Endeksler
                                        
                                        
          CEZAEVLERİ İNŞAASI İÇİN GELECEK YILLARA GEÇİCİ       
            YÜKLENMELERE GİRİŞİLMESİNE VE İSTİKRAZ          
                AKDİNE DAİR KANUN                
                                        
  Kanun Numarası      : 273                       
  Kabul Tarihi       : 12/7/1963                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 20/7/1963 Sayı: 11459          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 1655         
                                        

  Madde 1 - Cezaevleri inşaatı için senelik ödeme miktarı 5 000 000 lirayı  
geçmemek üzere 15 000 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi- 
rişmeye Adalet Bakanı ve bu ödemeleri karşılamak üzere milli bankalardan istik- 
raz akdine Maliye Bakanı yetkilidir.                      
                                        

  Madde 2 - Birinci madde gereğince yapılacak istikrazın itfa taksitleri 2548,
3757 sayılı kanunlarla sağlanan gelirden, faizleri genel bütçeye konulacak öde- 
nekten verilir.                                 
                                        

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Adalet ve Maliye Bakanları yürütür.