Endeksler
                                        
                                        
          YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA         
           41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN           
           DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN (1)          
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2809                       
  Kabul Tarihi      : 28/3/1983                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 30/3/1983 Sayı: 18003           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 244           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre    
            düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
               BİRİNCİ BöLüM                   
               Amaç ve Kapsam                   
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasını  
 düzenlemektir.                                 
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile ilgili  
kurum ve kuruluşları kapsar.                          
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
              Kuruluş Esasları                   
                                        
  Esaslar:                                  

  Madde 3 - Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek  
yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir  
üniversitede;                                  
  a) Fen fakültesi, edebiyat fakültesi veya ikisi birlikte teşkil edilen   
fen-edebiyat fakültesi;                             
------------------------------------                      
(1) "Karadeniz Teknik Üniversitesi" deyimi 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanu- 
  nun 28 inci maddesi ile "Karadeniz Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiş ise 
  de 18/6/1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunun mevzuatın tek metin halinde düzen-

  lenmesi sırasında Ek Madde 1 haline çevrilen 11 inci maddesi ile aslına dö- 
  nülerek yeniden "Karadeniz Teknik Üniversitesi" olarak değiştirilmiş ve   
  metne işlenmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) İhtiyaca göre kurulacak; eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bi- 
limler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, 
ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunların iki ya da  
daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler;               
  c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat,
sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, 
diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık  
bilimleri enstitüleri ile bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağ-
lı diğer enstitüler;                              
  d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman ye- 
tiştiren yüksekokullar;                             
  e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konser- 
vatuvarlar;                                   
  f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları;   
  g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla 
yükümlü araştırma, uygulama merkezleri;                     
  Bulunur.                                  
  Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek  
yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim   
dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi, kaldırılması 
ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca 
düzenlenir.                                   
  Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kadırılmasıyla ilgili düzenlemeler  
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğretim Ku-
rulunun olumlu görüşü alınarak, üniversitelerin senatoları tarafından yapılır. 
  Kurum ve kuruluşların imkanlarından yararlanma:               

  Madde 4 - Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının,
eğitim - öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç - gereçleri  
ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve sağlık tesisleri ile di- 
ğer iş yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkanları sağlamak üzere, ilgili
bakanlıklar ile onlara bağlı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanı-
lır. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetme-
likle belirlenir.                                
  Hizmetiçi eğitim:                              

 

 
  Madde 5 - Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine  
ve yöneticilerine ve imkanları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının per-
soneline hizmetiçi eğitimi ile ilgili kursları açmak ve düzenlemekle yükümlüdür-
ler. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetme-
likle belirlenir.                                
  Faaliyete geçirilme:                            

  Madde 6 - Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğitim - öğretim 
için yeterli kuruluş hazırlıklarının tamamlanmasını, mali ve idari şartların ye-
rine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulunun kararı ile faaliyete geçi- 
rilir.                                     
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
               Üniversiteler                   
  Ankara Üniversitesi (1)                           

  Madde 7 - Ankara Üniversitesi;                       
  a) (Değişik: 3/7/1992 - 3837/1 md.)                     
  Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Fen Fakültesi,Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi,  
Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi,İlahiyat Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksek-
okulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İleti-
şim Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve 
Mimarlık Fakültesinden;                             
  b) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluştu- 
rulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden;          
------------------                               
(1) 24.8.1994 tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye  
  bağlı; Sağlık Eğitim, Çankırı Teknik Eğitim, Çankırı Orman Fakültesinin ku- 
  rulması kararlaştırılmış, 4/12/1996 tarih ve 96/9184 sayılı Bakanlanlar Ku- 
  rulu Kararı ile de Çankırı Teknik Eğitim Fakültesi kapatılarak yerine Güzel 
  Sanatlar Fakültesi, (23/9/1997 tarih ve 97/9977 sayılı Bakanlar Kurulu   
  Kararı ile de Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu'nun kurulması kararlaştırıl-  
  mıştır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) (Değişik: 3/7/1992 - 3837/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Ens-  
titüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Enstitü- 
sü ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan  
Hepatoloji Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünden;             
  d) (Değişik : 3/7/1992 - 3837/1 md.) Rektörlüğe bağlı Kastamonu Meslek   
Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksek- 
okulu, Ziraat Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı  
olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;           
  Oluşur.                                   
  Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller 
Yüksekokulu; Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilim-
leri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Diploma Sonrası Yüksekokulu; kal- 
dırılmıştır.                                  
                                        
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi: (1)                     

  Madde 8 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi;                   
  a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gaziantep Mühendislik fakültele- 
ri'nden;                                    
  b) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rek-
törlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;                 
  c) İdari Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rek- 
törlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;           
  d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi'nden;       
  e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bi- 
limleri Enstitüsü ile İçel - Erdemli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüş- 
türülmesiyle oluşturulan İçel - Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden;     
  f) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına  
bağlı iken, Gaziantep Mühendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek Yüksek- 
okulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu'ndan;                
  Oluşur.                                   
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır.  
                                        
  Hacettepe Üniversitesi:                           

  Madde 9 - Hacettepe Üniversitesi;                      
  a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleri'nden;  
  b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve İdari  
Bilimler Fakültesinin ikiye ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ede-
biyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;         
  c) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturu-
lan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden;             
  d) (Değişik: 18/6/1987 - 3389/1 md.) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimar- 
lık Akademisinin Fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan 
Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sa- 
natlar Fakültesi, Zonguldak'ta Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi'nden;                         
  e) (Değişik : 3/7/1992 - 3837/2 md.) Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve  
İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Entitüsü,  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nükleer 
Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji 
Enstitüsü ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Halk Sağlığı Enstitüsü, Tür- 
kiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden;        
-----------------------                             
(1) 9/5/1996 tarih ve 96/8176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye  
  bağlı; İnformatik Enstitüsünün kurulması kararlaştırılmıştır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) (Değişik : 3/7/1992 - 3837/2 md.) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Reha- 
bilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Sağlık
Teknolojisi Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Yüksekoku-
lu, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu ve Eğitim Fakülte-
sinin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümünün Yüksekokula dönüştürülmesi ile  
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulun- 
dan;                                      
  g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek  
Yüksekokulu, Zonguldak Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksek-
okulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 
iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan;  
  Oluşur.                                   
  Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fa- 
kültesi kaldırılmıştır.                             
  Gazi Üniversitesi: (1)