Endeksler
                                        
                                        
             YARGITAY KANUNU                    
                                        
  Kanun Numarası    : 2797                        
  Kabul Tarihi     : 4/2/1983                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/2/1983 Sayı: 17953            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 158           
                                        
             BİRİNCİ BÖLÜM                     
               Kuruluş                      
                                        
  Yargıtay:                                  

  Madde 1 - Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli 
yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev  
yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.                      
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 2 - Yargıtay; Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur.                  
                                        
  Karar organları:                              

  Madde 3 - Yargıtayın karar organları şunlardır:               
  1. Daireler,                                
  2. Hukuk Genel Kurulu,                           
  3. Ceza Genel Kurulu,                           
  4. Büyük Genel Kurul,                           
  5. Başkanlar Kurulları,                          
  6. Birinci Başkanlık Kurulu,                        
  7. Yüksek Disiplin Kurulu,                         
  8. Yönetim Kurulu.                             
                                        
  Birinci Başkanlık:                             

  Madde 4 - Birinci Başkanlık; Birinci Başkan ve başkanvekilleriyle Genel   
Sekreterden oluşur.                               
                                        
  Daireler:                                  

  Madde 5 - (Değişik: 7/12/1994-4053/1 md.)                  
  Yargıtayda yirmibir hukuk,onbir ceza dairesi ve her dairede bir daire başka-
nı ile yeteri kadar üye bulunur.                        
                                        
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı:                      

 

 
  Madde 6 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuri- 
yet Başsavcıvekili, Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ile Cumhuriyet Başsavcı  
yardımcılarından oluşur.                            
                                        
  Hukuk ve Ceza Genel Kurulları:                       

  Madde 7 - Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza
Genel Kurulu, ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu  
kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en
az üçte ikisi kadar üyenin, diğer toplantılarında, işi görüşme konusu olan dai- 
reden beşten fazla üyenin katılmaması koşuluyla bu kurullara bağlı daire sayı- 
sının en az iki katı üyenin bulunması zorunludur.                
  Toplantılarda daire başkanlarının en az yarısından fazlasının ve başkanları-
nın katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin bulunması zo- 
runludur.                                    
  Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına ayrıca Yargıtay  
Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de katılır.     
  İtiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak, müzakere ve oya katılmamak koşu-
luyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili  
Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilir.                     
  Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki Başkanlar yeter sayısı, başkanların izin-
li veya özürlü olması halinde aynı dairenin kıdemli üyesi ile doldurulur.    
  Birinci Başkanın başkanlık etmediği veya bulunmadığı zamanlarda Hukuk Genel 
Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise ceza dairelerinden seçil- 
miş olan başkanvekili başkanlık eder.                      
  Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan Birinci Başkanveki- 
linin bulunmaması halinde, diğer birinci başkanvekili, onun da bulunmaması ha- 
linde o toplantıya katılmış olan daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık  
görevini yapar.                                 
  İcra ve İflas Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire ka- 
rarlarının Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin başkan ve 
en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır.                 
  Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yapması halinde Ku- 
rul, asgari toplanma nisabıyla toplanır ve karar verir. Bu şekilde Ceza Genel  
Kurulunun verdiği kararların yeniden incelenmesi halinde ise Kurul, hukuki enge-
li olmayan Yargıtay Ceza Dairelerinin diğer başkanları ile her daireden en az  
ikişer üyenin katılmasıyla oluşur, evrak üzerinde inceleme yapar ve kesin olarak
meseleyi karara bağlar. Başkanların katılamadığı durumlarda başkanın yerine ka- 
tılmaya engeli olmayan en kıdemli üye kurula katılır.              
                                        
  Yargıtay Büyük Genel Kurulu:                        

  Madde 8 - Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkan, birinci başkanvekil- 
leri, daire başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay  
Cumhuriyet Başsavcıvekilinden oluşur.                      
  Yargıtay Büyük Genel Kurulu, dairelerden her birinin mevcudu beş itibar edi-
lerek toplamının en az üçte ikisi ile toplanır. Şu kadar ki, Ceza Genel Kurulu-
na katılması zorunlu üye sayısının üçte ikisi kadar ceza dairesi üyesi ile hukuk
ve ceza daireleri başkanlarının en az yarısından fazlasının toplantıda hazır bu-
lunması şarttır.                                
  Başkanlar yeter sayısı, diğer başkanlarla doldurulmak mümkün oldukça en kı- 
demli üye ile doldurulamaz.                           
                                        
  Başkanlar Kurulları:                            

  Madde 9 - Yargıtayda;                            
  1. Birinci Başkan ile birinci başkanvekillerinden ve daire başkanlarından  
oluşan Başkanlar Kurulu,                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Birinci Başkan ile hukuk dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve 
hukuk daireleri başkanlarından oluşan Hukuk Daireleri Başkanları Kurulu,    
  3. Birinci Başkan ile ceza dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve  
ceza daireleri başkanlarından oluşan Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu,      
  Bulunur.                                  
  Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlar Kurulunun başkanlık görevi, 
birinci başkanvekillerinden kıdemlisi, bulunmaması halinde diğer başkanvekili, 
onun da bulunmaması halinde ise kurula katılan daire başkanlarından kıdemli   
olanı tarafından yerine getirilir.                       
   Hukuk ve Ceza daireleri Başkanlar Kurullarında Birinci Başkanın bulunmadığı
hallerde; Hukuk Daireleri Başkanlar Kuruluna hukuk dairelerinden seçilen Birinci
Başkanvekili; Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna ceza dairelerinden seçilen Bi- 
rinci Başkanvekili başkanlık yapar. İlgili birinci başkanvekilinin bulunmaması 
halinde diğer başkanvekili, onun da bulunmaması halinde en kıdemli daire başkanı
başkanlık görevini yerine getirir.                       
  Başkanlar kendileriyle ilgili konuların görüşülmesinde, Başkanlar Kuruluna 
katılamazlar.                                  
  Daire başkanlarının özürleri halinde, dairenin kıdemli üyesi, Başkanlar Ku- 
rulu ile Hukuk ve Ceza Başkanlar Kuruluna katılırlar.              
                                        
  Birinci Başkanlık Kurulu:                          

  Madde 10 - Birinci Başkanlık Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının başkanlı- 
ğında dördü daire başkanı, dördü Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi 
daire başkanı ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur.   
                                        
  Yüksek Disiplin Kurulu: