 
sek Kurulu ile Ulaştırma Bakanlığının vereceği direktifleri yerine getirmek,  
gerekli planları hazırlamak ve uygulamak ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların 
bu konudaki faaliyetlerine Ulaştırma Bakanlığı adına nezaret etmek.       
  b) Telsiz haberleşmesi ve endüstrisi alanlarındaki araştırmacı ve imalatçı 
kuruluşlarla da işbirliği yaparak elektronik ve elektromanyetik teknolojideki  
gelişmeleri takip etmek.                            
  c) Bu Kanun uyarınca yapılan uygulamaları takip ve kontrol etmek, incelemek,
değerlendirmek ve Ulaştırma Bakanlığınca lüzum görülen konularda Haberleşme Yük-
sek Kuruluna bilgi sunmak.                           
  d) Radyo ve televizyon verici istasyonları dahil olmak üzere her nevi fre- 
kans, planlama, tahsis ve tescil işlemlerini takat ve yayın sürelerini de göz  
önünde tutarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle yürütmek.
  e) Usulsüz yayınları ve enterferansları izleyen ve tespit eden birimlerle  
karşılıklı işbirliği yaparak gerekli işlemleri yürütmek.            
  f) Bu Kanunda yer alan ve Ulaştırma Bakanlığına verilen görevleri Bakanlık 
adına yürütmek, her türlü kayıtları tutmak ve mevcut hükümlere uymayanlar hak- 
kında gerekli teknik ve idari işlemleri yapmak.                 
  g) Haberleşme Yüksek Kurulunun sekreterya hizmetlerini yapmak.       
  h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.           
                                        
  Personel nitelikleri:                            

  Madde 8 - Genel Müdür ile en az bir genel müdür yardımcısının muhabere ve  
elektronik dalında ihtisası bulunan ve bu ihtisasını belgelendiren, en az lisans
düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmaları şarttır. Diğer genel müdür yardımcıla- 
rında da en az lisans düzeyinde eğitim yapmaları aranır.            
  Genel Müdür ve yardımcıları kamu kurum veya kuruluşlarında ihtisasları ile 
ilgili görevlerde, Genel Müdür en az onbeş yıl, yardımcıları ise en az on yıl  
çalışmış olanlar arasından atanırlar.                      
  (Ek: 28/5/1986 - 3293/3 md.) Genel Müdürlüğün ekli (2) sayılı cetvelde be- 
lirtilen kadrolarında Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları, 
bölge müdürleri ve bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri kadro karşılığı  
sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ayrıca bilgisayar, monitör ve telsiz hizmet-
lerinin uzman personeli de genel hükümlere tabi olmaksızın sözleşmeli çalıştırı-
labilir. Bunların unvanı, sayısı, nitelikleri ve ödenecek ücretlerin tavan ve  
taban miktarları, Ulaştırma Bakanlığının teklifi, Devlet Personel Başkanlığının 
görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşmeli personelin hizmet sü- 
releri terfilerine sayılır ve istekleri halinde T. C. Emekli Sandığı ile ilgi- 
lendirilirler.                                 
               İKİNCİ KISIM                    
              Telsiz Cihazları                   
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
  Telsiz kurma ve kullanma esasları:                     

  Madde 9 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere, Posta Tel- 
graf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü imkanları ile haberleşme sağlanamaması
veya Milli Güvenlik ya da kamu yararı açısından gerekli olması hallerinde    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
veya eğitim ve öğretim kurumlarına ve gerçek kişilere amatör maksatlar için, ta-
lepleri üzerine telsiz kurma veya her türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme
ve kullanma izni verilebilir.                          
  Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü imkanları ile sağlanama- 
ması nedeniyle verilen izinler, bu idarece imkan sağlanması halinde geri alına- 
bilir.                                     
  (Değişik: 28/5/1986-3293/4 md.) Yönetmelikte belirtilecek gayeler için tayin
ve tahsis edilmiş frekans bandında ve güçte çalışan telsiz cihazları tescilleri 
yapılmak kaydıyla, kurma ve kullanma iznine ihtiyaç gösterilmeksizin kullanıla- 
bilir.                                     
                                        
  Özel hükümler:                               

  Madde 10 - Yabancı devletlerle yapılan antlaşma veya anlaşmalara dayanılarak
kurulmuş veya kurulacak telsiz tesisleri bu antlaşma ve anlaşmalardaki varsa  
özel hükümlere tabidir.                             
  Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, münhasıran  
mensup bulundukları hükümet merkezleriyle haberleşme yapmak üzere mütekabiliyet 
esasına bağlı olarak Bakanlar Kurulu kararı ile telsiz verici, alıcı ve verici- 
alıcı cihazı kurma ruhsatı ve kullanma izni verilebilir.            
                                        
  Frekans tahsisi ve tescili: