Endeksler
                                        
                                        
        BAZI KAMU ALACAKLARININ ÖZEL UZLAŞMA YOLU İLE          
             TAHSİLİ HAKKINDA KANUN                
                                        
                                        
  Kanun Numarası    :2801                         
  Kabul Tarihi     :22/2/1983                       
  Yayımlandığı R.Gazete:Tarih: 24/2/1983 Sayı: 17969             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 182            
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - 1. Bu Kanun hükümleri, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi  
resim, harçlar ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme zamları ile servet be- 
yanlarının yenilenmesi ve vesikasız emtia, sabit kıymet ve demirbaş beyanı hak- 
kında uygulanır.                                
                                        
  2. Bu Kanunda geçen vergi tabiri, resim ve harçları da ifade eder.     
                                        
  3. Bu Kanunun vergi ile ilgili hükümleri 1/1/1983 tarihinden önceki dönem- 
leri, beyana dayanan vergilendirmede ise, ek süre dahil, bu tarihe kadar veril- 
mesi gereken beyannameleri kapsar.                       
                                        
  Kesinleşmiş kamu alacakları:                        

  Madde 2 - 1. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce vadesi geldiği halde tama- 
men veya kısmen ödenmemiş bulunan vergilerin, ilk taksidi en geç 30/6/1983 gü- 
nünde ödenmek üzere ikişer aylık devrelerde ve eşit taksitlerde 31/12/1984 tari-
hine kadar tamamen ödenmesi halinde bu vergilere bağlı vergi cezalarının tamamı 
ile gecikme zamlarının yarısının tahsilinden vazgeçilir. Ancak, söz konusu ver- 
gilerin 1/1/1984 tarihinden itibaren ödenecek kısmının bu tarihten başlamak üze-
re 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak olan tecil faizi ile birlikte
ödenmesi şarttır.                                
                                        
  2. Birinci fıkra hükmüne göre 1/1/1984 ila 31/12/1984 tarihleri arasında  
ödenecek taksitlerin 30/12/1983 tarihine kadar ödenmesi halinde ödenen kısmına 
tecil faizi uygulanmaz.                             
                                        
  3. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce asılları ödenmiş bulunan vergi- 
lerin cezalarının tamamı ile bunlara uygulanması gereken gecikme zamlarının ya- 
rısı terkin edilir.                               
                                        
  4. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle hesaplanacak gecikme zammının 
yarısının, 1 inci fıkrada belirtilen halde vergi asıllarıyla birlikte eşit   
taksitlerle; 3 üncü fıkrada belirtilen halde ise Kanunun yürürlük tarihinden  
itibaren 6 ay içerisinde ödenmesi şarttır. Bu maddeden yararlanan alacaklara  
Kanunun yürürlük tarihinden sonraki aylar için gecikme zammı uygulanmaz.    
                                        
  5. Kanunun yürürlük tarihinden önce bir vergi aslına bağlı olmaksızın    
kesilmiş olup kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş bulunan vergi  
cezaları terkin edilir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   6. Bu madde kapsamına giren kamu alacakları ile ilgili olarak alınmış olan 
teminatlar ve konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.     
  Kesinleşmiş veya ihtilaflı kamu alacakları:                 

  Madde 3 - 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Vergi Mahkemelerinde,
Bölge İdare Mahkemelerinde veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ve 
ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergilerin ihtilaflı kısmının 
(3/4) ünün ikinci maddenin bir ve ikinci fıkralarında öngörülen süre ve şekilde 
ödenmesi halinde, ihtilaflı kısmın geri kalan (1/4) ü ile bunlara bağlı vergi  
cezaları ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.        
                                        
  2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dava açma süresi henüz geçmemiş olan
ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergilerin (3/4) ünün birin-
ci fıkrada öngörülen şekilde ödenmesi halinde, geri kalan (1/4) ü ile bunlara  
bağlı vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.            
                                        
