Endeksler
           SITMA VE FRENGİ İLAÇLARI İÇİN KANUN (1)          
                                        
   Kanun Numarası    : 2767                        
   Kabul Tarihi     : 7/6/1935                      
   Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 15/6/1935 Sayı: 3029             
   Yayımlandığı Düstur : Tertip:3 Cilt:16 Sayfa: 602            

   Madde 1 - (Değişik:7/2/1958 - 7075/1 md.)                 
   Kinin ve müştaklariyle milhlerini ve halen sıtma tedavisi ile sıtmadan ko- 
runmada kullanılan primathamine, Primaquine, Chloroquine terkibindeki ilaçları, 
frengi tedavisinde kullanılmakta olan neosalvarsan ile aynı veya benzeri terkip-
leri,Arsenobonzol mürekkeplerini ve bunların her türlü ispençiyari şekillerini, 
bizmut ve İyodür milhlerini ve bunların mürekkepleriyle hazırlanmış olan ilaçla-
rı ve betahsis bu maksatla istimal olunan özel vasıflı penicillinleri ve ileride
tedavideki müessiriyeti üstünlük gösterebilecek diğer sıtma ve frengi ilaçlarını
ve her çeşit röntgen filimlerini yurda ithal etmek Türkiye Kızılay Cemiyetinin 
monopolu altındadır.                              
  Monopol altına alınan ilaçların listesi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
tarafından tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasvip olunur. Bu listede değişik-
lik yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde değişikliğin tatbik zamanı yine İcra  
Vekilleri Heyeti tarafından kararlaştırılır.                  

  Madde 2 - (Değişik: 7/2/1958 - 7075/1 md.)                 
  Birinci maddeye göre monopol altına alınan ilaç ve filimlerden Türkiye Kızı-
lay Cemiyetinden başka şahıslar namına gelenler gümrükten geçirilmez.Sahibi ol- 
mıyan ilaç ve filimlerle kaçak olarak yurda sokulmak istenilen veya bu şekilde 
girmiş bulunanlar derhal müsadere edilerek Türkiye Kızılay Cemiyetine devredi- 
lir.Muhbir ve müsadirlere 1918 sayılı kanun hükümlerine tevfikan ikramiye veri- 
lir.                                      
  Devlet daire ve müesseselerine ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ve müesse- 
selerine ve hayır kurumları ile bunlara bağlı hastane ve dispanserlere bedelsiz 
olarak gönderilen ilaç ve röntgen filimleri ile nümune (Eşantiyon) mahiyetinde 
ücretsiz olarak gelenler yukardaki kayıttan müstesnadır.            
  Birinci maddede yazılı ilaç ve filimleri kaçak olarak yurda ithal eden veya 
ithale teşebbüs eyliyenler,malların değerine göre 500 liradan aşağı olmamak üze-
re ağır para cezasiyle cezalandırılır.                     
--------------------------                           
 (1) Bu kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, Türkiye Kızılay Derneği Genel Mü- 
   dürlüğüne röntgen filmleri yönünden tanınan tekel hakkı ile bu Kanunun   
   röntgen filmlerine ilişkin bütün hükümleri, 3/6/1986 tarih ve 3297 sayılı 
   Kanunun 18 nci maddesinin (d) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.    
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 7/2/1958 - 7075/1 md.)                 
  Birinci maddeye göre monopol altına alınan ilaç ve filimlerden Sıhhat ve İç-
timai Muavenet Vekaletince tayin olunacak miktarları Kızılay Cemiyeti yurt için-
de devamlı surette bulundurur.Malların toptan satış fiyatları Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti ile Kızılay Cemiyeti arasında tesbit edilir. 2490 sayılı kanu-
nun 69 uncu maddesine göre resmi dairelere yapılacak satışlar bu fiyatlar üze- 
rinden yapılır.                                 

  Geçici Madde 1 - (7075 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup tesel-
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  Bu kanunun neşri tarihinden evvel döviz tahsisleri yapılmış ve siparişleri 
verilmiş olan ilaç ve röntgen filimlerinin sahipleri tarafından yurda ithaline 
müsaade edilir.                                 

  Madde 4 - Bu kanunun hükümleri 1 Eylül 1935 den yürür.           

  Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gümrük ve Tekel
Bakanları yürütür.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2767 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
  Kanun                            Yürürülüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi   
 -------------  ------------------------------------------- ----------------  
  7075              ---             15/2/1958