Endeksler
                                        
                                        
                                        
        ANKARA MERKEZ HIFZISSIHHA MÜESSESESİNDE             
        KULLANILACAK YABANCI UZMANLARA AİT KANUN             
                                        
  Kanun Numarası    : 2755                        
  Kabul Tarihi     : 3/6/1935                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 8/6/1935 Sayı:3023             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 582          
                                        
                                        

  Madde 1 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği, Ankara Merkez Hıfzıssıhha  
Müessesesinin türlü bölümleri için getireceği yabancı uzmanlarla müddeti beş  
seneyi geçmemek üzere mukavele yapmağa mezundur.                
                                        

  Madde 2 - Bu kanun hükmü neşri tarihinden yürür.              
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerinin yürütülmesine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-
kili memurdur.