  3. Birinci fıkraya göre ödenecek vergi asıllarının tespitinde bu Kanunun  
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhada belirlen-
miş olan miktar esas alınır. Ancak, en son safhada bozma kararı bulunması halin-
de, ödenecek vergi asılları ilk tarhiyata göre tespit edilir.          
                                        
  4. Bu madde hükmünden faydalanan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 
359 uncu maddesine göre kamu davası açılmaz ve açılmış bulunan davalar sürdürül-
mez.                                      
                                        
  5. Bu madde hükmü 7 nci madde kapsamına giren vergiler hakkında uygulanmaz. 
                                        
  İnceleme veya tarhiyat safhasında bulunan vergiler:             

  Madde 4 - 1. Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce başlandığı halde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine 
devam edilir.                                  
                                        
  2. Birinci fıkrada yazılı işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek  
vergilerin (3/4) ünün ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren ikişer aylık   
devrelerde ve 6 eşit taksitte ödenmesi halinde, söz konusu vergilerin geri kalan
(1/4) ü ile vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.         
                                        
  3. Mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için ikinci fık- 
rada belirtilen şartlara uygun olarak ödeme yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları 
şarttır. Bu madde hükmünden faydalanan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun
359 uncu maddesine göre kamu davası açılmaz ve açılmış bulunan davalar sürdürül-
mez.                                      
                                        
  4. Bu madde kapsamına giren vergiler, öngörülen sürelerde ödenmediği takdir-
de bu vergilere bağlı vergi cezaları ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edi- 
lir.                                      
                                        
  5. Mükelleflerin bu Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri hükümlerinden faydalanmak 
için beyanda bulunmaları, haklarında bu madde hükümlerinin uygunlanmasına engel 
teşkil etmez.                                  
                                        
  6. Bu Kanunun kapsadığı dönemlerle ilgili olarak 30/6/1983 tarihine kadar  
Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden  
tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin ilk taksidi en geç bu tarihte ödenmek   
şartıyla ikişer aylık devrelerde ve 4 eşit taksitte ödenmesi halinde pişmanlık 
zammı aranmaz.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
  7. Bu madde hükümleri 6 ve 10 uncu madde kapsamına giren vergiler hakkında 
uygulanmaz.                                   
                                        
  Özel pişmanlık:                               

  Madde 5 - 1. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ikinci fıkrada yazılı  
yıllarla ilgili olarak vermiş oldukları yıllık gelir veya kurumlar vergisi be- 
yannamelerinde beyan ettikleri matrahları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 6 ay içerisinde ve asgari bu maddede belirtilen miktar ve nispetler  
dahilinde artırdıkları takdirde artırımda bulundukları yıllar için vergi incele-
mesi yapılmaz.                                 
  2. Matrah artırımına esas alınacak nispetler şunlardır:           
                                        
                        Artırım Nispeti         
                        ---------------         
                                        
  A) 1978 Takvim yılı için             % 25           
  B) 1979 Takvim yılı için             % 20           
  C) 1980 Takvim yılı için             % 15           
  D) 1981 Takvim yılı için             % 10           
                                        
  3. İlgili yıllar için beyanname vermiş olan mükelleflerin ikinci fıkraya  
göre artıracakları matrah 25.000 liradan az olamaz.               
  4. Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş
oldukları gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş veya 
mükelleflerce beyanname verilmemiş ise, vergilendirmeye esas alınacak matrah  
1978 takvim yılı için 100.000 lira, 1979 takvim yılı için 150.000 lira, 1980  
takvim yılı için 200.000 lira ve 1981 takvim yılı için 250.000 liradan az ola- 
maz.                                      
  5. Adi ve kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite or- 
taklarından artırımda bulunanlar da bu madde hükmünden yararlanırlar.      
  6. Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar gelir vergisi mükelleflerinde 
% 40, kurumlar vergisi mükelleflerinde % 50 oranında vergilendirilir ve bu mat- 
rahlar üzerinden ayrıca gelir ve mali denge vergileri alınmaz.         
  7. Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için artırılan matrahlar üzerinden 
tarh ve tahakkuk ettirilecek verginin 31/12/1984 tarihine kadar 6 eşit taksitte 
ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek aylarda ödenmesi şarttır.          
  8. Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan  
mükellefler vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler.   
  9. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin önceki yıllara ilişkin zarar- 
ları, matrah artırımında bulunulması halinde, gelecek yıllar karlarından mahsup
edilemez.                                    
  10. İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı  
mahfuzdur.                                   
                                        
