Endeksler
                                        
          TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU         
             KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)             
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 278                        
  Kabul Tarihi      : 17/7/1963                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/7/1963 Sayı: 11462           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 1699           
                                        
  Kuruluş amacı:                               
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 18/08/1993 - KHK - 498/1 md.)              
  Türkiye'de müspet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke  
kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine
etmek; mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak   
amacıyla, tüzel kişiliğe, idari ve mali özerkliğe sahip, Başbakana bağlı    
"Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu" kurulmuştur. Kuruluşun kısa    
adı TÜBİTAK'dır.                                
  Başbakan, Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini, gerekli gördüğü takdirde 
bir Bakan eliyle kullanabilir.                         
  Kurum, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilmeyen hallerde özel hukuk   
hükümlerine tabidir.                              
  Kurumun Merkezi Ankara'dadır.                        
  Görev                                    

  Madde 2 - (Değişik: 18/8/1993 - KHK - 498/2 md.)              
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun görevleri şunlardır:     
  a) Müspet bilimler alanında, temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptır- 
mak, yapmayı özendirmek ve bu amaçla merkez ve enstitüler kurmak;        
  b) Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının saptanmasında Hükümete  
yardımcı olmak;"Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu"na sekreterya görevi yapmak,  
  c) Müsbet bilimler alanında yapılacak öğretime temel olacak prensip ve   
yolları saptamak ve ilgili kurumlara önermek;                  
  d) Türkiye'nin uluslararası alanda bilimsel ve teknolojik rekabet gücünü  
arttırmak için önlemler almak. Bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere  
süratle dönüşebilmesi için yöntemler geliştirmek; özel sektörün teknolojik   
araştırma ve geliştirmeye etkin ve ağırlıklı olarak katılımını sağlayacak    
programlar yapmak; Türk Sanayii'nin Üniversite ve araştırma kurum ve kuruluş-  
ları ile işbirliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek, bu işbirli-   
ğinin somut hale dönüşebileceği fiziki ortamlar yaratmak;            
  e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek    
ve tüzel kişilerin bilimsel ve teknik araştırma alanındaki isteklerini     
değerlendirmek ve imkanları dahilinde yardım etmek;               
-------------------------------                         
(1) 21/10/1987 tarih ve 294 sayılı KHK. nin 11 inci maddesi ile, bu Kanunda ge- 
  çen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Genel Sekreteri deyimi,  
  "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı"; 18/8/1993 tarih ve  
  498 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile bu Kanunda ve çeşitli mevzuatta    
  geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu ve    
  "Yönetim Kurulu" deyimleri, "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu  
  Bilim Kurulu" ve "Bilim Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Türkiye'nin taraf olacağı bilimsel ve teknolojik yardım ve işbirliği   
anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresinde Hükümete yardımcı olmak ve bu   
anlaşmaların izlenme ve uygulanmasında 244 ve 1173 sayılı kanunlar çerçe-    
vesinde görev almak;                              
  g) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yerli ve yabancı araştırma   
kurumları ve araştırıcılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak   
ve bu kurumlara, gerekirse üye olmak; uluşlararası bilimsel ve teknik      
anlaşmalara Türkiye adına taraf olmak;                     
  h) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer,  
kollokyum gibi bilimsel toplantıları desteklemek, düzenlemek ve bunlara     
katılmak;                                    
  ı) Kurumun ilgi alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde kitap ve periodik  
yayınlamak ve bu tür yayınları desteklemek;                   
  i) Dökümantasyon, enformasyon sistemleri, bilgi bankaları, kütüphane ve   
arşiv gibi bilimsel destek birimleri kurmak, mevcut ulusal ve uluslararası   
sistemlerle işbirliği yapmak;                          
  j) Bilim adamlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri 
için olanaklar sağlamak; bu amaçla ödüller vermek, öğrenim ve öğrenim sonra-  
sında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme   
ve gelişmelerine yardım etmek ve bu amaçla burslar vermek, yarışmalar düzen-  
lemek ve yayınlar yapmak,                            
  k) Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine  
getirilebilmesi ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak.          
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - (Değişik; 18/8/1993 - KHK - 498/3 md.)              
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu aşağıdaki organ ve birimler-  
den oluşur.                                   
  a) Bilim Kurulu                               
  b) Başkanlık                                
  c) Araştırma Grupları                            
  d) Araştırma Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimler.          