  Rayiç bedel takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş veya sevki gereken 
dosyalar:                                    

  Madde 6 - 1. 1/1/1983 tarihinden önce beyannamesi verilmiş olan veraset ve 
intikal vergisine tabi menkul (para, tahvil, hisse senedi, alacak ve borçlar ile
borsada rayici olan kıymetli madenler hariç) ve gayrimenkul mallar ile Emlak  
Alım Vergisi ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine tabi gayrimenkullere ilişkin
olarak değerleme yapılması veya rayiç bedel takdiri gereken dosyalardan bu Ka- 
nunun yürürlük tarihi itibariyle;                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A) Takdir Komisyonlarına sevk edilmemiş dosyalar ile Takdir Komisyonlarınca 
henüz değerleme veya rayiç bedel takdiri yapılmamış dosyalar için değerleme veya
rayiç bedel takdiri yapılmayarak, mükelleflerin beyannamelerinde gösterdikleri 
değerin % 30 fazlası takdir edilmiş değer veya rayiç bedel sayılır ve bu değer 
üzerinden vergi tarhedilir.                           
  B) Takdir Komisyonlarınca verilmiş bulunan kararlar üzerine herhangi bir  
tarhiyatın yapılmamış olması halinde ise bu kararlar dikkate alınmaksızın mükel-
leflerin beyannamelerinde gösterdikleri değerin % 30 fazlası esas alınmak sure- 
tiyle yapılacak tarhiyatla yetinilir.                      
  2. Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi dolayısıyla beyanname verme mükellefi- 
yetinin yerine getirilmediği durumlarda olay takdire sevk edilmiş olsun veya  
olmasın harhangi bir tarhiyat yapılmamışsa, mükelleflerin bu Kanunun yürürlük  
tarihinden önce verdikleri Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Teminat Bildirimin-
de, gösterdikleri satış bedelinin % 30 fazlası, devir bedeli kabul edilerek bu 
değer üzerinden vergi tarh edilir.                       
  3. Bu madde hükümlerine güre yapılan tarhiyatın mükelleflerce kabul edilme- 
mesi halinde, bu Kanun hükümleri uygulanmaz. Mükellefler tarhiyatı kabul etme- 
diklerini, ilgili Vergi Dairesine ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir 
ay içinde dilekçe ile bildirirler. Bu takdirde söz konusu tarhiyat düzeltilir  
ve Takdir Komisyonlarınca takdir edilen veya edilecek dağerler üzerinden ilgili 
kanun hükümleri gereğince işlem yapılır.                    
  4. Bu madde hükmü uyarınca tarh edilecek vergiler için ceza kesilmez ve mik-
tarı 500 liranın altında olanlar tahakkuktan terkin edilir.           
  5. Emlak Alım Vergisi ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi mükellefleri   
adına bu madde hükmü uyarınca tarh edilecek vergiler, vergi alacağının doğduğu 
takvim yılını takibeden 3 yıl içinde ilgililere tebliğ edilmediği takdirde za- 
manaşımına uğrar.Mükelleflerce kabul edilmeyen vergiler ile ilgili dosyaların  
yeniden Takdir Komisyonuna sevki için de bu zamanaşımı süresi uygulanır.    
                                        
  Rayiç bedel takdirine bağlı kesinleşmemiş veya ihtilaflı vergiler:     

  Madde 7 - 1. 6 ncı madde kapsamına giren işlemler dolayısıyla Takdir Komis- 
yonlarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce takdir edilen değer veya 
rayiç bedellere dayanılarak yapılmış bulunan tarhiyatlardan;          
  A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi mahkemelerinde, bölge  
idare mahkemelerinde veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunan- 
lar,                                      
  B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dava açma süresi henüz geçmemiş   
olanlar,                                    
  Mükelleflerin beyan ettikleri değerin % 30 fazlası esas alınmak suretiyle  
hesaplanan vergilere göre düzeltilir.                      
  2. Mükelleflerin bu madde hükmünden yararlanabilmesi için, ilgili vergi   
dairelerine başvurarak beyan ettikleri değerin % 30 fazlasını takdir edilen de- 
ğer veya rayiç bedel olarak kabul ettiklerini bildirerek tarh ve tahakkuk etti- 
rilen vergileri 30/12/1983 tarihine kadar ödemeleri şarttır.          
  3. Bu şartlara uyulmak suretiyle ödenecek olan alacak asıllarına bağlı vergi
cezaları ve gecikme zamları tahsil edilmez.                   
                                        
  Özel uzlaşma hükümlerinden yararlanma şartları:               

  Madde 8 - 1. Mükelleflerin bu Kanunun 2, 3 ve 7 nci maddeleri hükümlerinden 
yararlanabilmeleri için anılan maddelerde yazılı şartlara uygun olarak ödeme  
yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları veya yaratılan her türlü ihtilaftan     
30/6/1983 ta-                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rihine kadar vazgeçmeleri şarttır. Bu takdirde idarece de ihtilaf yaratılmaz ve-
ya yaratılmış ihtilaflar sürdürülmez.                      
  2. İhtilaftan vazgeçen mükellefler bu maddede yazılı şartlara uymadıkları 
takdirde ilk tarhiyata esas teşkil eden vergi ve buna bağlı cezaları ödemek zo- 
runda olup, vazgeçilen ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercilerinde yeniden da-
va açamazlar.                                  
  3. Vazgeçme şartı iki nüsha olarak düzenlenecek dilekçenin ilgili vergi  
dairesine verilmesi ile yerine getirilir.                    
  4. Mükelleflerin bu Kanunun öngördüğü şartlara uygun olarak ödeme yapmaları
halinde, idare tarafından yaratılmış olan veya sürdürülen ihtilaflardan vazgeçi-
lir.                                      
  5. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en  
son safhada verilmiş olan kararın terkin kararı olması halinde idarece ihtilaf- 
tan vazgeçilir                                 
  6. Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu alacakları maddede öngörü-
len sürelerde ödenmediği takdirde buna bağlı vergi cezaları ve gecikme zammı ile
birlikte tahsil edilir.                             
                                        
  Gayrimenkul kıymet artışı vergisinde uygulanacak nispet:          

  Madde 9 - 1. Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi mükellefleri adına bu Kanu- 
nun 6 ve 7 nci maddeleri hükümlerine göre tarh edilecek vergilerin hesaplanma- 
sında 2484 sayılı Kanunla değişik 1318 sayılı Finansman Kanunundaki hükümler uy-
gulanmaz ve beyanname vermiş bulunanlarda ilave değer üzerinden % 10 oranında, 
sadece teminat bildirimi vermiş olanlarda ise 6 ncı maddenin 2 nci fıkrası hük- 
müne göre bulunan değer üzerinden % 5 oranında vergi alınır.          
  2. Bu Kanun hükümlerinden yararlanacak olan mükelleflerden tahsil edilmiş 
bulunan Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi teminatı iade olunmaz ve bu madde hük-
müne göre tarh edilen vergiye mahsup edilmez.                  
  3. Bu mükelleflerin ödemiş oldukları asgari vergiler bu madde uyarınca he- 
saplanacak vergiden indirilmez.                         
                                        
  İşlemden kaldırılacak dosyalar:                       

  Madde 10 - 1. 31/12/1977 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak rayiç 
bedel takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmiş Emlak Alım Vergisi ile  
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ait dosyalar hakkında anılan komisyonlarca 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir kararın verilmemiş olma-
sı halinde söz konusu dosyalar takdir komisyonlarından geri çekilerek, işlemden 
kaldırılır.                                   
  2. 1/3/1980 tarihine kadar tahakkuk ettirildiği halde bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar ödenmemiş bulunan emlak vergileri ile bunlara bağlı vergi 
cezaları ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir. Tahsilinden vazgeçilen  
bu vergi, ceza ve gecikme zamları idarece terkin olunur.            
  3. Bu Kanunun kapsadığı dönemlerle ilgili olarak; 1610 sayılı Kanunla   
değişik 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süreden 
sonra verilen beyannameler üzerine geç beyanda bulunmaktan dolayı değerleme ya- 
pılmaz.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4. 1/1/1983 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yürürlük 
tarihinden önce süresinde veya ek süreden sonra beyannamesini vermemiş olan Em- 
lak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ve Emlak Alım Vergisi mükellefleri ile 
beyanname veya teminat bildirimini vermemiş olan Gayrimenkul Kıymet Artışı Ver- 
gisi mükelleflerinin 30/6/1983 tarihine kadar beyanda bulunarak tarh ve tahakkuk
edecek vergileri 30/9/1983 tarihine kadar ödemeleri halinde bu vergilere ceza  
kesilmez. Şu kadar ki Veraset ve İntikal Vergisinde ödeme süresi, geçmiş taksit-
ler için anılan süre, diğer taksitler için 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergi-
si Kanununda belirlenmiş sürelerdir. İdarenin bu beyanları ilgili Kanun hükümle-
rine göre değerleme hakkı mahfuzdur.                      
  5. Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 117 nci   
madde gereğince tahakkuk ettirilen peşin ödemelere ilişkin gecikme zamları ter- 
kin edilir.                                   
  6. 6802 sayılı Kanuna bağlı II sayılı tablonun 10 uncu pozisyonunda 2586  
sayılı Kanunla yapılan değişiklik nedeniyle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44.13
ve 44.23 pozisyonlarında kayıtlı parkelerin 26/1/1982 tarihinden önceki teslim- 
lerinden, vergi aranmaz ve yapılmış tarhiyatlar terkin edilir.         
                                        
  İade edilmeyecek vergi ve cezalar:                     

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerinden yararlanan mükelleflerin bu Kanunun yü- 
rürlüğe girmesinden önce ödemiş oldukları vergiler, vergi cezaları, gecikme zam-
ları ve tecil faizleri iade edilmez.                      
                                        
  Servet beyanlarının yenilenmesi:                      

  Madde 12 - 1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114 üncü maddesi gereğince
servet bildiriminde bulunmak mecburiyetinde olan gerçek kişilerin 1982 takvim  
yılına ait Gelir Vergisi beyannameleriyle birlikte süresinde veya ek sürede ve- 
recekleri servet bildirimlerinde yazılı safi servetleri üzerinden bir defaya  
mahsus olmak üzere % 1 oranında vergi ödemeleri halinde, 1981 ve daha önceki  
yıllara ilişkin olarak vermiş oldukları servet bildirimleri iade edilir ve bu  
yıllara ait vermiş oldukları bildirimler vergi incelemesine konu edilemez.   
  2. Mükelleflerin yazılı talebi üzerine tahakkuk ettirilecek olan vergi,  
1982 takvim yılına ait gelir vergisi ödeme süreleri içinde ve 3 eşit taksitte  
ödenir. Ödenen bu vergi Gelir Vergisine mahsup edilemez.            
  3. Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31/12/1982 ta- 
rihi itibariyle verdikleri servet bildirimlerinde gösterdikleri nakit para, mev-
duat sertifikası, sırdaş hesap ve dövizleri 15/4/1983 tarihinde bankalarda bloke
etmeleri ve bu işlemin bankalardan alınacak bir yazı ile tevsiki şarttır. Banka-
lar mükelleflerin bu konudaki müracaatlarını yerine getirmeye mecburdurlar. Blo-
ke edilen değerler 15/4/1983 tarihinden sonra iade edilir.           
  4. Bu madde hükmünden yararlanmak suretiyle verilen servet beyanlarında  
gösterilen mücevherat, sikke veya külçe altın ve diğer kıymetli madenler ile ha-
miline yazılı hisse senedi ve tahvillerin elden çıkarılması halinde belgelendi- 
rilmesi şarttır.                                
  5. Bu madde hükmüne göre beyan edilen servet unsurlarının doğruluğu idare 
tarafından araştırılır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  6. Bu madde hükmünden yararlanmayan mükelleflerin 1981 ve daha önceki yılla-
ra ilişkin olarak vermiş oldukları servet bildirimleri iade edilmez ve genel hü-
kümler dahilinde inceleme konusu yapılmaya devam olunur.            
                                        
  Vesikasız emtia, sabit kıymet ve demirbaş beyanı:              

  Madde 13 - 1. Adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil olmak üzere  
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, bir defaya mahsus olmak üzere işletmele-
rinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan her türlü emtiayı, sabit kıy-
metleri ve demirbaşları, cins ve vasıflarını belirten bir beyanname ile bu Kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde vergi dairelerine bildir- 
mek ve maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa alış tarihindeki rayice göre 
tahmin olunacak bedel ile değerlendirmek suretiyle defterlerine intikal ettire- 
bilirler.                                    
  2. Kuyumcular, sarraflar ve menkul kıymet alım satımı ile uğraşanlar dışında
kalan mükellefler kıymetli maden, ziynet eşyası, ve menkul kıymet beyanında bu- 
lunamazlar.                                   
  3. Birinci fıkra hükmüne göre beyan edilecek emtia % 5 oranında vergiye tabi
tutulur.                                    
  4. Bu suretle tahakkuk ettirilen vergi, 1983 ve 1984 takvim yıllarında, Ma- 
liye Bakanlığınca tespit edilecek aylarda ve üç eşit taksitte ödenir. Ödenen bu 
vergi Gelir ve Kurumlar Vergisinden mahsup edilemez.              
  5. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarın-
ca aktiflerine kaydettikleri emtia ile sabit kıymetler ve demirbaşlar için iki 
ayrı özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için açılan karşılık, ortaklara dağı- 
tılması veya teşebbüsün tasfiyesi halinde ayrıca vergilendirilmemek üzere serma-
yenin bir cüzü, sabit kıymetler ve demirbaşlar için olanı da birikmiş amortisman
addolunur.                                   
  6. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler söz konusu emtiayı 
defterlerine emtia girişi olarak kaydederler. Sabit kıymetlerle demirbaşların  
ise envantere alınması ile yetinilir.                      
  7. İdare bu beyanları fiili inceleme ve değerlendirmeye tabi tutar. İncele- 
meler sırasında kasti haller dışında maliyet bedelinin yüksek gösterildiğinin  
tespiti halinde ceza uygulanmaz.                        
  8. Bu madde hükmünden yararlanarak beyanda bulunacak mükellefler hakkında, 
bu Kanunun yayımı tarihinden önce kanuni takibe alınmış işlemler hariç olmak ve 
ithal rejiminde yer almak şartıyla beyan ettikleri emtia, sabit kıymet ve demir-
başlar dolayısıyla 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 
sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu kanunların ek ve tadil-
leri hükümlerine göre cezai takibat yapılmaz.                  
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)