  Madde 4 - (Mülga: 21/10/1987 - KHK - 294/11 md.; Yeniden düzenleme:     
        18/8/1993-KHK-498/4 md.)                     
  Bilim Kurulu, Başkan ve oniki üyeden oluşur. Kurum Başkanı aynı zamanda   
Bilim Kurulu'nun da başkanıdır. Başkanın olmadığı zaman, görevlendireceği bir  
Bilim Kurulu üyesi Başkanlığa vekalet eder. Bilim Kurulu'nun toplantı ve    
karar yeter sayısı yedidir.                           
  Bilim Kurulu'nun oniki üyesinden sekizi, müspet bilimler alanında eser,   
araştırma ve buluşlarıyla tanınmış kişiler arasından, diğer dördü özel veya   
kamu kesiminden üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış kişiler arasından    
seçilir. İlk gruptaki sekiz üyenin en az yarısının Türkiye Bilimler Akademisi  
asli üyesi olması zorunludur.                          
  a) Üyelik Süresi: Bilim Kurulu üyelik süresi 4 yıldır. Açılacak üyelikler  
için Kurul tarafından gizli oyla ve üye tamsayısının çoğunluğu ile seçim    
yapılır. Süresi biten üye, ancak bir dönem daha seçilebilir. İstifa veya ölüm  
gibi sebeplerle boşalan üyelikler için yukarıdaki esaslara göre yeni üye    
seçilir. Bu suretle seçilen üye yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.   
Bilim Kurulu üyeliği seçimi, Başbakanın onayı ile kesinleşir.          
  b) Bilim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:                   
  1) Hükümetin,Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun ve kalkınma planlarının  
belirleyeceği hedef,ilke ve politikalar doğrultusunda,Kurumun çalışma ilke,   
program ve politikalarını ve öncelikli alanları belirlemek;           
  2) Araştırma grupları,araştırma merkez,enstitü ve benzer birimleri kurmak, 
kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak;               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                3748-1                     
  b) Bilim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:                   
  1) Hükümetin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun ve kalkınma planlarının  
belirleyeceği hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda, Kurumun çalışma ilke,  
program ve politikalarını ve öncelikli alanları belirlemek;           
  2) Araştırma grupları, araştırma merkez, enstitü ve benzer birimleri    
kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak;           
  3) Kurumun personel kadroları, ücret cetvellerini ve iş tanımlarını     
Başkanlık önerisi üzerine, görüşerek karara bağlamak,              
  4) Başkanın teklifi üzerine merkez ve enstitü müdürleri, araştırma grubu  
yürütme komitesi sekreterleri ve genel sekreteri atamak;            
  5) Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak,      
  6) Kuruma ve proje yönetimine ilişkin yönetmelikleri ve esasları hazır-   
latmak, değiştirmek, kaldırmak veya onaylamak,                 
  7) Kurumun yurt içinde ve yurt dışındaki ulusal ve uluşlararası kurum ve  
kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinden üye olması için karar almak,    
  8) Kuruma taşınmaz alınması veya Kurum taşınmazlarının satılmasına karar  
vermek.                                     

  Madde 5 - (Değişik: 18/8/1993-KHK-498/5 md.)                
  Başkanlık, Başkan ve Bilim Kurulu'nun belirleyeceği sayıda Başkan Yardım-  
cısı ve Kurumun her türlü idari ve destek hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu 
Genel Sekreterden oluşur.                            
  Başkan, Bilim Kurulu'nca müspet bilimler alanında eser, araştırma ve buluş- 
larıyla tanınmış kişiler arasından seçilir ve Başbakan'ın teklifi üzerine    
Cumhurbaşkanı tarafından atanır.                        
  Başkan Yardımcıları, yine aynı niteliklere sahip kişiler arasından     
Başkan'ın önerisi ile Başbakan tarafından atanır.                
  Genel sekreter, devlet memuriyetine atanabilme genel şartlarına sahip,   
en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve en az on yıllık kamu görevi yapmış  
kişiler arasından Başkan'ın teklifi üzerine Bilim Kurulu tarafından atanır.   
  a) Başkanın, görev süresi 4 yıldır ve en çok 2 dönem, bu göreve seçile-   
bilir.                                     
  b) Başkan'ın görev ve yetkileri:                      
  1) Kurumu temsil etmek;                           
  2) Bilim Kurulu'na Başkanlık etmek;                     
  3) Bilim Kurulunun belirlediği ilke, usul ve öncelikler doğrultusunda    
Kurumu yönetmek ve ita amirliği yapmak;                     
  4) Kurum personelini atamak;                        
  5) Bilim Kurulu'na sunulmak; üzere Kurum'un yıllık çalışma raporu,     
araştırma ve iş programı ile bütçesini hazırlamak;               
  6) Yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağışları kabul etmek;      
  7) Araştırma projelerinin sonuçlarını değerlendirerek basın ve yayımlan-  
masına karar vermek,                              
  8) Kurumun burs ve süreli yayınlarına karar vermek.             
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                3748-2                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3) Kurumun personel kadroları,ücret cetvellerini ve iş tanımlarını Baş-   
kanlık önerisi üzerine,görüşerek karara bağlamak;                
  4) Başkanın teklifi üzerine merkez ve enstitü müdürleri,araştırma grubu   
yürütme komitesi sekreterleri ve genel sekreteri atamak;            
  5) Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak;      
  6) Kuruma ve proje yönetimine ilişkin yönetmelikleri ve esasları hazırlat- 
mak,değiştirmek,kaldırmak veya onaylamak;                    
  7) Kurumun yurt içinde ve yurt dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve ku-
ruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinden üye olması için karar almak;     
  8) Kuruma taşınmaz alınması veya Kurum taşınmazlarının satılmasına karar  
vermek.                                     

  Madde 5- (Değişik:18/8/1993-KHK-498/5 md.)                 
  Başkanlık,Başkan ve Bilim Kurulu'nun belirleyeceği sayıda Başkan Yardımcısı 
ve Kurumun her türlü idari ve destek hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Genel
Sekreterden oluşur.                               
  Başkan,Bilim Kurulu'nca müspet bilimler alanında eser,araştırma ve buluşla- 
rıyla tanınmış kişiler arasından seçilir ve Başbakan'ın teklifi üzerine Cumhur- 
başkanı tarafından atanır.                           
  Başkan Yardımcıları, yine aynı niteliklere sahip kişiler araşından Başkan'ın
önerisi ile Başbakan tarafından atanır.                     
  Genel sekreter,devlet memuriyetine atanabilme genel şartlarına sahip,en az 
dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve en az on yıllık kamu görevi yapmış kişi-  
ler arasından Başkan'ın teklifi üzerine Bilim Kurulu tarafından atanır.     
  a) Başkanın görev süresi 4 yıldır ve en çok 2 dönem bu göreve seçilebilir. 
  b) Başkan'ın görev ve yetkileri:                      
  1) Kurumu temsil etmek;                           
  2) Bilim Kurulu'na Başkanlık etmek;                     
  3) Bilim Kurulunun belirlediği ilke,usul ve öncelikler doğrultusunda Kurumu 
yönetmek ve ita amirliği yapmak;                        
  4) Kurum personelini atamak;                        
  5) Bilim Kurulu'na sunulmak üzere Kurum'un yıllık çalışma raporu,araştırma 
ve iş programı ile bütçesini hazırlamak;                    
  6) Yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağışları kabul etmek;      
  7) Araştırma projelerinin sonuçlarını değerlendirerek basın ve yayımlanması-
na karar vermek;                                
  8) Kurumun burs ve süreli yayınlarına karar vermek.             

  Madde 6 - (Değişik: 18/8/1993 - KHK - 498/6 md.)              
  Araştırma Grupları; beş kişilik yürütme komitesi ve yürütme komitesi    
Sekreteri ile yeterli sayıda destek personelden oluşur.             
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bünyesinde hangi alanlarda     
Araştırma Grubu kurulacağı Başkanın önerisi ile Bilim Kurulunca saptanır.    
  Araştırma Grup Yürütme Komitesi sekreterleri Kurumda tam zamanlı olarak   
görev yaparlar.                                 
  Yürütme Komitesi üyeleri grubun çalışma alanında yetkili kişiler arasından 
Başkan tarafından seçilir.                           
  Araştırma grupları, alanlarındaki bilimsel ve teknik faaliyetlerin prog-  
ramlandığı, yönlendirilip yönetildiği organlardır.               
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Araştırma Grupları,tanımlanmış görev alanlarında,Türkiye'nin genel bilim ve 
teknoloji politikası,hedef,ilke ve yöntemlerine uygun olarak Bilim Kurulu'nca  
hazırlanan yıllık programlar veya uzun vadeli hedefler doğrultusunda,araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerini destekler,projeler yaptırır.            
  Yürütme Komiteleri,araştırma projelerini inceler veya inceletir.Başkanlık  
tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirir.Yürütme Komitele-
rinin emrinde devamlı veya geçici olarak yerli ve yabancı danışmanlar görevlen- 
dirilebilir.                                  
  Yürütme Komitelerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.   

  Madde 7 - (Değişik:18/8/1993 -KHK-498/7 md.)                
  Kurum bünyesinde hangi alanda araştırma merkez ve enstitüsü kurulacağı Baş- 
kan'ın önerisi ile Bilim Kurulunca saptanır.Bu birimlerin organizasyon şemaları 
ve ana faaliyet alanları Bilim Kurulunca belirlenir.              
  Merkez ve enstitülerin görevleri faaliyet alanlarına bağlı olarak yönetme- 
liklerle belirlenir.                              
  Kurum dışına verilen hizmetlerin ücreti ilgili Merkez ve Enstitülerce sapta-
nır.Bu tür hizmet karşılığı sağlanan gelirin % 40'ı milli bir bankada açılacak 
bir hesapta toplanır,bu miktardan projelerde görevli personele ne oranda ve han-
gi usul ve esaslara göre ödeme yapılacağı bir yönetmelikle saptanır.      

  Madde 8 - (Mülga: 18/8/1993-KHK-498/10 md.)                 
  Mali hükümler:                               

  Madde 9 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun gelir kaynakları  
şunlardır:                                   
  a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konulacak ödenek,             
  b) Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler,      
  c) (Değişik: 21/10/1987 - KHK - 294/8 md.) Kurum dışına verilecek hizmetler 
karşılığında alınacak olan paraların % 60'ı (Bu ücretlerin bağlı olacağı esaslar
bir yönetmelikle belirlenir.)                          
  d) Yayım gelirleri,                             
  e) Kuruma ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri,           
  f) (Ek: 21/10/1987 - KHK - 294/8 md.) Danışma hizmeti karşılığı elde edile- 
cek gelirler.                                  
  Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanamıyan paralar kurumun ertesi 
yıl gelir hesabına aktarılır.                          
                                        

  Madde 10 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 1050, 2490 ve 3460  
sayılı kanunlarla bunların ek ve tadilleri ve aksine açıkca hüküm konmadıkça bu 
kanunların yerlerine geçecek kanunlara ve sayıştayın vize ve denetimine bağlı  
değildir.                                    
  Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap ve sarf işlerinin ne yolda yürü- 
tüleceği ve müsbit evrakın şekil ve çeşitleri bir yönetmelikle tesbit olunur.  
                                        

  Madde 11 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun hesapları Başba- 
kanlıkça iki yıl için atanacak üç murakıptan meydana gelen bir murakıplar Kurulu
tarafından denetlenir. Murakıplar, yüksek öğrenim görmüş ve Devlet muhasebesi  
ile sınai ve ticari kurumlar muhasebesini bilen ve bu kanunun kendilerine yükle-
diği görevleri hakkiyle başarmaya yeterli kimseler arasından seçilirler. Mura- 
kıplara verilecek ücret her yıl Başbakanlıkça belirtilir. Murakıplar Kurumun ge-
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lir ve giderini ilgilendiren işlemleri inceler ve bunların ortaya konmuş esas- 
lara uyup uymadığını denetler. Murakıplar her yıl sonunda bir rapor düzenleyip 
bir örneğini Başbakana ve bir örneğini de Bilim Kuruluna verirler.       
                                        

  Madde 12 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun hesap yılı mali  
yıldır. Kurum her hesap yılından en az beş ay önce gelecek yıl içinde yapacağı 
işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden verilmesi
gereken tutarı Başbakana bildirir.                       
  Bilim Kurulu her yıl bir faaliyet raporu hazırlar ve bunu Başbakana verir. 
  Murakıplar Kurulu raporu ile Bilim Kurulu raporu ve yıllık bilanço Başba-  
kanlık tarafından dördü Yüksek Murakabe Heyetince, ikisi Sayıştayca ve biri Ma- 
liye Bakanlığınca seçilecek yedi kişilik bir kurula tevdi olunur. Bu kurulca he-
sapların ve bilançonun onaylanması, Bilim Kurulu ve Başkanın ibrası demektir.  
                                        

  Madde 13- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna yapılacak her türlü 
bağışlar, vasiyetler ve yardımlar vergi, resim ve harçlardan muaftır. Gelir veya
Kurumlar Vergisine bağlı mükellefler tarafından bu kuruma makbuz karşılığında  
yapılacak para bağışları yıllık bildiri ile bildirilecek gelirlerden ve Kurum  
kazancından indirilir.                             
                                        

  Madde 14 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun görevlerinin yeri-
ne getirilmesi için Kurumun:                          
  Her türlü eşya ve taşıt araçları, Türkiye'ye sokulmasında her çeşit ithalat 
sınırlamalarının dışında bırakıldığı gibi, Giriş Gümrük Vergisi ile özel idare 
ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlardan, belediye payın- 
dan, sundurma, antrepo ve ardiye ücretleriyle Rıhtım Resminden ve Türkiye Cumhu-
riyeti Demiryolları ve Limanlar İşletme Umum Müdürlüğünce alınan rıhtım ücretin-
den ve ithal esnasında alınan diğer bütün vergi,resim, harç ve ücretlerden;   
  Her türlü tesislerin yapımı ve işletilmesinde kullanılacak Elektrik ve Hava-
gazı İstihsal Vergisinden ve Belediye Resminden;                
  İhaleleri, ilanları, mukaveleleri ve başka evrak ve belgeleri Devlete ve  
belediyelere ait her türlü resim ve harclardan;                 
  Tesislerinde kullanılacak motor, kazan ve imbikler Belediye Resminden ve yi-
ne bu tesislerde kullanılacak akaryakıtlar Hazine payından muaftır.       
                                        

  Madde 15 - 9 uncu maddenin b, c, d fıkralarındaki Gelirler, Gelir ve Kurum- 
lar vergileri ile bu vergiler yerine kaim olacak diğer vergilerden, Kurumun her 
türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergilerinden muaftır.       
                                        

  Madde 16 - (Mülga: 21/10/1987 - KHK-294/11 md.)               
                                        

  Madde 17 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Başkanı; danışman-
ları, araştırıcıları, yöneticileri ve her türlü personeli özel hukuk hükümlerine
bağlı olup bu kimseler hakkında 3656, 3659 ve 6245 sayılı kanunlar ve bunların 
ek ve tadilleriyle, aksine açıkça hüküm konmadıkça bu kanunların yerlerine geçe-
cek kanunların hükümleri uygulanmaz.                      
  Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbest- 
tir.                                      
  (Ek: 21/10/1987 - KHK 294/9 md.) Ancak, sözleşmeli olarak çalışan personel 
toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleri ile hiç- 
bir menfaat sağlanamaz.                             
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 18 - (Değişik: 18/8/1993 - KHK - 498/8 md.)              
  Bilim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler, halen kamu kurumlarında çalışan- 
ların kurumlarındaki her türlü hakları, emekli statüsündekilerin emekli maaş  
ve makam tazminatları saklı kalmak kaydıyla, başkanın teklifi üzerine Başbakan 
tarafından belirlenir.                             

  Madde 19 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu anlaşmalı araştırıcı
ve danışman kullanabilir. Daimi veya anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar ya- 
bancılar arasından da seçilebilirler.                      
  Anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar üniversiteler genel ve katma bütçeli 
dairelerle özel idare ve belediyeler ve 3659 sayılı kanuna bağlı kurumların men-
supları arasından da seçilebilirler. Bu takdirde, bunların esas görevlerine ait 
bütün haklar saklı kalır ve her türlü tazminatlarına halel gelmez. Kullanılma  
yolları ve anlaşmalarına göre verilecek ücretler Kurumca tesbit edilir. Ücretle-
rin verilmesinde 7244 sayılı kanunun üçüncü maddesi hükmü uygulanmaz.      
                                        

  Madde 20 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna ait mallar Devlet 
malı hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler ve her
ne yoldan olursa olsun kötüye kullananlar hakkında Devlet mallarına karşı işle- 
nen bu çeşit suçlara ait ceza kovuşturması yapılır.               
                                        

  Madde 21 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca ele alınan proje- 
lerin gerçekleştirilmesi sonucunda bir ihtira meydana geldiği takdirde bu ihtira
Kuruma ait olur. Ancak Kurumun bu ihtiradan dolayı usulüne uygun olarak istihsal
edeceği patentini satmak veyahut kiralamak suretiyle elde edeceği satış bedeli 
veya kiranın en az % 30 u ihtira yapana verilir.                
  Geri kalan haklar yönetmelikler ve anlaşmalar ile belirtilir.        
                                        

  Madde 22 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, araştırma ve incele-
me konuları için gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu idare ve kurumlarından
doğrudan doğruya istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen her türlü kamu
idare ve kurumları bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdür-
ler. Bu yoldan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet
edilir.                                     
                                        

  Madde 23 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu yapacağı araştırma ve
incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunluğunda  
değildir.                                    

  Ek Madde 1 - (Ek: 18/8/1993 - KHK - 498/9 md.)               
  278 sayılı Kanunda ve çeşitli mevzuatta geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik  
Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu" ve "Yönetim Kurulu" deyimleri, "Türkiye Bilim- 
sel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu" ve "Bilim Kurulu"; olarak değiş-  
tirilmiştir.                                  

  Ek Madde 2 - (Ek: 18/8/1993 - KHK - 498/9 md.)               
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan tüm burslardan doğan zorunlu hizmet  
yükümlülükleri, yükümlünün istemi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru-  
munun talebi ve yükümlünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye Bilimsel ve  
teknik Araştırma Kurumuna devredilebilir.                    

  Geçici Madde 1 - Dördüncü madde gereğince Yönetim Kurulunun ilk kuruluşu  
aşağıdaki şekilde yapılır.                           
  Başbakan bir defaya mahsus olmak üzere, dördüncü maddenin (a) fıkrasındaki 
özelliklere uygun olarak, üniversiteler tarafından, üniversite içinden veya dı- 
şından gösterilecek üçer aday ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tesbit edi- 
lecek üç aday ve Milli Savunma, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım,  
Sanayi Bakanlıkları tarafından tesbit edilecek birer aday arasından beş üye se- 
çer. Bu seçilen üyeler dördüncü maddenin (a) fıkrasında gösterilen özellikleri 
taşımak şartiyle ve gizli oyla geri kalan üyeleri seçerler.           
                                        
                                        
                    3752 - 1                 
                                        

  Geçici Madde 2 - Yönetim Kurulunun ilk kuruluşunu takip eden ikinci yıl so- 
nunda bir defaya mahsus olmak üzere ad çekme yolu ile ayrılacak beş üyenin ye- 
rine Kurumun geri kalan üyeleri tarafından yeniden beş üye seçilir.       

  Madde 24 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 25 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.         
                 * *                      
                 *                       
                                        
  17/7/1963 TARİHLİ VE 278 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER       
                                        
  1- 21/10/1987 tarih ve 294 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici madde- 
leri:                                      

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Kurumda ça-
lışmakta olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu üyeleri 
ve Başkanı ile Genel Sekreterinin görevi, Kurum Yönetim Kurulunun teşkiline ka- 
dar devam eder.                                 

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler çı- 
karılıncaya kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.                
  2) 18/8/1993 tarih ve 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici mad-  
deleri:                                     

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 ncü maddesinde öngörülen 
Bilim Kurulu'nun ilk kuruluşu aşağıdaki şekilde yapılır:            
  Başbakan, bir defaya mahsus olmak üzere, 4 ncü maddede belirtilen nitelik- 
lere uygun kişiler arasından dördü özel ve/veya kamu sektöründen olmak üzere  
8 üyeyi atar. Bu üyeler aynı maddenin (a) bendinde belirtilen niteliklere    
uygun kişiler arasından geri kalan 4 üyeyi gizli oyla seçer.          
  Başkan bir defaya mahsus olmak üzere Başbakan'ın teklifi üzerine Cumhur-  
başkanı tarafından atanır.                           
  Bilim Kurulu'nun tüm üyelerinin görev süreleri Kurul'un ilk toplantı    
tarihinde başlar, Mevcut Yönetim Kurulu ve Başkan'ın görevi bu tarihe kadar   
devam eder.                                   

  Geçici Madde 2 - Bilim Kurulu'nun ilk oluşumundan sonraki ikinci yıl    
sonunda, bir defaya mahsus olmak üzere, ad çekme usulu ile ayrılacak 6 üye   
yerine, Kurulun geri kalan üyeleri tarafından 4 ncü maddede öngörülen şart   
ve niteliklere sahip kişiler arasından yeni 6 üye seçilir.           

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelik ve   
esaslar çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Karar-   
nameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.         
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    3752-2                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                3752-3                     
                                        
                                        
      278 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KHK'NİN          
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
                                        
  Kanun                                    
   KHK                           Yürürlüğe     
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
 ---------- -------------------------------------------- ------------------  
 KHK/294            ---             21/10/1987     
 KHK/498            ---              9/9/1993     
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (EK - 18)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                3752-4                     
                                        
  ------------------------------------------------------------------------  
  |    278 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN      |  
  |   YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     |  
  |                                   |  
  |----------------------------------------------------------------------|  
  |                | Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın  |  
                                        
  | Kanun veya Kanun Hükümleri  | Tarihi   | Sayısı  | Maddesi |  
  |--------------------------------|--------------|----------|-----------|  
  | 17/7/1963 tarih ve 278 sayılı |       |     |      |  
  | Kanunun 4 üncü ve 16 ncı    |       |     |      |  
  | maddeleri           |  21/10/1987 | KHK-294 |   11  |  
  |                |       |     |      |  
  | 17/7/1963 tarih ve 278 sayılı |       |     |      |  
  | Kanunun 8 inci maddesi     |  18/8/1993 | KHK-498 |   10  |  
  ------------------------------------------------------------------------